Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43221
Studiju virziens Reliģija un teoloģija
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Ralfs Kokins
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 30
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas antropoloģiju u. c.

 

 • Teoloģijas studijās dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju). Liela nozīme šajās studijās tiek piešķirta teoloģijas vietai un teologa atbildībai mūsdienu sabiedrībā. Fakultātei ir ekumenisks raksturs – tajā māca un mācās dažādu konfesiju pārstāvji.
 • Reliģiju zinātnes studiju priekšmets cieši sasaucas ar teoloģiju, tā pēta jebkuru reliģiju, neatkarīgi no paša pētnieka reliģiskās piederības. Studijas piedāvā ieskatu dažādās pasaules reliģijās (islāms, budisms, hinduisms, kristietība; jaunās reliģiskās kustības), kā arī paplašināt zināšanas par reliģijas avotiem (rakstiem), praksi, uzskatiem un vēsturi. Reliģiju zinātne ietver reliģiju vēsturi, reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas psiholoģiju, reliģijas antropoloģiju u.tml.
   

Katru gadu TF studentiem tiek piedāvāta iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties studēt uz ievērojamām Eiropas augstskolām (piemēram, Heidelbergas, Tībingenes Universitātēm, Lēvenes Katoļu universitāti u.c.).

Programmas mērķis un uzdevumi

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošo pamatzināšanu un galveno metodisko prasmju un kompetenču apguvi teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:

 • veidot studiju vidi, lai studējošais spētu apgūt un demonstrēt pamatzināšanas un to kritisku izpratni teoloģijā un reliģiju zinātnē, proti, Bībeles teoloģijā, sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā, reliģijas pedagoģijā un garīgajā aprūpē, pasaules reliģiju pētniecībā, reliģijas socioloģijā un antropoloģijā;
 • atbalstīt studējošos pamatstudijās, attīstot prasmes veikt pētniecisku darbību kādā no zinātnes apakšnozarēm, analizēt ar nozari saistīto problemātiku.
Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultātā ir sagatavoti bakalaura līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt pamatzināšanas aktuālākajās Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares teorijās un koncepcijās, galvenās metodoloģijas prasmes un spēj patstāvīgi atlasīt, kritiski izvērtēt un izmantot nepieciešamos informācijas avotus. Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programma ir pirmā līmeņa augstākās izglītības programma šajā zinātnes nozarē, kuru veiksmīgi absolvējot studējošais iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē, ka dod tiesības turpināt studijas maģistra un augstākā līmeņa profesionālajās studijās.

Darba iespējas

Jomās, kas ir saistītas ar reliģijas pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts pārvaldē, reliģiskās organizācijās), un praksi (baznīcas un citas reliģiskas organizācijas), kā arī reliģiskajā izglītībā un nevalstiskajās organizācijās (piemēram, jomās, kas saistās ar cilvēktiesībām un sociālo darbu).

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

 

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada atzīme vēsturē

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Papildu punkti: LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes absolventi 2019. un 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

 

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (3 x 100 = 300)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (35 x 10 = 350);


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (35 x 10 = 350) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Teoloģijas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulv. 19

Studiju programmas direktors, profesors Ralfs Kokins, 164. telpa, tel. 67034433, e-pasts: ralfs.kokins@lu.lv

Izpilddirektore Nelda Kikjauka, 162. telpa (dekanāts), tel. 67034441, 29193031, e-pasts: nelda@lu.lv.

Informatīvais e-pasts: teoldept@lu.lv

Teoloģija un reliģiju zinātne   120
Obligātā daļa   78
Obligātā daļa   68
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
SDSK1070 Ievads filosofijā teologiem I Eksāmens 2
Teol2018 Ievads praktiskajā teoloģijā Eksāmens 2
SDSK1071 Ievads psiholoģijā teologiem Eksāmens 4
Teol2014 Ievads reliģijas psiholoģijā Eksāmens 2
Teol1028 Ievads reliģijpētniecībā Eksāmens 2
Teol1029 Ievads studijās un zinātniskā darba metodikā Eksāmens 2
Teol2056 Ievads teoloģiskajā ētikā Eksāmens 2
Teol2104 Jaunā Derība: ievads un teoloģija I Eksāmens 4
Teol2105 Jaunā Derība: ievads un teoloģija II Eksāmens 4
Teol1024 Jūdaisma, kristietības un islāma liturģijas pamatprincipi Eksāmens 2
Teol2038 Kristietības vēsture I Eksāmens 4
Teol2042 Kristietības vēsture II Eksāmens 4
Teol4008 Latvijas Baznīcas vēsture** Eksāmens 2
Teol1000 Pasaules reliģijas I Eksāmens 4
Teol1031 Pasaules reliģijas II Eksāmens 2
Teol1034 Reliģijas pedagoģija I: Interaktīvā reliģijas mācīšanās metodika Eksāmens 2
Teol2030 Reliģijas socioloģija: jaunās reliģiskās kustības Eksāmens 2
Teol1004 Sistemātiskā teoloģija I Eksāmens 4
Teol1010 Sistemātiskā teoloģija II Eksāmens 4
Teol4152 Studentu zinātniskais seminārs Eksāmens 2
Teol1003 Teoloģijas tradīcijas un teologi Eksāmens 2
Teol1196 Vecā Derība: Ievads un teoloģija I Eksāmens 4
Teol1149 Vecā Derība: Ievads un teoloģija II Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Gala pārbaudījums   10
Teol4102 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   40
Izvēles daļa 1   28
Kopējā izvēles daļa   24
Teol2123 Jaunās Derības eksegēzes metodika Eksāmens 2
Valo2675 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) I (seminārs) Eksāmens 4
Valo2678 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) II (seminārs) Eksāmens 4
Teol2122 Jaunās Derības laikmets un kultūrvide Eksāmens 2
Valo1920 Vecās Derības ebreju valoda I (seminārs) Eksāmens 4
Valo1823 Vecās Derības ebreju valoda II (seminārs) Eksāmens 4
Teol2184 Vecās Derības eksegēzes metodika Eksāmens 2
Teol1011 Vecās Derības laikmets un kultūrvide Eksāmens 2
Svešvaloda teologiem 1   2
Valo3409 Teoloģiskā angļu valoda IV Eksāmens 2
Teol2015 Teoloģiskā vācu valoda IV Eksāmens 2
Svešvaloda teologiem 2   2
Teol1026 20.gs.teologu rakstu analītiska lasīšana Eksāmens 2
Teol2023 Teoloģiskā vācu valoda V Eksāmens 2
Izvēles daļa 2   12
Teol2194 Apgaismības laikmets un teoloģija Eksāmens 2
Teol1023 Bibliodrāma Eksāmens 2
Teol1014 Bībeles arheoloģija: paražas un tradīcijas Eksāmens 2
Teol1047 Estētiskā teoloģija Eksāmens 2
Teol1035 Ezotērika Eksāmens 2
Teol3018 Feminisma teoloģija Eksāmens 2
Teol3028 Ievads islāmā I Eksāmens 2
Teol3035 Ievads islāmā II Eksāmens 2
Teol1167 Ievads jūdaismā Eksāmens 2
Teol2066 Ievads kristīgajā misticismā Eksāmens 2
Teol2071 Ievads pastorālajā aprūpē un konsultēšanā Eksāmens 2
Teol3074 Ievads protestantisma teoloģijā Eksāmens 2
Teol3071 Ievads teoloģiskajā antropoloģijā Eksāmens 2
Valo2676 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) I Eksāmens 2
Valo2677 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) II Eksāmens 2
Teol1044 Luteriskā teoloģija Eksāmens 2
Teol3006 Modernā teoloģija Eksāmens 2
Teol3009 Reliģijas pedagoģija II: Kristīgā perspektīve un vērtības mācību programmās Eksāmens 2
Teol4001 Reliģijas pedagoģija III: Pētījumi par sabiedrību, ģimeni un reliģiju Eksāmens 2
Teol3026 Salīdzinošā pneumatoloģija Eksāmens 2
Teol2078 Seno Tuvo Austrumu reliģijas Eksāmens 2
Teol2049 Seno baltu reliģija un tās modernā recepcija Eksāmens 2
Teol1030 Teoloģiskie motīvi kino Eksāmens 2
Teol2028 Teoloģiskā angļu valoda III Eksāmens 2
Valo2699 Teoloģiskā angļu valoda V Eksāmens 2
Teol2016 Teoloģiskā vācu valoda III Eksāmens 2
Teol1022 Vardarbība Bībelē, baznīcā un sabiedrībā Eksāmens 2
Valo1908 Vecās Derības ebreju valoda I Eksāmens 2
Valo1822 Vecās Derības ebreju valoda II Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Teoloģija un reliģiju zinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Universitātes prasībām. Studijas notiek LU Teoloģijas fakultātē. Par studiju organizāciju atbild programmas administrācija - programmas direktors un lietvedis.

      Nodarbību plānojums. Lekcijas programmā notiek darba dienās no 8.30 līdz 16.30. Akadēmiskajā gadā ir divi semestri, kas katrs noslēdzas ar sesiju. Bakalaura darba parasti tiek aizstāvēti jūnija sākumā.

      Nodarbību formas un metodes. Studijas ir organizētas lekciju un semināru veidā, kā arī studējošiem ir jāveic patstāvīgs pētījums – bakalaura darbs. Pārsvarā lekciju darbs ir veidots interaktīvi, to uzdevums ir ievadīt problemātikā, metodoloģijā, bet arī apkopot rezultātus, kā arī iztirzāt noteiktu problēmu. Nodarbībās plaši tiek izmantotas tādas studiju metodes kā darbs pa pāriem un grupās, diskusija (plānota un spontāna), referāti, prezentācija, filma. Atsevišķos studiju kursos regulāri kā mācību metode tiek pielietota mācību ekskursija. Praktiskās teoloģijas priekšmetos studējošie veic arī lauka pētījumus. Bakalaura darbs tiek izstrādāts studiju pēdējā semestrī atbilstošās apakšnozares speciālista vadībā. Studējošais demonstrē tajā sava pētījuma rezultātus un studiju procesā apgūto metodoloģiju. Studiju valoda pamatā ir latviešu valoda, tomēr viespasniedzēju kursi, kā arī, ja programmā būtu vairāk nekā pieci ārvalstu studenti ari vairāki programmas kursi var tikt docēti angļu vai vācu valodā.

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursu ietvaros vērtēšanas sistēmu nosaka LU normatīvie dokumenti. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jākārto pārbaudījums, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījums ir nokārtots un studentam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par “4”. Pārbaudījumu formu un prasības kredītu iegūšanai katrs docētājs izstrādā individuāli, iekļaujot tos kursa aprakstā. Līdzās noslēguma pārbaudījumiem studenti katrā kursā kārto arī starppārbaudījumus.

      Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: darba kvalitāte; darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

      Darba kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar sekojošiem, TF Domes apstiprinātiem kritērijiem:

 • temata pieteikums (problēmas, mērķis un uzdevumi);
 • darba tēze un tās izvērsums;
 • izvēlētās metodikas atbilstība pieteiktajam pētījumam;
 • koncepcijas izstrāde un darba struktūra (vielas analīze un izklāsta loģika);
 • akadēmiskās literatūras izpēte un raksturojums;
 • bibliogrāfiski tehniskā precizitāte (norādes, bibliogrāfija, piezīmes, skaidrojumi, utt.);
 • interpretācija un temata apstrāde;
 • secinājumi un darbā formulētās tēzes pierādījumi;
 • darba novitāte;
 • darba aizstāvēšana un skaidrošana.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.