Kursa kods Valo7040
Fakultāte Datorikas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160
E-kursi Valo7040: Promocijas eksāmens svešvalodā
Kursa anotācija Kursa mērķis sagatavoties promocijas eksāmenam svešvalodā un apgūt attiecīgo svešvalodu tādā līmenī, lai spētu brīvi orientēties svešvalodā publicētajā literatūrā specialitātē un, lai spētu brīvi diskutēt par sava pētījuma tēmu, aizstāvot savu viedokli, kā arī, lai spētu uzrakstīt promocijas darba kopsavilkumu attiecīgajā specialitātē.
Doktorantiem jānokārto eksāmens svešvalodā (angļu, vācu, franču, spāņu, u.c.). Eksāmenu svešvalodā doktoranti var kārtot vienlaikus ar promocijas eksāmenu specializācijā, daļu ziņojuma un diskusijas veicot svešvalodā, ja tam piekrīt eksaminācijas komisijas locekļi. Doktorantu svešvalodas zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar atsevišķu atzīmi. Nepieciešamības gadījumā eksaminācijas komisijas sastāvā tiek iekļauti valodu speciālisti.
Promocijas eksāmenā svešvalodā doktorantiem jāparāda instrumentālā, interpersonālā, gan arī sistēmiskā kompetence veidojot argumentāciju un lietojot zinātnisko terminoloģiju attiecīgajā svešvalodā.
Līdz promocijas eksāmenam svešvalodā doktorantiem jāiesniedz: pārskats par promocijas darba teorētisko daļu izvēlētajā svešvalodā (3-5 lpp) un promocijas darbā izmantotās literatūras saraksts izvēlētajā svešvalodā, plašāk anotējot vienu izmantotās zinātniskās literatūras vienību (2-3 lpp.).

Rezultāti Nokārtojot eksāmenu doktoranti spēs:
•apliecināt gatavību sniegt sava pētījuma prezentāciju svešvalodā, lietojot atbilstošu zinātnisko terminoloģiju;
• demonstrēt iegūtās akadēmiskās, zinātniskās un profesionālās kompetences attiecīgajā svešvalodā.

Kursa plāns Tēmas ir individuālas katram doktorantam(ei) un veido 64 studiju stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens, kas apliecina doktorantu
1) gatavību sniegt kompetentu sava pētījuma prezentāciju svešvalodā, veidojot diskusiju par attiecīgo zinātnes nozares tēmu;
2) prasmi lietot atbilstošu zinātnisko terminoloģiju attiecīgajā svešvalodā;
3) prasmi savā ziņojumā demonstrēt jaunākās atziņas attiecīgajā zinātnes nozarē, kas gūtas studējot zinātnisko literatūru svešvalodā.


Mācību literatūra 1. Literatūras saraksts ir individuāls katram doktorantam un tiek veidots atbilstoši specializācijai un promocijas darba tēmai.
Papildus literatūra 1. Kramina, I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai, Latvijas Universitāte, Rīga, 2007 (116 lpp.)
Periodika un citi informācijas avoti
Studiju programmas Valodniecība
Datorzinātnes