Kursa kods Valo6179
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 20 44 96
E-kursi Valo6179: Seminārs teoloģiskajā latīņu valodā II
Kursa anotācija Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Vulgātā sastopamo un citos baznīcas tekstos sastopamo latīņu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats baznīcas tekstiem raksturīgajās latīņu valodas sintakses likumībās.Rezultāti Apgūstot šo kursu, students iegūst viduslaiku latīņu valodas lasīšanas iemaņas. Kursa apgūšanas laikā students ir iepazinies ar nepieciešamo gramatiku un leksiku, lai patstāvīgi ar vārdnīcas palīdzību spētu tulkot teoloģiskus latīņu tekstus.


Kursa plāns Nr.p.k. Tēma. Stundu skaits.
1. Alfabēts, izruna, akcenti L2 (2)
2. Indicativus praesentis activi(I - IV konjugācija, esse) L1, S2 (3)
3. I deklinācja L1, S2 (3)
4. II deklinācja. L1, S2 (3)
5. Indicativus imperfecti activi (I-IV konjugācija, esse). L1, S2 (3)
6. Indicativus futuri I activi (I-IV konjugācija, esse), piederības vietniekvārdi. L1, S3 (4)
7. Atgriezeniskais, personu, attieksmes, jautājamie vientniekvārdi. L1, S2 (3)
8. III konjugācijas i grupas un posse, prodesse locīšana prēzentā, I futūrā, imperfektā. L1, S2 (3)
9. III deklinācja. L1, S3 (4)
10. Pamatformas, indicativus perfecti activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
11. Indicativus plusquamperfecti et futuri II activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
12. Participium perfecti passivi et participium praesentis activi (I - IV konjugācija). L1, S3 (4)
13. Norādāmie vietniekvārdi. L1, S3 (4)
14. Coniunctivus praesentis activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
15. IV deklinācija. L1, S2 (3)
16. Coniunctivus imperfecti activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
17. V deklinācija, L1 S2 (3)
18. Coniunctivus perfecti et plusquamperfecti activi (I - IV konjugācija, esse); laiku saskaņošana. L1, S3 (4)
19. Nosacījuma periodi. L1 S1 (2)


Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa pārbaudījumi:
1. Pārskats par I-V deklināciju; 33%
2. Pārskats par darbības vārdu aktīvā; 33%
eksāmens - rakstiska teksta tulkošana, izmantojot vārdnīcu; 33%
Mācību literatūra 1. L. Malunowiczowna, Roma Christiana, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1991.
2. M. Strads, Latīņu valodas konspektīvā gramatika, Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.
3. Latīņu – latviešu vārdnīca, sast. K. Veitmane u.c. LVI, Rīga, 1955.

Papildus literatūra 1. K. Zutis. Latīņu gramatika. I, II, Rīga, 1938.
2. L. Čerfasa, T. Fomina, P. Zicāns. Latīņu valoda, ‘Zinātne’, Rīga, 1974.
3. J. F. Collins. Prim. Ecclesiastical Latin, Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1991.
4. Ed. Gulbis, Latīņu gramatika (fonētika, morfoloģija un sintakse), Valters un Rapa, Rīga, 1937.

Periodika un citi informācijas avotiStudiju programmas Teoloģija