Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45380
Studiju virziens Tiesību zinātne
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Edvīns Danovskis
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
3 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2600 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 70
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nodarbības notiek sestdienās (ne vairāk kā trīs nodarbības) un darba dienu vakaros no plkst. 18:15 (1-2 darbdienas)

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

 Studiju programma sniedz iespēju iegūt publiskā un privātā sektora organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas, prasmes un kompetences, lai palīdzētu dažādu līmeņu vadītājiem paredzēt organizāciju pārvaldībā aktuālos juridiskos riskus un paaugstinātu vispārējās vadības prasmes. Programmas saturs aptver mūsdienu organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas korporatīvās pārvaldības tiesībās, personāla vadības juridiskajos aspektos, līgumtiesību pamatos, valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā, publisko iepirkumu vadībā u.c. aktuālos pārvaldības juridiskajos jautājumos. Studiju saturs un metodika ir īpaši pielāgota studentiem, kuriem nav priekšzināšanu tiesību jomā, taču programmas apguve ir noderīga arī juristiem, kuri vēlas aktualizēt iepriekš iegūtās zināšanas atsevišķās tiesību nozarēs. Programmas docēšanā ir iesaistīti attiecīgajās jomās vadošie praktiķi un tiesību zinātnieki. 

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt organizāciju pārvaldībā nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 7. līmenim, padziļinot dažādu organizāciju vadītāju izpratni par juridiskajām likumsakarībām un to nozīmi organizāciju stratēģisko mērķu sasniegšanā, kā arī veicinot spēju risināt zinātniskas un profesionālas tiesību zinātnes aktuālās problēmas starpnozaru kontekstā. Studiju programmas uzdevumi: 

1) secīgi realizēt studiju programmā paredzētos studiju kursus augstā kvalitātē, nodrošinot studējošajiem iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci tiesību zinātnē;

2) sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavojot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām;

3) sekmēt studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū;

4) sadarboties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā radīt plašākas iespējas studējošiem studijām citās ārvalstu augstskolās;

5) veicināt studējošo iepriekš apgūto zinātņu nozaru sinerģiju ar tiesību zinātni;

6) nodrošināt iespēju studējošiem apmainīties ar iegūto pieredzi organizāciju pārvaldības juridiskajos aspektos un to vadības mehānismos;

7) motivēt studentus nepārtrauktai profesionālās meistarības pilnveidei un pētnieciskajai darbībai tiesību zinātnē. 

Programmas studiju rezultāti

Pēc studiju programmas apgūšanas studenti demonstrē šādas zināšanas, prasmes un kompetenci:

Zināšanas:

1) demonstrē padziļinātas zināšanas par organizāciju pārvaldībā nepieciešamajiem juridiskajiem jēdzieniem, likumsakarībām un procesiem tādās jomās kā korporatīvā pārvaldība, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, personāla pārvaldība, līgumtiesības un īpašumtiesības, veidojot sinerģiju ar citās zinātņu nozarēs iegūtajām zināšanām; 

2) izprot tiesību avotu nozīmi organizāciju pārvaldībā un to piemērošanas metodoloģiju; 

Prasmes:

3) identificē juridiskās problēmas organizāciju pārvaldībā un plāno to risināšanas iespējas;

4) organizē juridisko analīzi un pārbauda tās kvalitāti, diskutē par organizāciju pārvaldības juridiskajām problēmām kā ar tiesību zinātņu, tā arī citu jomu speciālistiem;

5) prognozē organizāciju juridisko problēmu risināšanā nepieciešamo juridisko atbalstu, tā apjomu un īstenošanas termiņus;

Kompetence:

6) problēmu risināšanā izmanto daudznozaru pieeju, izmantojot iepriekšējās augstākā līmeņa studijās apgūtās jomas zināšanas un kombinēt tās ar tiesību zinātnes atziņām;

7) patstāvīgi formulē un kritiski analizē dažādus sarežģītus organizāciju pārvaldībā notiekošos procesus un juridiskos riskus;

8) patstāvīgi pilnveido prasmes un iegūst zināšanas par organizāciju pārvaldības juridiskajiem aspektiem;

9) veic patstāvīgus pētījumus par organizāciju pārvaldībā nepieciešamo juridisko procesu pilnveidošanu un risina kā zinātniskas, tā praktiskas problēmas starpnozaru aspektā.

Darba iespējas

Studiju programmas absolventi paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū un ievērojami palielina profesionālās izaugsmes iespējas savā darbības jomā. Programmā iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences ir noderīgas visos vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatos kā privātajā, tā publiskajā sektorā.  

Uzņemšanas nosacījumi

 1) bakalaura grāds vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vai 2) bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studijās un maģistra grāds


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Kontaktinformācija

Adrese: Juridiskā fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19

Studiju programmas direktors: ​Edvīns Danovskis, Dr.iur., doc.

e-pasts: edvins.danovskis@lu.lv

tālrunis: 67034447

​Studiju metodiķe: Agnese Šteinberga

e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

tālrunis: 67034588 

Tiesības un organizāciju pārvaldība   40
Obligātā daļa   32
Obligātā daļa   12
JurZ5242 Korporatīvās pārvaldības tiesības Eksāmens 3
JurZ6092 Latvijas tiesiskās sistēmas pamatjēdzieni Eksāmens 2
JurZ5243 Līgumtiesības un īpašuma tiesības Eksāmens 3
JurZ6097 Personāla vadības juridiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ6096 Valsts institucionālā sistēma un administratīvais process Eksāmens 2
Valsts pārbaudījums   20
JurZN006 Maģistra darbs I Maģistra darbs 5
JurZN005 Maģistra darbs II Maģistra darbs 15
Ierobežotās izvēles kursi   8
JurZ5239 Intelektuālais īpašums uzņēmējdarbībā Eksāmens 2
JurZ6095 Juridisko dokumentu izstrādes praktiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ5240 Juridisko strīdu risināšanas mehānismi Eksāmens 2
JurZ5241 Konkurences tiesības Eksāmens 2
JurZ6098 Krimināltiesisko risku analīze komercdarbībā un organizāciju vadībā Eksāmens 2
JurZ6088 Personas datu un komercnoslēpuma pārvaldība Eksāmens 2
JurZ6089 Publisko iepirkumu vadība Eksāmens 2
JurZ5260 Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības Eksāmens 2
JurZ6067 Starptautiskās mediju tiesības Eksāmens 2
Zinātnes nozare Tiesību zinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Nodarbības notiek sestdienās (ne vairāk kā trīs nodarbības) un darba dienu vakaros no plkst. 18:15 (1-2 darbdienas).