Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43380
Studiju virziens Tiesību zinātne
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Anita Rodiņa
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2160 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 43
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 227
Minimālais studējošo skaits - 55
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
7 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1860 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 120
Minimālais studējošo skaits - 50
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Katru darba dienu no plkst. 18.15 līdz 21.30, atkarībā no konkrētās dienas lekciju grafika

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1620 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 150
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Lekcijas tiek organizētas divas reizes mēnesī sestdienās no plkst. 9.00 - 18:00

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista izglītības (kvalifikācijas)  iegūšanu. Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences tiesībās. Tādēļ studiju programmas obligātā daļa paredz pienākumu apgūt dažādus studiju kursus, kas aptver visas tiesību zinātnes apakšnozares. Studentiem pašiem ir iespēja specializēties, izvēloties studiju kursus no obligātās izvēles daļas studiju kursu kataloga. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi izcili juristi. Lai arī studiju programma praksi neparedz, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot visdažādākās studiju metodes studiju laikā (kāzusu risināšana, tiesu izspēles un tml.).


Studiju laikā tiek piedāvātas visas iespējas, ko piedāvā ERASMUS+ apmaiņas programma. Studējošiem ir iespējams doties apmaiņas programmas ietvarā studēt gandrīz 50 visdažādākās  augstākās izglītības iestādēs, tai skaitā Brēmenes, Minsteres, Berlīnes, Roterdamas, Orhūsas, Lisabonas, Florences, Sofijas Universitātēs. 

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu teorētisko zināšanu un pētniecības prasmju apguvi tiesību zinātnē, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespējas veiksmīgi iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā.

 

Programmas mērķa sasniegšanai studiju programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 1. nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas pamata un specializētās zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, tai skaitā dodot iespēju parādīt šo zināšanu kritisku izpratni;
 2. nodrošināt iespēju apgūt izpratni par tiesību avotu daudzveidību, to realizācijas prasībām un noteikumiem;
 3. attīstīt tādas praktiskās darba prasmes, kas nodrošina programmas absolventu konkurētspēju darba tirgū;
 4. sekmēt nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču apguvi, kas ir būtiskas mūsdienu darba tirgū;
 5. attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas;
 6.  attīstīt pētnieciskā darba iemaņas tiesību zinātnē;
 7. motivēt studēt maģistra studiju programmā, lai iegūtu jurista kvalifikāciju.
Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultāti izpaužas zināšanu, prasmju un kompetences kopumā.

Sekmīgi apgūstot studiju programmu, absolventi demonstrē:

Zināšanas

 • Pamata zināšanas tiesību zinātnes apakšnozarēs, tai skaitā šo zināšanu kritisku izpratni.
 • Izprot tiesību zinātnes nozīmīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprot tiesību avotu sistēmu un nozīmi.
 • Demonstrē zināšanas par tiesību normu piemērošanu.
 • Demonstrē  zināšanas par tiesību zinātnes institūtu likumsakarībām un tiesību  zinātnes aktuālajām tendencēm.
 • Izprot teorētiskās nostādnes un praktisku to piemērošanu, izprot zinātniskus pētījumus, ir ieguvuši jaunas atziņas par aktualitātēm tiesību jomā.

Prasmes

 • Realizē tiesību normas, principus, pielietojot apgūtās teorētiskās atziņas un metodes.
 • Risina uzdevumus un problēmjautājumus, izmantojot juridisko jautājumu risināšanas metodoloģiju, tai skaitā debates, argumentēšanu, spēj diskutēt par tiesību jomas problēmām un to risinājumiem gan ar speciālistiem, gan ar sabiedrību kopumā.
 • Atlasa nepieciešamo informāciju, formulē un analītiski apraksta problēmas, iesaka  risinājumus tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, tai skaitā demonstrējot prasmes sagatavot tiesību aktus.
 • Patstāvīgi veic pētniecisku darbību tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, demonstrē zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, tai skaitā izmanto tehnoloģijas.
 • Patstāvīgi strukturē studijas, virza savu tālāku studiju un profesionālo pilnveidi, kā arī uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un strādājot komandā vai vadot citu cilvēku darbu, kā arī spēj pieņem lēmumus un rod radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetenci

 • Patstāvīgi spēj iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju, tiesību avotus konkrētā juridiskā jautājuma teorētiskā un praktiskā analīzē un pētniecībā.
 • Izmanto nozīmīgākās, jaunākās teorētiskās nostādnes un zinātnisku pētījumu rezultātus, gūstot jaunas atziņas par tiesību problēmām. 
 • Izstrādā pētījumus izvēlētajā tiesību jomā, sekmējot tiesību zinātnes attīstību.
 • Izprot profesionālo ētiku, kā arī izvērtē un novērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību.
Darba iespējas

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, bakalaura studiju programmas absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, ES un starptautiskās institūcijās.

 

 

Izmēģini profesiju!


Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā

gada atzīme vēsturē


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada atzīme vēsturē

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2020. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus;


Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences tiesību zinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1. – 3. vietas ieguvējiem 2020. gadā.


Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (25 x 10 = 250)

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (20 x 10 =200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Juridiskā fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 ​

Studiju programmas direktor​e: asoc.prof. Anita Rodiņa, e-pasts: anita.rodina@lu.lv

Studiju metodiķes, 257.kab.:

​Kristīne Ābele, e-pasts: kristine.abele@lu.lv, tālrunis: 67034598

Laura Millere, e-pasts: laura.millere@lu.lv, tālrunis: 67034523

Tiesību zinātne   120
Obligātā daļa   98
Obligātā daļa   80
JurZ4082 Administratīvā procesa tiesības Eksāmens 3
JurZ4083 Administratīvās tiesības Eksāmens 4
JurZ2104 Civilprocess Eksāmens 4
JurZ1152 Civiltiesību vispārīgā daļa Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
JurZ2015 Darba tiesības Eksāmens 3
SDSK1144 Dokumentu rakstīšana un analīze Eksāmens 3
JurZ2101 Eiropas Savienības institucionālās tiesības Eksāmens 2
JurZ4128 Eiropas Savienības materiālās tiesības Eksāmens 3
JurZ4136 Jurista ētika Eksāmens 2
JurZ1166 Konstitucionālās tiesības. Institūcijas Eksāmens 4
JurZ3098 Kriminālprocess Eksāmens 4
JurZ3096 Krimināltiesības. Sevišķā daļa Eksāmens 3
JurZ1144 Krimināltiesības.Vispārīgā daļa Eksāmens 3
JurZ1147 Latvijas tiesību vēsture Eksāmens 3
JurZ1124 Lietu tiesības Eksāmens 4
JurZ3020 Mantojuma tiesības Eksāmens 2
JurZ3094 Saistību tiesības. Sevišķā daļa Eksāmens 4
JurZ3093 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa Eksāmens 4
JurZ3086 Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām Eksāmens 2
JurZ4215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
JurZK002 Studiju darbs I Kursa darbs/projekts 2
JurZK000 Studiju darbs II Kursa darbs/projekts 2
JurZ3087 Tiesību filozofija Eksāmens 2
JurZ1023 Tiesību teorija Eksāmens 4
JurZ3097 Vides aizsardzība un tās tiesiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ3015 Ģimenes tiesības Eksāmens 2
Svešvaloda   2
Valo4258 Angļu valoda tiesību zinātnēs Eksāmens 2
Valo1A34 Juridiskā vācu valoda Eksāmens 2
Prakse   6
JurZR000 Prakse Prakse 6
Gala pārbaudījums   10
JurZN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   20
JurZ1168 Sodu izpildes tiesības Eksāmens 2
JurZ3083 Administratīvo sodu tiesības Eksāmens 2
JurZ3534 Administratīvās tiesas process Eksāmens 2
JurZP070 Apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2
JurZ2105 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana Eksāmens 2
JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības Eksāmens 2
JurZ4129 Dzimtes studiju juridiskais diskurss Eksāmens 2
JurZ2016 Dzīvokļu tiesības Eksāmens 2
JurZ2102 Eiropas Savienības darba tiesības Eksāmens 2
JurZ2082 Ierēdņu tiesības Eksāmens 2
JurZ2109 Ievads tiesu ekspertoloģijā Eksāmens 2
JurZ1167 Informācijas tehnoloģiju tiesības Eksāmens 2
JurZ3090 Intelektuālā īpašuma tiesības Eksāmens 2
Valo1A33 Juridiskā terminoloģija latīņu valodā Eksāmens 2
JurZ2111 Kriminoloģija Eksāmens 2
JurZ3099 Kriminālistikas pamati Eksāmens 2
JurZ4111 Kriminālās meklēšanas pamati Eksāmens 2
JurZ3089 Kuģošanas tiesības Eksāmens 2
JurZ3091 Maksātnespējas tiesības Eksāmens 2
JurZ4131 Medicīnas tiesības Eksāmens 2
JurZ2025 Nodokļu tiesības Eksāmens 2
JurZ1156 OCTA regulējums ES tiesībās Eksāmens 2
JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības Eksāmens 2
JurZ1125 Romiešu civiltiesību pamati Eksāmens 2
JurZ1148 Salīdzināmā Eiropas tiesību vēsture Eksāmens 2
JurZ2110 Salīdzināmās krimināltiesības Eksāmens 2
JurZ2107 Sociālās tiesības Eksāmens 2
JurZ1011 Starptautisko cilvēktiesību pamati Eksāmens 2
JurZ1149 Tiesiskas valsts koncepta ģenēze un evolūcija Eksāmens 2
JurZ1180 Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs Eksāmens 2
JurZ1150 Valstszinātne Eksāmens 2
JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Atbilstoši Augstskolu likuma normām, studijas valsts dibinātā augstskolā LU un šajā studiju programmā notiek pamatā valsts valodā. Tai pat laikā, ņemot vērā studējošo interesi un pat pieprasījumu, kā arī sadarbības iespējas, tiek piedāvāti izvēlēs studiju kursi angļu valodā. Lekcijas svešvalodās piedāvā arī vieslektori katrā semestrī. 

Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot tai skaitā nepieciešamos tehniskos rīkus un līdzekļus. Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošu, diskusijas, debates, tiesu izspēles un kāzusu risināšanu.

Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību aktu projekti, prezentācijas un tml.

      Tādejādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst:

 • lekcijās;
 • patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus.

Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst:

 1. studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot referātus, prezentācijas un strādājot grupās;
 2. semināru nodarbībās, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs, diskutējot un strādājot grupās;
 3. tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos:
 • viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros;
 • Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu sacensībās, piemēram, prof. K.Dišlera konstitucionālās    tiesas   procesa izspēlēs, prof. Minca krimināltiesību izspēlē;
 • starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu komandām.  

 

      Paralēli studijām daļa studentu tiek iesaistīti citos ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības.

      Fakultātes studenti aktīvi piedalās dažādās starptautiskās tiesu izspēlēs, kā, piemēram, Telders International Law Moot Court Competition, Jessup International Law Moot Court Competition, Jessup Baltic Cup, The Central and East European Moot competition, The Monreo E. Price International Media Law Moot Court Competition, Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot. Studējošiem, ņemot vērā mācībspēka rekomendāciju, tiek dota iespēja piedalīties arī LU Juridiskās fakultātes organizētos pasākumos – konferencēs, semināros, nolasot referātu. Šāda iespēja nenoliedzami motivē un rada interesi studējošam iesaistīties zinātniskajā darbā.

Studiju programmas izveidē un īstenošanā būtiska nozīme ir pievērsta individuālai pieejai katram studējošajam, kas izpaužas vairākos aspektos. Pirmkārt, studējošiem ir iespēja individuāli konsultēties ar ikvienu mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos. Otrkārt, sadarbību ar studējošiem un pasniedzējiem nodrošina arī e-studijas. Treškārt, mācībspēki ir sagatavojuši gan mācību grāmatas, gan arī speciālus studiju materiālus, kas nenoliedzami atvieglo studējošiem literatūras avotu apzināšanu. Ceturtkārt, studējošajiem tiek nodrošināta brīva piekļuve fakultātes vispārējam personālam, studiju metodiķiem un vadībai.

      Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā studiju gada studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss Studiju darbs I un pēc tam Studiju darbs II) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. Studiju darbs ir studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai problēmu 20 lappušu apjomā. Tādejādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams princips kā pakāpeniskums un sistemātiskums, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt kompetences tās patstāvīgi padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu topošā jurista izaugsmei saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura darbs – maģistra darbs – doktora (promocijas) darbs.

      Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. Lai dotu nepieciešamās ievirzes bakalaura darba rakstīšanai, tai skaitā arī praktiskus padomus zinātnisku darbu rakstīšanā, studiju kursa „Bakalaura darbs” realizācijā tiek paredzēta īpaša lekcija par šiem jautājumiem. Šis studiju kursa satura papildinājums ir izstrādāts, sadarbojoties ar Juridiskās fakultātes studējošiem. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.

 

Vērtēšanas sistēma

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:

 • Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem.
 • Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā.
 • Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes.
 • Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma objektivitātei.
 • Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē ir izstrādāta sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu. 

Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Tādejādi zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).

Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki LU tiesību akti, tai skaitā Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir jāievēro „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē” (apstiprināti Juridiskās fakultātes Dome 2013.gada 4. Septembra sēdē).

      Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:

 • kvalitātes rādītājs – vērtējums pēc 10 ballu skalas;
 • kvantitātes rādītājs– kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā.Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

      Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas:

 • studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):
  • studiju programmas prasību pilnīga izpilde;
  • sekmīga rakstiska bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.
 • studiju kursa sekmīgai apguvei:
  • sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana;
  • citu noteikto prasību kursa apguvei izpilde;
  • studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.

      Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas studiju kursa aprakstā. Studiju kursa gala pārbaudījuma kopvērtējumu pamatā veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu (starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi). Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi.

Pārbaudes darbi var būt:

 • kontroldarbi,
 • testi,
 • tiesas procesa izspēles,
 • uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem,
 • kā arī citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem vienādiem kritērijiem.

Juridiskajā fakultātē mācībspēkam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem semestra laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. Mutisku eksāmenu var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens praktiskais uzdevums (kāzuss).Lai iegūtu vērtējumu studiju kursos Studiju darbs I un Studiju darbs II, izstrādātie studiju darbi ir  jāiesniedz tā vadītājam un jāaizstāv atbilstoši kursa aprakstam. Studiju darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām pēc formas, pēc satura un aizstāvēšanas kvalitātes.

      Juridiskās fakultātes visi mācībspēki visas studējošo sekmes apkopo sistēmā estudijas.lv. Iegūtos vērtējumus studējošie var redzēt arī LUIS sistēmā.

      Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Bakalaura darba aizstāvēšanai tiek organizēta un to vērtē gala pārbaudījumu komisija, kura lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu.

Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā kritēriji, kas noteikti LU tiesību aktos, kā Juridiskās fakultātes izstrādātā un apstiprinātā tiesību aktā „Bakalaura, maģistra un diplomdarbu aizstāvēšanas kārtība Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē”, un tie ir: 

 • rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu atbilstība pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko doktrīnu, normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, izklāsta skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība);
 • darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus;
 • studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem;
 • prasme diskutēt un argumentēt.

Diplomu par akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanu students saņem, ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu, saņemot vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.