Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47313
Studiju virziens Psiholoģija
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Laura Pirsko
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 11
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 90
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Piektdienās un sestdienās no plkst. 8:30-16:00 vai 18:00

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem:

  • klīniskā psiholoģija
  • izglītības psiholoģija
  • organizāciju psiholoģija
  • juridiskā psiholoģija

Maģistrantūras programmas uzdevumi:

  1. nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām;
  2. sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes;
  3. veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju;
  4. veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
  5. sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem;
  6. veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu.
Uzņemšanas nosacījumi

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) psiholoģijā


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + bakalaura darba atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500). Papildu nosacījums: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8.

 

Piezīme: iepriekšējās izglītības vidējai svērtai atzīmei un bakalaura darba atzīmei jābūt ne zemākai par "6".

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:


1) pārrunas par apakšnozares izvēli. Reflektantam jāsagatavo iepriekš un, piesakoties studijām, jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli (klīniskā, organizāciju, izglītības vai juridiskā psiholoģija) (apjoms 1 A4 lpp.). Iestājpārbaudījuma laikā notiek pārrunas par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, pamatojoties uz iesniegto eseju.

2) svešvalodas pārbaudījums - teksta no zinātniskām publikācijām psiholoģijā tulkošana.

Kontaktinformācija

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Imantas 7. līnija 1

Studiju programmas direktore docente Laura Pirsko, 234. telpa, e-pasts: laura.pirsko@lu.lv  

Studiju lietvede Ruta Trautmane, 233. telpa, tālr.: 67034817, e-pasts: ruta.trautmane@lu.lv

Psiholoģija   80
Obligātā daļa   56
Obligātā daļa   10
Psih5168 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija Eksāmens 2
Psih5134 Psiholoģiskā konsultēšana un KBT pamatprincipi Eksāmens 3
Psih5126 Pētījuma metadaloģija un psiholoģiskā izpēte I Eksāmens 3
VadZ6088 Uzņēmējdarbība, projektu izstrāde un vadība Eksāmens 2
Prakse   26
PsihR007 Prakse I Prakse 4
PsihR006 Prakse II Prakse 6
PsihR004 Prakse III Prakse 10
PsihR005 Prakse IV Prakse 6
Valsts pārbaudījums   20
PsihN007 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi   24
Apakšprogrammu B daļa   24
Klīniskā un veselības psiholoģija   24
Obligātā daļa   16
Psih5159 Klīniskā un veselības psiholoģija I (Psihiatrija un psihopatoloģija, Psihoterapijas teorijas un metodes pieaugušajiem, Neiropsiholoģija, Klīniskā un veselības psiholoģija) Eksāmens 10
Psih5163 Klīniskā un veselības psiholoģija II (Psiholoģiskā izpēte II, Krīzes un vardarbības psiholoģija, Psihoterapijas teorijas un metodes darbā ar bērniem) Eksāmens 6
Izvēles daļa   8
Psih6054 Atbalsta un izglītojošās programmas vecākiem Eksāmens 4
Psih5147 Atkarību psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5257 Darba tiesību pamati organizāciju psiholoģijas kontekstā Eksāmens 2
Psih5144 Ekonomikas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5150 Ergonomika Eksāmens 2
Psih5148 Izglītības vide un starppersonu attiecības Eksāmens 2
Psih6053 Karjeras konsultēšana un attīstīšana Eksāmens 2
Psih6052 Kiberpsiholoģija Eksāmens 2
Psih5130 Konfliktu risināšana un mediācijas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5158 Kriminālās uzvedības psiholoģija un korekcija, likumpārkāpēju resocializācija Eksāmens 2
JurZ5166 Latvijas tiesiskā sistēma un tiesību aizsardzības iestādes Eksāmens 2
Psih5149 Militārā psiholoģija Eksāmens 2
Psih5176 Organizāciju psiholoģijas teorijas, metodes un attīstība Eksāmens 2
Psih5124 Personāla attīstīšanas metodes Eksāmens 2
Psih6055 Personāla datu izmantošana karjeras attīstībā un prognozēšanā Eksāmens 2
Psih5177 Personālvadības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5106 Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5125 Preventīvais darbs izglītības iestādē Eksāmens 2
JurZ5256 Procesuālās tiesības Eksāmens 2
Psih5132 Psihologa darbs bāriņtiesā un sociālajā dienestā Eksāmens 2
Psih5122 Psihologa iesaiste nepilngadīgo nopratināšanā Eksāmens 2
Psih5146 Psiholoģiskā izpēte organizācijās Eksāmens 2
Psih5140 Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācīšanās un attīstības traucējumiem Eksāmens 4
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze Eksāmens 2
Psih5151 Relaksācijas, vizualizācijas un apzinātības metodes Eksāmens 2
Psih5172 Sociālā izziņa Eksāmens 2
Psih5155 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Psih5029 Testu izstrāde un adaptācija Eksāmens 2
Juridiskā psiholoģija   24
Obligātā daļa   16
Psih5161 Juridiskā psiholoģija I (Psihiatrija un psihopatoloģija, Latvijas tiesiskā sistēma un tiesību aizsardzības iestādes, Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija, Kriminālās uzvedības psiholoģija un korekcija, likumpārkāpēju resocializācija, Procesuālās tiesības) Eksāmens 10
Psih5165 Juridiskā psiholoģija II (Psiholoģiskā izpēte II, Krīzes un vardarbības psiholoģija, Psihologa iesaiste nepilngadīgo nopratināšanā) Eksāmens 6
Izvēles daļa   8
Psih6054 Atbalsta un izglītojošās programmas vecākiem Eksāmens 4
Psih5147 Atkarību psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5257 Darba tiesību pamati organizāciju psiholoģijas kontekstā Eksāmens 2
Psih5144 Ekonomikas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5150 Ergonomika Eksāmens 2
Psih5148 Izglītības vide un starppersonu attiecības Eksāmens 2
Psih6053 Karjeras konsultēšana un attīstīšana Eksāmens 2
Psih6052 Kiberpsiholoģija Eksāmens 2
Psih5135 Klīniskā un veselības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5130 Konfliktu risināšana un mediācijas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5149 Militārā psiholoģija Eksāmens 2
Psih5036 Neiropsiholoģija Eksāmens 2
Psih5176 Organizāciju psiholoģijas teorijas, metodes un attīstība Eksāmens 2
Psih5124 Personāla attīstīšanas metodes Eksāmens 2
Psih6055 Personāla datu izmantošana karjeras attīstībā un prognozēšanā Eksāmens 2
Psih5177 Personālvadības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5125 Preventīvais darbs izglītības iestādē Eksāmens 2
Psih5132 Psihologa darbs bāriņtiesā un sociālajā dienestā Eksāmens 2
Psih5146 Psiholoģiskā izpēte organizācijās Eksāmens 2
Psih5140 Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācīšanās un attīstības traucējumiem Eksāmens 4
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze Eksāmens 2
Psih5145 Psihoterapijas teorijas un metodes bērniem Eksāmens 2
Psih5152 Psihoterapijas teorijas un metodes pieaugušajiem Eksāmens 4
Psih5151 Relaksācijas, vizualizācijas un apzinātības metodes Eksāmens 2
Psih5172 Sociālā izziņa Eksāmens 2
Psih5155 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Psih5029 Testu izstrāde un adaptācija Eksāmens 2
Darba un organizāciju psiholoģija   24
Obligātā daļa   16
Psih5162 Darba un organizāciju psiholoģija I (Konfliktu risināšana un mediācijas psiholoģija, Personālvadības psiholoģija, Organizāciju psiholoģijas teorijas, metodes un attīstība, Ekonomikas psiholoģija, Ergonomika) Eksāmens 10
Psih5166 Darba un organizāciju psiholoģija II (Psiholoģiskā izpēte organizācijās, Personāla attīstīšanas metodes, Karjeras konsultēšana un attīstīšana) Eksāmens 6
Izvēles daļa   8
Psih6054 Atbalsta un izglītojošās programmas vecākiem Eksāmens 4
Psih5147 Atkarību psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5257 Darba tiesību pamati organizāciju psiholoģijas kontekstā Eksāmens 2
Psih5148 Izglītības vide un starppersonu attiecības Eksāmens 2
Psih6052 Kiberpsiholoģija Eksāmens 2
Psih5135 Klīniskā un veselības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5158 Kriminālās uzvedības psiholoģija un korekcija, likumpārkāpēju resocializācija Eksāmens 2
Psih5156 Krīzes un vardarbības psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5166 Latvijas tiesiskā sistēma un tiesību aizsardzības iestādes Eksāmens 2
Psih5149 Militārā psiholoģija Eksāmens 2
Psih5036 Neiropsiholoģija Eksāmens 2
Psih6055 Personāla datu izmantošana karjeras attīstībā un prognozēšanā Eksāmens 2
Psih5106 Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5125 Preventīvais darbs izglītības iestādē Eksāmens 2
JurZ5256 Procesuālās tiesības Eksāmens 2
Medi5203 Psihiatrija un psihopatoloģija Eksāmens 2
Psih5132 Psihologa darbs bāriņtiesā un sociālajā dienestā Eksāmens 2
Psih5122 Psihologa iesaiste nepilngadīgo nopratināšanā Eksāmens 2
Psih5136 Psiholoģiskā izpēte II Eksāmens 2
Psih5140 Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācīšanās un attīstības traucējumiem Eksāmens 4
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze Eksāmens 2
Psih5145 Psihoterapijas teorijas un metodes bērniem Eksāmens 2
Psih5152 Psihoterapijas teorijas un metodes pieaugušajiem Eksāmens 4
Psih5151 Relaksācijas, vizualizācijas un apzinātības metodes Eksāmens 2
Psih5172 Sociālā izziņa Eksāmens 2
Psih5155 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Psih5029 Testu izstrāde un adaptācija Eksāmens 2
Izglītības un skolu psiholoģija   24
Obligātā daļa   16
Psih5160 Izglītības un skolu psiholoģija I (Konfliktu risināšana un mediācijas psiholoģija, Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācīšanās un attīstības traucējumiem, Izglītības vide un starppersonu attiecības, Preventīvais darbs izglītības iestādē) Eksāmens 10
Psih5164 Izglītības un skolu psiholoģija II (Psiholoģiskā izpēte II, Krīzes un vardarbības psiholoģija, Psihoterapijas teorijas un metodes darbā ar bērniem) Eksāmens 6
Izvēles daļa   8
Psih6054 Atbalsta un izglītojošās programmas vecākiem Eksāmens 4
Psih5147 Atkarību psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5257 Darba tiesību pamati organizāciju psiholoģijas kontekstā Eksāmens 2
Psih5144 Ekonomikas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5150 Ergonomika Eksāmens 2
Psih6053 Karjeras konsultēšana un attīstīšana Eksāmens 2
Psih6052 Kiberpsiholoģija Eksāmens 2
Psih5135 Klīniskā un veselības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5158 Kriminālās uzvedības psiholoģija un korekcija, likumpārkāpēju resocializācija Eksāmens 2
JurZ5166 Latvijas tiesiskā sistēma un tiesību aizsardzības iestādes Eksāmens 2
Psih5149 Militārā psiholoģija Eksāmens 2
Psih5036 Neiropsiholoģija Eksāmens 2
Psih5176 Organizāciju psiholoģijas teorijas, metodes un attīstība Eksāmens 2
Psih5124 Personāla attīstīšanas metodes Eksāmens 2
Psih6055 Personāla datu izmantošana karjeras attīstībā un prognozēšanā Eksāmens 2
Psih5177 Personālvadības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5106 Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija Eksāmens 2
JurZ5256 Procesuālās tiesības Eksāmens 2
Medi5203 Psihiatrija un psihopatoloģija Eksāmens 2
Psih5132 Psihologa darbs bāriņtiesā un sociālajā dienestā Eksāmens 2
Psih5122 Psihologa iesaiste nepilngadīgo nopratināšanā Eksāmens 2
Psih5146 Psiholoģiskā izpēte organizācijās Eksāmens 2
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze Eksāmens 2
Psih5152 Psihoterapijas teorijas un metodes pieaugušajiem Eksāmens 4
Psih5151 Relaksācijas, vizualizācijas un apzinātības metodes Eksāmens 2
Psih5172 Sociālā izziņa Eksāmens 2
Psih5155 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Psih5029 Testu izstrāde un adaptācija Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Psiholoģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programma tiek realizēta latviešu valodā, taču nepieciešamības gadījumā, ja studijām piesākas ārvalstu studenti, studiju kursi tiek piedāvāti arī angļu valodā. Studijas tiek veidotas, izmantojot lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskas nodarbības, lomu spēles, supervīzijas, tieša studenta darbu ar klientiem vērošanu. Lekcijās docētāji integrē tādas aktīvās mācību metodes kā diskusijas, grupu darbu, problēmsituāciju analīzi, tādējādi radot demokrātisku un brīvu gaisotni mācību procesā un veicinot kritiskās domāšanas prasmju attīstību. Semināri ļauj padziļināti izprast kursa saturu, iepazīstoties ar zinātniskām monogrāfijām vai pētnieciskiem rakstiem, tie notiek diskusiju, un studentu gatavotu prezentāciju veidā, kā arī izmantojot grupu darba, gadījumu analīzes vai lomu spēļu metodes, tādējādi pilnveidojot problēmrisināšanas prasmes. Praktiskajās nodarbības fokuss ir gan uz studējošā praktisko iemaņu trenēšanu psihologa darbam (izmantojot lomu spēles, supervīzijas, praktiskā darba ierakstus), gan pašpieredzi un emocionālā brieduma veicināšanu (veicot pašrefleksiju, piedaloties personiskās pieredzes grupās un veicot individuālus uzdevumus).

      Katrā studiju kursā prasības studentiem docētājs definē pirmajās nodarbībās, nosakot gala pārbaudījuma formu, tās izpildes veidus un termiņus. Visos kursu aprakstos ir skaidri aprakstīti studiju rezultāti; visi studenti ar tiem iepazīstas, tie ir  pieejami LU informācijas sistēmā LUIS un tos ir iespēja pārrunāt. Akadēmiskais personāls nodrošina individuālas konsultācijas gan zinātniskos, gan profesionālos jautājumos vismaz 1,5 stundas nedēļā klātienē; visi docētāji dod iespēju sazināties arī ar e-pasta palīdzību. Auditorijās ir bezvadu interneta pieslēgums un videoprojektori, kurus izmanto visi pasniedzēji; ir pieejama video un audioaparatūra mācību filmu demonstrēšanai un audioierakstu analīzei. Ir iegādāti vairāki videomateriāli, kas palīdz praktisko iemaņu apguvē. Studentiem ir pieeja psiholoģisko pētījumu datu bāzei; vairākos LU datoros ir nodrošināta PsychArticles datu bāze, kā arī ir piekļuves iespējas citu zinātnisko pētījumu datu bāzēm. Nodaļā ir kopēšanas tehnika. Docētāji izmanto MOODLE sistēmu lekciju un nodarbību materiālu ievietošanai, kā arī informācijas sniegšanai.

Vērtēšanas sistēma

Programmas ietvaros izmantotā vērtēšanas sistēma atbilst LU studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas nolikumam, kas nosaka, ka starppārbaudījumu kopējais vērtējums ir ne mazāk kā 50% no kopējā kursa vērtējuma un mutiski/rakstiski eksāmeni veido ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Kursu novērtēšana notiek 10 ballu sistēmā. Kā starprezultātu pārbaudes metodes lekcijās un semināros tiek izmantoti pārbaudes darbi un testi, kas motivē studējošos patstāvīgi mācīties visa semestra laikā, kā arī ļauj pārbaudīt iegūtās zināšanas un novērtēt studentu prasmes analizēt apgūstamo materiālu.

      Kursu noslēgumā tiek izmantoti eksāmeni, kas tiek kārtoti rakstveidā: tiek izmantoti zināšanu novērtēšanas testi, referāti, esejas, kā arī praktisko zināšanu apguves kursos studenti patstāvīgi izstrādā studiju darbus, apliecinot noteiktu

profesionālo prasmju apguves līmeni. Atbilstoši AIP ekspertu ieteikumiem par studiju procesa nodrošināšanu, kursa pārbaudījumu metodes padarītas daudzveidīgākas, izmantojot ne tikai eksāmenu, bet arī konsultēšanas procesa ierakstus, izpētes atzinumus, uzstāšanos ar prezentācijām semināros, esejas u.c.  Pētījuma projektu izstrāde un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana / prezentācija tiek izmantotas kā atskaites/vērtēšanas formas dažādos kursa apguves etapos.

      Maģistra darba izstrāde un vērtēšana sastāv no vairākām pakāpēm – pētījuma projekta izstrāde, teorētiskās daļas un pētījuma projekta aizstāvēšana, praktiskās daļas aizstāvēšana, un noslēgumā maģistra darba galīgā aizstāvēšana. Šāda daudzpakāpju novērtēšanas sistēma ļauj sekot līdzi studentu pētniecības projekta izstrādei un realizācijai, uzturēt studējošo motivāciju un nodrošināt, lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi.

      Prakses vērtējumu veido studenta izstrādātā prakses atskaite un tās aizstāvēšana, prakses vadītāja (iestādē)

vērtējums un supervizora atzinums par supervīziju apmeklējumu un darbu supervīzijās.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.