Kursa kods Valo2116
Fakultāte #Mācību prorektors
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48
Kursa anotācija Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuriem ir interese turpināt apgūt zviedru valodu, papildinot leksikas zināšanas, nostiprināt izrunu un intonāciju, tālāk iepazīstoties ar gramatikas kategorijām un likumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komunikatīvo iemaņu attīstībai runā un rakstos.
Rezultāti Kursa apguves rezultātā studenti spēj:
1) mutvārdos un rakstveidā praktiski lietot apgūtās gramatikas formas,
2) precīzi izteikt frāzes, jautāt un atbildēt uz jautājumiem.
Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ļauj valodas iemaņas praktiski izmantot:
3) stāstot par kursā apgūtiem tēmām un pareizi lietojot paplašināto vārdu krājumu,
4) sniedzot salīdzinošus, tematiem atbilstošus piemērus no savas pieredzes.
Kursa plāns 1. Informācija par studiju kursa mērķiem. Tematiska vārdu krājuma apguve: universitātē. Piederības vietniekvārdi (L - 2 st.).
2. Tematiska vārdu krājuma apguve: radinieki. Attieksmes vietniekvārds "som" (S - 2 st).
3. Cilvēki un viņu dzīve pagātnē. Pagātnes laika forma (S - 2 st.).
4. Informācija par Ingvaru Kampradu - IKEA dibinātāju. Vienkāršā pagātne (S - 2 st.).
5. Cilvēks un viņa biogrāfija (S - 2 st.).
6. Informācija un teksts ar modālo darbības vārdu lietojumu. Nenoteiktie vietniekvārdi (L - 2 st.).
7. Cilvēku attiecības ģimenē. Vārdu kārtība teikumos ar modālajiem darbības vārdiem (S - 2 st.).
8. Informācija par karadienestu un politiskām partijām Zviedrijā (L - 2 st.).
9. Nenoteiksme ar vai bez "att". Vārdu krājums un frāzes dialogos par ikdienišķām lietām (S - 2 st.).
10. Cilvēku dzīves ritējums pagātnē. K.M.Belmana dziesma Nr.35. Stipri un nekārtni lokāmie darbības vārdi (S - 2 st.).
11. Tematiska vārdu krājuma apguve: cilvēku ķermeņa daļu nosaukumi. Nolieguma izteikšana (S - 2 st.).
12. Tematiska vārdu krājuma apguve: meklējot jaunu dzīvokli. Lietvārdu nenoteiktās formas lietojums jautājumos un
noliegumos (S - 2 st.).
13. Informācija par mācību gadu Zviedrijā. Kārtas skaitļa vārdi (S - 2 st.).
14. Tematisks vārdu krājuma atkārtojums: gads, gadalaiki, svētki un svinamās dienas Zviedrijā (S - 2 st.)
15. Informācija par A.Nobelu un viņa iedibinātām prēmijām. Atgriezeniskie darbības vārdi (S - 2 st.).
16. Tematiska vārdu krājuma apguve: gulēšanas ieradumi. Apstākļa vārdi. Lūcijas dienas svinības (S - 2 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studentu semestra vērtējumu veido:
- aktīvs darbs nodarbībās un mājās lasīto tekstu analīze (20 %),
- 2 rakstiski testi semestra laikā (50%),
- eksāmens ar rakstisko un mutisko daļu (30 %).
Mācību literatūra 1. Nyborg R., Pettersson N.-O., Holm B. Svenska Utifrån. - Stockholm, Svenska Institutet, 2007. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 6 eks.).
2. Göransson U., Helander A., Parada M. På svenska! 2. Lärobok. - Lund, Folkuniversitetets förlag, 2002. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 9 eks.).
3. Kalström K. Svenska Utifrån. Övningar. Del II. - Stockholm, Svenska Institutet, 1995. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 10 eks.).
4. Göransson U., Helander A., Parada M. På svenska! 2. Övningsbok. - Lund, Folkuniversitetets förlag, 2002. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 9 eks.).
Papildus literatūra 1. Sellebrante H. En vecka på våren. / Viena nedēļa pavasarī. Lärobok i svenska. - R., 2003. (LUB - 3 eks.).
2. Balode I., Kačevska I. Latviešu-zviedru sarunvārdnīca / Lettisk-svensk parlör. - R., Zvaigzne ABC, 2009.
(LUB - 2 eks.).
3. Krastiņa M. Latviešu-zviedru vārdnīca / Lettisk-svensk ordbok. - R., Zinātne un Stockholm, Memento, 1996.
(LUB - 2 eks., Skandin. katedrā; 319./324. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 3 eks.).
4. Malmström S., Györki I., Sjögren P. A. Bonniers Svenska Ordbok. - Stockholm, 2002. (LUB - 2 eks.).
5. Watcyn-Jones P., Watcyn-Jones A. Bygg upp ditt ordförråd 1. - Folkuniversitetets förlag, 2002. (Skandin.
katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 10 eks.).
Periodika un citi informācijas avoti Žurnāls "Sverigekontakt".
http://www.si.se
http://www.sweden.se
http://www.swedenintouch.se
http://www.swedenbookshop.com
Studiju programmas Brīvās izvēles studiju kursi