Kursa kods Valo5400
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 20 44 96
E-kursi 2VAL5400: Seminārs teoloģiskajā latīņu valodā
Kursa anotācija Kurss iepazīstina ar Vulgātas, baznīcas tēvu un citu reliģiska satura darbu latīņu valodu. Tajā apgūstama gan gramatika, lai varētu analizēt, tulkot un izprast tekstā sastopamās vārdu formas, gan arī teoloģiskajiem tekstiem raksturīgā leksika. Šajā kursā tiek veidotas un nostiprinātas iemaņas latīņu tekstu lasīšanā un tulkošanā.
Rezultāti Zināšanas
1. Demonstrē zināšanas latīņu gramatikā.
2. Lieto apgūto vārdu krājumu.

Prasmes
3. Praktiski pielieto iemaņas lasīt tekstus viduslaiku latīņu valodā.

Kompetence

4. Spēj patstāvīgi ar vārdnīcas palīdzību tulkot teoloģiskus latīņu tekstus.
Kursa plāns Nr. p.k. TēmaParedzētais apjoms stundās
1. Alfabēts, izruna, akcenti. L2
2. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S1 (2)
3. I deklinācija (lietvārds, īpašības vārds). L1, S1 (2)
4. II deklinācija (lietvārds, īpašības vārds). L1, S3 (4)
5. Indicativus imperfecti activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
6. Indicativus futuri I activi (I - IV konjugācija, esse); piederības vietniekvārdi. L1, S3 (4)
7. Atgriezeniskais, personu, attieksmes un jautājamie vietniekvārdi. L1, S3 (4)
8. Prēzenta sistēmas indikatīva laiki III konjugācijas 'i' grupas verbiem un atvasinājumiem no 'esse' (posse, prodesse u.c.) L1, S1 (2)
9. III deklinācija (lietvārds, īpašības vārds). L1, S3 (4)
10. Pamatformas; indicativus perfecti activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
11. Indicativus plusquamperfecti acti; indicativus futuri II activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
12. Participium perfecti passivi, participium praesentis activi (I - IV konjugācija, esse). L1, S3 (4)
13. Norādāmie vietniekvārdi. L1, S3 (4)
14. Coniunctivus praesentis activi (I - IV konjugācija, esse); 'ut' palīgteikumi. L1, S3 (4)
15. IV deklinācija (lietvārds). L1, S1 (2)
16. Coniunctivus imperfecti activi (I - IV konjugācija, esse); 'cum' palīgteikumi. L1, S3 (4)
17. V deklinācija (lietvārds). L1, S1 (2)
18. Coniunctivus perfecti activi; coniunctivu plusquamperfecti activi (I - IV konjugācija, esse); netiešie jautājumi. L1, S3 (4)
19. Nosacījuma periodi. L1, S3 (4)

L - lekcija, S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Rakstisks pārbaudījums par I-V deklināciju; 30%
2. Rakstisks pārbaudījums par darbības vārdu aktīvā; 30%
Noslēguma pārbaudījums:

3. Eksāmens - rakstiska teksta tulkošana, izmantojot vārdnīcu; 40%
Mācību literatūra 1. L. Malunowiczowna, Roma Christiana, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1991.
2. M. Strads, Latīņu valodas konspektīvā gramatika, Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.

3. Latīņu – latviešu vārdnīca, sast. K. Veitmane u.c. LVI, Rīga, 1955.
Papildus literatūra 1. K. Zutis. Latīņu gramatika. I, II, Rīga, 1938.
2. L. Čerfasa, T. Fomina, P. Zicāns. Latīņu valoda, ‘Zinātne’, Rīga, 1974.
3. J. F. Collins. Prim. Ecclesiastical Latin, Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1991.

4. Ed. Gulbis, Latīņu gramatika (fonētika, morfoloģija un sintakse), Valters un Rapa, Rīga, 1937.
Periodika un citi informācijas avoti


Studiju programmas Teoloģija