Kursa kods Valo1264
Fakultāte #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48
E-kursi Valo1264: Zviedru valoda II
Kursa anotācija Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuri interesējas par zviedru valodu un vēlas to turpināt apgūt pamatlīmenī mutvārdos un rakstveidā. Kursa laikā studenti papildina zināšanas zviedru valodas leksikā, izrunā un intonācijā, viņi turpina apgūt gramatikas pamatkategorijas un pamatlikumus, kā arī nostiprina un attīsta komunikatīvās iemaņas runā un rakstos.
Rezultāti Kursa apguves rezultātā studenti spēj:
1) mutvārdos un rakstveidā praktiski lietot apgūtās gramatikas formas,
2) precīzi izteikt frāzes, jautāt un atbildēt uz jautājumiem.
Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ļauj valodas iemaņas praktiski izmantot:
3) stāstot par kursā apgūtiem tēmām un pareizi lietojot paplašināto vārdu krājumu,
4) sniedzot salīdzinošus, tematiem atbilstošus piemērus no savas pieredzes.
Kursa plāns 1. Iepazīstināšana ar studiju kursa mērķiem. Pārtikas veikalā. Lietvārds: forma bez artikula; daudzskaitlis (L - 2 st.).
2. Tematiska vārdu krājuma apguve: mājas iekārtojums. Rakstu darbs un stāstījums: mans mājoklis (S - 2
st.).
3. Ikdienas paradumi Zviedrijā. Laika apzīmējumi (S - 2 st.).
4. Tematiska vārdu krājuma apguve: orientēšanās pilsētā. Zviedrijas ģeogrāfija (S - 2 st.).
5. Ēšanas paradumi Zviedrijā. Partikulverbs "tycka om" (S - 2 st.).
6. Atkārtojums: mājas iekārtojums. Prievārdi vietas apzīmējumam - ievads (S - 2 st.).
7. Tematiska vārdu krājuma apguve: lauksaimniecība un lauksaimniecības produkti (S - 2 st.).
8. Izteikt pateicību. Prievārdi vietas apzīmējumam. Lietvārds: daudzskaitļa noteiktā forma (L - 2 st.).
9. Atkārtojums: iepirkšanās veikalā. Norādāmie vietniekvārdi (S - 2 st.).
10. Telefona saruna. Jautājamie vārdi. Jautājuma teikumi: vārdu kārtība (S - 2 st.).
11. Sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes. Personu vietniekvārdi objekta locījumā (S - 2 st.).
12. Stāstījums par sevi. Īpašības vārdi, to atributīvā un predikatīvā pozīcija (S - 2 st.).
13. Svētku dienas Zviedrijā. Tautas tērpi (L - 2 st.).
14. Jautājuma teikums bez jautājamā vārda un īsā atbilde (S - 2 st.).
15. Tematiska vārdu krājuma apguve: dzīvnieki. Ievadfrāzes "det är …. "u.c. (S - 2 st.).
16. Tematiska vārdu krājuma apguve: veselība un slimība. Darbības vārdi pavēles izteiksmē (S - 2 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studentu semestra vērtējumu veido:
- aktīvs darbs nodarbībās un mājās lasīto tekstu analīze (20 %),
- 2 rakstiski testi semestra laikā (50%),
- sekmīgi nokārtots eksāmens mutvārdos (30 %).

Mācību literatūra Nyborg R., Pettersson N.-O., Holm B. Svenska Utifrån. - Stockholm, Svenska Institutet, 2007. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 6 eks.).
Göransson U., Parada M. På svenska. - Lund, Kursverksamhets förlag, 1997. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 6 eks.).
Kalström K. Svenska Utifrån. Övningar. Del I. - Stockholm, Svenska Institutet, 1997. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 10 eks.).
Papildus literatūra Sellebrante H. En vecka på våren. / Viena nedēļa pavasarī. Lärobok i svenska. - R., 2003. (LUB - 3 eks.).
Balode I., Kačevska I. Latviešu-zviedru sarunvārdnīca / Lettisk-svensk parlör. - R., Zvaigzne ABC, 2009. (LUB - 2 eks.).
Krastiņa M. Latviešu-zviedru vārdnīca / Lettisk-svensk ordbok. - R., Zinātne un Stockholm, Memento, 1996. (LUB - 2 eks., (Skandin. katedrā; 319./324. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 3 eks.).
Malmström S., Györki I., Sjögren P. A. Bonniers Svenska Ordbok. - Stockholm, 2002. (LUB - 2 eks.).
Periodika un citi informācijas avoti Žurnāls "Sverigekontakt".
http://www.si.se
http://www.sweden.se
http://www.swedenintouch.se
http://www.swedenbookshop.com
Studiju programmas Brīvās izvēles studiju kursi
Somugru studijas