Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 47380
Studiju virziens Tiesību zinātne
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Annija Kārkliņa
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2160 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 50
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 180
Minimālais studējošo skaits - 50
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Katru darba dienu plkst. 16.30-21.30 (Obligātie A daļas studiju kursi tiek plānoti no plkst. 18.15)

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1640 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25

2019. gada rudens semestrī uzņemšana nepilna laika neklātienē nenotiks

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Profesionālā maģistra studiju programma ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai.

Studiju programma piedāvā ļoti plašu izvēles (B) daļas studiju klāstu - studējošie var brīvi izvēlēties jebkuru sevi interesējošu studiju kursu no plašā studiju kursu klāsta (piedāvājumā ir vairāk nekā 25 dažādi izvēles kursi, kuri aptver visas tiesību zinātnes apakšnozares), tai skaitā, interesentiem regulāri tiek nodrošināta iespēja apgūt kursus angļu valodā, un atsevišķos semestros arī vācu valodā pie DAAD apmaiņas programmu viesdocētājiem.

Jānorāda, ka tiesību akti ļauj augstskolām noteikt minimālo studējošo skaitu, kuram jāizpildās, lai B daļas kurss attiecīgajā semestrī tiktu īstenots.

Studiju programma, pamatojoties uz valsts noteiktajiem standartiem, paredz trīs veidu studiju prakses (Civiltiesisko, Administratīvi tiesisko un Krimināltiesisko praksi). Fakultātei ir noslēgti vairāk nekā 70 sadarbības līgumi ar dažādām valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām par studējošo nodrošināšanu ar studiju prakšu vietām. Profesionālo iemaņu apguvei studējošajiem ir iespējams darboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, profesionālu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem.

Studējošiem ir iespējams apmaiņas programmas ietvaros studēt vairāk nekā 50 ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, piemēram, Brēmenes, Minsteres, Berlīnes, Orhūsas, Roterdamas, Lisabonas, Florences, Vīnes Universitātēs. Tāpat studējošajiem ir iespējams doties ERASMUS+ programmas ietvaros piedāvātajās studiju praksēs uz dažādām ārvalstu institūcijām.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir:

nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu starptautiski atzītu profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenim, īstenojot valsts vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē, kas sakņotas stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, ir atbilstošas jurista profesijas standartam, ir praktiski piemērojamas un dod iespējas programmas absolventiem patstāvīgi veikt kvalificēta jurista profesionālo darbību.


Lai sasniegtu šos mērķus, programmas īstenošanas gaitā tiks veikti šādi uzdevumi:

 • nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;
 • īstenot padziļinātu zināšanu apguvi tiesību zinātnē, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam darbam tiesību zinātnē;
 • ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi;
 • līdzās teorētisko studiju kursu apguvei, nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu docētāju vadībā;
 • veicināt studentu pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, kritiski apstrādāt un izmantot informāciju;
 • sagatavot studējošos vienotā jurista eksāmena nokārtošanai;
 • motivēt studentus nepārtrauktai profesionālās meistarības pilnveidei.
Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultāti izpaužas zināšanu, prasmju un kompetences kopumā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, absolventi demonstrē:

Zināšanas:

 • padziļinātas zināšanas un izpratni par tiesību zinātnes jautājumiem un tiesību zinātnes jaunākajām atziņām;
 • patstāvīgi identificē juridiskās problēmas, plāno to risināšanas iespējas un sniedz argumentētus un kvalitatīvus juridisko problēmu risinājumus;
 • organizē juridisko analīzi un pārbauda tās kvalitāti, diskutē par juridiskajām problēmām kā ar tiesību zinātņu, tā arī citu jomu speciālistiem;


Prasmes:

 • patstāvīgi  izmanto teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un sniegtu augsti kvalificētu juridisko palīdzību;
 • argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem vai sistēmiskiem tiesību zinātnes aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar klientiem un citiem profesionālās sadarbības partneriem, kuriem nav juridisko zināšanu;
 • uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un strādājot komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
 • demonstrē spēju pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos un, ja nepieciešams, pārveidot tos, lietojot jaunas pieejas;
 • - patstāvīgi virza savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;


Kompetenci:

 • patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamato lēmumus, un, ja nepieciešams, veic papildu analīzi;
 • integrē dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, tādējādi sekmējot tiesību zinātnes attīstību;
 • demonstrē izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai savas profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību.
   
Darba iespējas

Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātajā sektorā un arī ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Ja persona sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecuma slieksni un kvalifikācijas prasības, šajā programmā iegūtā kvalifikācija ļauj pretendēt uz tiesneša, zvērinātu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju u.c. amatiem. Iegūtais grāds absolventiem dod tiesības pretendēt arī studijām doktorantūrā.

Informācija par absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014. www.juristavards.lv/zinas/265321-iznakusi-gramata-musdienu-latvijas-jurists-151-personiba/

Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10 = 600).


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (100 x 10 = 1000)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu, jākārto iestājpārbaudījums. Iestājpārbaudījums tiek rīkots teorētiska pārbaudījuma veidā un aptver pamata zināšanas par tiesību teorijas, valststiesību, krimināltiesību, civiltiesību, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumiem. Eksāmena vērtēšana notiek anonīmi, 10 ballu skalā.

Kontaktinformācija

Juridiskā fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19

Studiju programmas direktore​:​ asoc.prof. Annija Kārkliņa, e-pasts: annija.karklina@lu.lv

Studiju metodiķe Laura Millere, 257.kab.,e-pasts: laura.millere@lu.lv, tālrunis: 67034523

Tiesību zinātne   80
Obligātā daļa   68
Obligātā daļa   22
JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas Eksāmens 2
JurZ6091 Aktuālās tendences starptautiskajās un ES tiesībās Eksāmens 2
JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais civilprocess Eksāmens 2
JurZ6068 Eiropas līgumu un deliktu tiesības Eksāmens 2
JurZ5010 Juridisko metožu mācība Eksāmens 3
JurZ5012 Komerctiesības Eksāmens 3
JurZ5264 Konstitucionālās tiesības. Process Eksāmens 2
JurZ5265 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas aktuālie jautājumi Eksāmens 2
JurZ6085 Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures problēmjautājumi Eksāmens 2
SDSK5139 Tirgus, konkurences un saimnieciskās darbības vadības tiesības Eksāmens 2
Prakse   26
JurZ5311 Administratīvi tiesiskā prakse Prakse 8
JurZR003 Civiltiesiskā prakse Prakse 9
JurZR002 Krimināltiesiskā prakse Prakse 9
Valsts pārbaudījums   20
JurZE000 Jurista kvalifikācijas eksāmens Nobeiguma eksāmens 4
JurZN003 Maģistra darbs Maģistra darbs 16
Ierobežotās izvēles kursi   12
JurZ5016 Banku tiesības Eksāmens 2
JurZ5019 Civilprocesa aktuālās problēmas Eksāmens 2
JurZ5268 Inovāciju juridiskais nodrošinājums Eksāmens 2
JurZ5178 Juridisko biroju organizācija un vadība Eksāmens 2
JurZ5075 Juridiskās palīdzības sniegšana Eksāmens 2
JurZ5121 Juridiskās palīdzības sniegšana II Eksāmens 2
JurZ6069 Krimināltiesisko zinātņu aktuālie jautājumi Eksāmens 2
JurZ6084 Nolēmumu metodoloģija un pamatojums Eksāmens 2
JurZ5266 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas organizācija Eksāmens 2
JurZ5270 Pierādīšana, argumentācija un nolēmumu pamatošana kriminālprocesā Eksāmens 2
JurZ5244 Publisko iepirkumu tiesības Eksāmens 2
JurZ6086 Pārrobežu sadarbība krimināllietās Eksāmens 2
JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības Eksāmens 2
JurZ5109 Satversmes tiesas procesa tiesības Eksāmens 2
JurZ5074 Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi piemērošanā praksē Eksāmens 2
JurZ5233 Starptautiskā justīcija I Eksāmens 2
JurZ5234 Starptautiskā justīcija II Eksāmens 2
JurZ5235 Starptautiskā justīcija III Eksāmens 2
JurZ5260 Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības Eksāmens 2
JurZ6067 Starptautiskās mediju tiesības Eksāmens 2
JurZ5042 Starptautiskās tirdzniecības tiesības Eksāmens 2
JurZ5259 Starptautiskās vides tiesības Eksāmens 2
JurZ5237 Teorijas un prakses tendences ģimenes un mantojuma tiesībās Eksāmens 2
JurZ5269 Teritoriju plānošanas tiesiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ5236 Tiesvedība ES Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā Eksāmens 2
JurZ6076 Tiesību socioloģija Eksāmens 2
JurZ5267 Uzņēmējdarbības krimināltiesiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Visi obligāti apgūstamie (A daļas) studiju kursi tiek docēti latviešu valodā. Arī vairums B daļas studiju kursu tiek docēti latviešu valodā, taču katru gadu programmas B daļas kursu īstenošanai tiek piesaistīti docētāji, kuri studiju kursus docē angļu valodā. Piemēram, angļu valodā regulāri tiek docēti studiju kursi Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības, Starptautiskās mediju tiesības, Starptautiskās vides tiesības. Arī B daļas studiju kursos Starptautiskā justīcija (I-IV) ievērojama daļa nodarbību notiek angļu valodā, jo studējošie gatavojas dalībai starptautiskajās tiesu izspēlēs, kuras norisinās angļu valodā. Katru semestri angļu valodā tiek piedāvāti arī dažādu ārvalstu augstskolu viesdocētāju docēti studiju kursi, kuri tiek nodrošināti Fulbright un Erasmus mobilitāšu programmu ietvaros.

      Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, t.sk., izmantojot projektorus, videomateriālus, izdales materiālus, prezentāciju materiālus.

      Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošanu, diskusijas, debates, tiesu izspēles un kāzusu risināšanu.

      Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kas pieejams e-studiju vidē, kurā ir sniegts apraksts par kursa saturu, noteikts kursa kalendārais plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.

      Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību aktu projekti, prezentācijas u.tml. Tādējādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst:

 • lekcijās;
 • patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus.

Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst:

 • izejot studiju prakses, kuras ietvertas programmas A daļā (Krimināltiesiskā prakse, Civiltiesiskā prakse, Administratīvi tiesiskā prakse);
 • visu studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot referātus, prezentācijas un strādājot grupās;
 • īpaši nozīmīgs studiju kurss praktisko iemaņu apguvei ir B daļas studiju kurss Juridiskās palīdzības sniegšana, kurā studējošie docētāju un citu speciālistu (piem., zvērinātu advokātu un mediatoru) vadībā sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas maznodrošinātām personām. Tāpat praktisko iemaņu apguvei starptautiskajās tiesībās tiek piedāvāti B daļas studiju kursi Starptautiskā justīcija (I-IV), kuru neatņemama sastāvdaļa ir tiesu izspēles starptautiskā mērogā.
 • semināru nodarbībās, diskutējot, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs;
 • tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos:
 •   viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros;
 •   Juridiskās fakultātes un Latvijas augstskolu rīkotās sacensībās, piemēram, ikgadējās prof. K.Čakstes civiltiesību izspēlēs,  prof. K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs, prof. Minca izspēlē krimināltiesībās u.tml.;
 •   starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu komandām.  

Paralēli minētajam studiju programmas realizācijas procesam, studenti tiek aicināti iesaistīties citās ar zinātnisko pētniecību saistītās aktivitātēs, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības, piemēram, zinātniskās konferences, semināri, pētniecības projekti u.tml.


     Viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām ir Maģistra darba izstrāde. Maģistra darba izstrāde notiek katedras apstiprināta maģistra darba vadītāja vadībā, savukārt darba aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu maģistra darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.

      Kā obligāta programmas sastāvdaļa jurista kvalifikācijas iegūšanai ir valsts pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens. Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.01.2019. noteikumiem Nr.46 “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība”, studējošajiem, kuri studijas profesionālajās maģistra studiju programmās būs uzsākuši sākot ar 2019.gada rudens semestri, kvalifikācijas iegūšanai būs jākārto valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens, kura saturs un organizācijas principi noteikti minētajos noteikumos.

      Studiju programma netiek īstenota tālmācības vidē, taču docētāji pielieto e-studiju piedāvātās iespējas, piemēram, ievietojot mācību līdzekļus, dažādas prezentācijas u.c. mācību līdzekļus e-vidē.

 

Vērtēšanas sistēma

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir:

 • zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei;
 • vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam par programmas satura apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā studiju kursā;
 • vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā;
 • vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes.

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:

 • kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas;
 • kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā.

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

 

Studiju programmā ir šādas pārbaudījumu formas:

 • studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):

              o    studiju programmas prasību pilnīga izpilde;

              o    sekmīga rakstiska maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

              o    sekmīga jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.

 • studiju kursa sekmīgai apguvei:

              o    sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana;

              o    studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.

Ar studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas katra studiju kursa aprakstā. Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver vismaz viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem vismaz divi, bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – vismaz trīs pārbaudes darbi.

Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi nokārtojuši visus paredzētos pārbaudes darbus.

      Juridiskajā fakultātē docētājam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem semestra laikā. Mutisku eksāmenu var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens praktiskais uzdevums (kāzuss).

      Vērtējot studiju prakses, tiek ņemts vērā rakstiski iesniegtās prakses atskaites saturs, prakses vadītāja (iestādē) sniegtais studenta raksturojums un ieteiktais prakses novērtējums, studenta atbildes mutiskās aizstāvēšanās laikā, kā arī prakses uzdevumu (kāzusu) novērtējums. Detalizēti studiju prakšu vērtēšanas kritēriji tiek norādīti katras studiju prakses programmā.

     Novērtējumu par maģistra darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Maģistra darba aizstāvēšanai tiek organizēta gala pārbaudījumu komisija, kura to izvērtē un lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu. Vērtējot maģistra darbu, tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā darba kvalitāte, darba autora ziņojums, atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

      Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena mērķis ir pārbaudīt jurista kvalifikācijas piešķiršanas pretendenta zināšanas atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām, lai piešķirtu vai arī atteiktu piešķirt jurista kvalifikāciju.

      Diplomu par profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanu un 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas – jurists iegūšanu students saņem, ja ir sekmīgi apguvis programmu; t.sk., aizstāvējis maģistra darbu un nokārtojis valsts vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu.

 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.