Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 41141
Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Programmas direktors Antra Randoha
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1090 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (5 x 100 = 500)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (Cēsu filiāle)   80
Obligātā daļa   46
Vispārizglītojošie mācību kursi   22
MS0E07 Attīstības psiholoģija Eksāmens 2
MS0E75 Audzināšanas teorijas Eksāmens 2
MS0E6Q_a Civilā aizsardzība un arodveselība Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E76_a Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E73_a Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E6T_b Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Eksāmens 2
MS0E6S_a Izglītības politika Ieskaite ar atzīmi 1
MSKE_b Pedagoģisko pētījumu metodoloģija Ieskaite ar atzīmi 1
MSZV6Y_b Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Eksāmens 2
MS0E06_a Pedagoģiskā psiholoģija Eksāmens 2
MSJI_c Pirmsskolas pedagoģija Eksāmens 2
MS0E72_a Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija Eksāmens 2
MS0E5X_a Skolotāja veselības psihohigiēna Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E77_b Speciālās pedagoģijas pamati Eksāmens 2
Prakses   16
MSZV7L_d Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā Prakse 8
MSZV9C_c Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Prakse 8
Valsts pārbaudījumi   8
MS9V_e Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Ierobežotās izvēles kursi   32
Konkrētās profesijas mācību kursi   8
MS1J_b Bērna gatavība skolai Eksāmens 2
MS0E7R_b Bērnu literatūra pirmsskolā Eksāmens 2
MS1O_d Ievads logopēdijā Eksāmens 2
MS0W_b Rotaļa teorijā un praksē Eksāmens 2
Obligātie mācību kursi   24
MS0E5I_d Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Eksāmens 3
MS0E5K_d Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Eksāmens 3
MS0E5M Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Eksāmens 3
MS0E5J_d Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Eksāmens 3
MS0E5N_c Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Eksāmens 3
MS0E5H_c Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Eksāmens 3
MS0E5O_e Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika Eksāmens 3
MS0E5L_e Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Eksāmens 3
Brīvās izvēles kursi   2
MSZVIZ_a IZVĒLES KURSI Ieskaite ar atzīmi 2
Zinātnes nozare Pedagoģija
EKI līmenis 5