Kursa kods Valo1148
Fakultāte #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48
E-kursi Valo1148: Zviedru valoda I
Kursa anotācija Kurss sniedz pamatzināšanas zviedru valodas apguves sākuma līmenī mutvārdos un rakstveidā. Īpaša uzmaniba tiek veltīta iepazīstināšanas frāzēm, ikdienas nodarbes, mācību procesa aprakstam, arī pamata skaitļu vārdu lietojumam. Gramatikā studenti apgūst darbības vārdu tagadnes formas, personu vietniekvārdus, kā arī lietvārdu nenoteikto un noteikto formu darināšanu.
Rezultāti Kursa apguves rezultātā studenti spēj:
1) mutvārdos un rakstveidā praktiski lietot iepazīstināšanas frāzes,
2) aprakstīt ikdienas nodarbes un mācību procesu.
Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ļauj valodas iemaņas praktiski izmantot:
3) skaitļu vārdu un matemātisko darbību izteiksmē,
4) sniedzot piemērus par brīvā laika izmantošanu un mājās veicamiem saimnieciskiem darbiem.
Kursa plāns 1. Iepazīstināšana. Darbības vārds vienkāršajā tagadnē. Vārdu kārtība teikumā (L - 2 st.).
2. Atbildes uz jautājumiem un studentu stāstījums par sevi (S - 2 st.).
3. Zviedru alfabēts. Zviedru valodas izrunas īpatnības. Līdzskaņu izruna mīksto un cieto patskaņu priekšā
(L - 2st.).
4. Īsi iepazīšanās dialogi. Pareizas izrunas mēģinājumi - klausīšanās un atkārtojums (S - 2 st.).
5. Nolieguma partikulu "inte", "ingen", "inget", "inga" lietojums (S - 2 st.).
6. Tematiska vārdu krājuma apguve: priekšmeti telpā. Lietvārdu nenoteiktais artikuls (S -2 st.).
7. Tematiska vārdu krājuma apguve: studiju virziens un nākotnes profesija (S - 2 st.).
8. Pamata skaitļu vārdi un pulksteņa laiks (S - 2 st.).
9. Atbildes uz jautājumiem un stāstījums par ikdienas nodarbēm (S - 2 st.).
10. Atbildes uz jautājumiem un stāstījums par mācību procesu. Nedēļas dienas. Lietvārdu noteikto formu
darināšana (S - 2 st.).
11. Artikulu un prievārdu lietojums kopā ar lietvārdiem (S - 2 st.).
12. Tematiska vārdu krājuma apguve: aktivitātes dažādos dienas, nedēļas un gada laikos. Cilvēku
savstarpējās saskarsmes frāzes (S - 2 st.).
13. Skaitļu vārdi un matemātiskās darbības (S - 2 st.).
14. Tematiska vārdu krājuma apguve: brīvā laika pavadīšana (S - 2 st.).
15. Personas dati; vārdi un uzvārdi Zviedrijā (L - 2 st.).
16. Tematiska vārdu krājuma apguve: saimnieciskie darbi mājās (S - 2 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studentu semestra vērtējumu veido:
- aktīvs darbs nodarbībās un mājās lasīto tekstu analīze (20 %),
- 2 rakstiski testi semestra laikā (50%),
- sekmīgi nokārtots eksāmens mutvārdos (30 %).
Mācību literatūra Nyborg R., Pettersson N.-O., Holm B. Svenska Utifrån. - Stockholm, Svenska Institutet, 2007. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 6 eks.).
Göransson U., Parada M. På svenska. - Lund, Kursverksamhets förlag, 1997. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 6 eks.).
Kalström K. Svenska Utifrån. Övningar. Del I. - Stockholm, Svenska Institutet, 1997. (Skandin. katedrā; 319. telpā, Visvalža ielā 4 a, Rīga - 10 eks.).
Papildus literatūra Sellebrante H. En vecka på våren. / Viena nedēļa pavasarī. Lärobok i svenska. - R., 2003. (LUB - 3 eks.).
Balode I., Kačevska I. Latviešu-zviedru sarunvārdnīca / Lettisk-svensk parlör. - R., Zvaigzne ABC, 2009. (LUB - 2 eks.).
Malmström S., Györki I., Sjögren P. A. Bonniers Svenska Ordbok. - Stockholm, 2002. (LUB - 2 eks.).
Periodika un citi informācijas avoti Žurnāls "Sverigekontakt".
http://www.si.se
http://www.sweden.se
http://www.swedenintouch.se
http://www.swedenbookshop.com
Studiju programmas Brīvās izvēles studiju kursi
Somugru studijas