Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45221
Studiju virziens Reliģija un teoloģija
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Valdis Tēraudkalns
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 12
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

4 vakarus nedēļā no plkst. 16.30 vai 18.15.

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Turpinot bakalaura programmas ievirzi uz pētniecību, Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē.

Uzdevumi:

 • sniegt iespējas padziļinātai teoloģijas un reliģiju zinātnē apakšdiciplīnu metodoloģijas un teoriju apguvei un to praktiskam pielietojumam;
 • veidot studiju vidi, kas sekmētu sekmīgu maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu;
 • sekmēt studējošo radošo spēju attīstību un motivēt labākos studentus tālākām studijām doktorantūrā;
 • atbalstīt studentu starptautisko apmaiņu;
 • veicināt starptautisku sadarbību teoloģijā un reliģiju zinātnē.
Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultātā tiek sagatavoti maģistra līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt:

 

Jomas specifiskās prasmes:

 • veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā;
 • kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās;
 • pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos;
 • iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai virzienā.

Pamata akadēmiskās prasmes:

 • analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;
 • izvēlēties un pielietot adekvātas metodes datu iegūšanai un raksturojumam;
 • pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.

Personības un pamatprasmes:

 • plānot savas mācības, efektīvi mācīties un apzināties savas mācīšanās stratēģijas, savienojot studijas ar profesionālo darbību;
 • piedalīties publiskās diskusijās, mācēt pamatot savu viedokli un ieklausīties citos viedokļos;
 • rezultatīvi strādāt dažāda veida komandās.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

Kontaktinformācija

Teoloģijas fakultāte, Rīgā,  Raiņa bulv. 19

Studiju programmas direktors prof. Valdis Tēraudkalns, 164. telpa, tel. 67034433, e-pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv

Izpilddirektore Nelda Kikjauka, 162. telpa (dekanāts), tel. 67034441, 29193031, e-pasts: nelda@lu.lv

Informatīvais e-pasts: teoldept@lu.lv

Teoloģija   80
Obligātā daļa   46
Obligātā daļa   26
Teol5129 Aktuālas tēmas Sv. Augustīna teoloģijā Eksāmens 2
Teol5494 Jaunās Derības hermeneitika Eksāmens 4
Teol5086 Reliģijas socioloģija Eksāmens 2
Teol5102 Starpreliģiju dialogs (seminārs) Eksāmens 4
Teol5114 Teoloģija un prakse Eksāmens 4
Teol5099 Teoloģijas problēmjautājumi Eksāmens 4
Teol5103 Vecās Derības teoloģijas aktuālās problēmas Eksāmens 4
Teol5050 Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   20
Teol6005 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi   34
Teol5126 Austrumu Baznīcas: vēsture un teoloģija Eksāmens 2
Teol5136 Austrumu reliģiskā māksla un arhitektūra Eksāmens 2
Teol5107 Budisms* Eksāmens 2
Teol5151 Derības un izredzētības teoloģija Vecajā Derībā Eksāmens 2
Teol5021 Dievkalpojums Korintā Eksāmens 2
Teol5101 Dzimte un reliģija Eksāmens 4
Teol5073 E. Levinas domāšanas teoloģiskie aspekti Eksāmens 2
Teol5113 Frīdriha Nīčes reliģijas filosofija Eksāmens 2
Teol5127 Grieķu, romiešu mitoloģija un reliģija Eksāmens 2
Teol5122 Hagiogrāfija Baznīcas tradīcijā Eksāmens 2
Teol5091 I.Kanta reliģijas teorija (seminārs) Eksāmens 2
Teol5112 Ievads reliģijas fenomenoloģijā Eksāmens 2
Teol5066 Islāma ticības mācība un reliģiskā prakse Eksāmens 2
Teol5121 JD apokrīfi: Ezotēriskie evaņģēliji I Eksāmens 2
Teol5123 Jaunās Derības grāmatas eksegēze: Jāņa evaņģēlijs Eksāmens 2
Teol5120 Jaunās Derības grāmatas eksegēze: Vēstule filipiešiem Eksāmens 2
Teol5032 Karla Barta teoloģija Eksāmens 3
Teol5000 Klasiskā un mūsdienu reliģijas filosofija Eksāmens 4
Teol5124 Korāns Eksāmens 2
Teol5089 Kristiešu un pagānu dialogs I - III gs. Eksāmens 2
Teol5139 Kristīgo baznīcu vēsture 20. gs. Eksāmens 2
Teol5106 Kristīgā alegorija Bībeles ekseģēzē Eksāmens 2
Teol5109 Lutera teoloģija Eksāmens 2
Teol5125 Nāves teoloģija Eksāmens 2
Teol5035 Patristiski - askētiskās tradīcijas antropoloģija Eksāmens 2
Teol5079 Platons un teoloģija Eksāmens 2
Teol6003 Politiskā teoloģija Eksāmens 4
Teol5118 Postmodernisms un reliģija Eksāmens 2
Teol5104 Psalmu grāmatas ekseģēze Eksāmens 2
Teol5097 Pēcnāves dzīves priekšstatu attīstība Tuvajos Austrumos Eksāmens 2
Teol5098 Radīšanas teoloģija Vecajā Derībā Eksāmens 2
Teol5111 Reliģijas antropoloģija Eksāmens 2
Teol5134 Reliģijas psiholoģijas problēmjautājumi Eksāmens 2
Teol5128 Reliģijas Ķīnā Eksāmens 2
Teol5027 Rūdolfs Bultmans un Bībeles interpretācija 20.g.s. Eksāmens 2
Valo6179 Seminārs teoloģiskajā latīņu valodā II Eksāmens 4
Valo5400 Seminārs teoloģiskajā latīņu valodā Eksāmens 4
Teol5020 Seminārs: “Hermenētiskās teoloģijas ASV” Eksāmens 3
Teol5088 Teodiceja - Dievs, ļaunums un ciešanas Eksāmens 2
Teol5076 Teoloģijas antropoloģija: P.Tilliha teoloģija Eksāmens 4
Teol5087 Teoloģiskais plurālisms Eksāmens 2
Teol5105 Vācu luterāņu teoloģija 19.gadsimtā Eksāmens 2
Teol5072 Ķīnas reliģijas Eksāmens 3
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Teoloģija un reliģiju zinātne
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju process programmā pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros bieži tiek pielietota analītiskās lasīšanas metode, ar kuras palīdzību studenti kopā ar pasniedzēju analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā svešvalodās), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Īpaša vieta tiek ierādīta pašu studentu prezentācijām, tādējādi īstenojot jaunākās pedagoģijas atziņas, kas par efektīvāku atzīst ne tik daudz tradicionālo frontālo pasniegšanas veidu, bet gan interaktīvo metožu pielietošanu. Šāda pieeja ļauj labāk īstenot holistiskas izglītības modeli, kas paredz ne tikai teorētisku zināšanu apgūšanu vienā šaurā jomā, bet arī kopsakarību veidošanas prasmju attīstīšanu, sasaisti ar praksi, kā arī sociālo prasmju pilnveidošanu.

      Atsevišķu kursu ietvaros studentiem ir iespēja piedalīties mācību ekskursijās – piemēram, kursā „Reliģijas socioloģija” studenti kopā par pasniedzēju apmeklē kādas kursā aplūkotas jaunas reliģiskas kustības dievkalpojumu vietu, kurā kustības pārstāvji pastāsta par kustības uzskatiem un rituāliem. Vēlāk nodarbībās tiek kopīgi izanalizēts apmeklējumā redzētais un dzirdētais.

      Plaši tiek izmantotas e-studijas (tajās ievietoti mācību materiāli un cita informācija studentiem). Mācību valoda ir latviešu, bet pasniedzēji ir gatavi vajadzības gadījumā (ārzemju studenti) elastīgi pielāgot studiju procesu tā, lai piedāvātu kursus angļu valodā.

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursu ietvaros vērtēšanas sistēmu nosaka LU normatīvie dokumenti. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jākārto pārbaudījums, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījums ir nokārtots un studentam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par “4”. Pārbaudījumu formu un prasības kredītu iegūšanai katrs docētājs izstrādā individuāli, iekļaujot tos kursa aprakstā. Līdzās noslēguma pārbaudījumiem studenti katrā kursā kārto arī starppārbaudījumus.

      Maģistra darbi tiek vērtēti saskaņā ar LU “Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību”. Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām. Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: darba kvalitāte; darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

      Darba kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar sekojošiem, TF Domes apstiprinātiem kritērijiem:

 • temata pieteikums (problēmas, mērķis un uzdevumi);
 • darba tēze un tās izvērsums;
 • izvēlētās metodikas atbilstība pieteiktajam pētījumam;
 • koncepcijas izstrāde un darba struktūra (vielas analīze un izklāsta loģika);
 • akadēmiskās literatūras izpēte un raksturojums;
 • bibliogrāfiski tehniskā precizitāte (norādes, bibliogrāfija, piezīmes, skaidrojumi, utt.);
 • interpretācija un temata apstrāde;
 • secinājumi un darbā formulētās tēzes pierādījumi;
 • darba novitāte;
 • darba aizstāvēšana un skaidrošana.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.