Kursa kods VadZ7029
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96
E-kursi VadZ7029: Valsts pārvaldes un pašvaldību reforma - promocijas eksāmens
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir sniegt doktorantiem zināšanas par publiskās pārvaldes reformām ārvalstīs un Latvijā. Kursa apgūšanas procesā doktoranti tiek iepazīstināti ar valsts pārvaldes un pašvaldību reformu teorētiskajiem aspektiem, ārvalstu pieredzi reformu īstenošanā, kā arī ar reformu virzieniem
Kursa atbildīgais Andrejs Cekuls
Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, doktoranti iegūst zināšanas valsts pārvaldes un pašvaldību reformu teorijā, to praktiskajā realizācijā un iespējamiem problēmu risinājumiem nākotnē. Šīs zināšanas ir noderīgas doktorantiem, kļūstot par docētājiem augstskolās, ieņemt augstus ierēdņu amatus valsts pārvaldē, pašvaldībās un ES.
Kursa plāns Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Valsts pārvaldes un pašvaldības teorija8
2.Publiskā pārvalde Eiropas Savienībā2
3.Valsts pārvalde Eiropas valstīs un ASV8
4.Valsts pārvaldes attīstība Latvijā8
5.Eiropas Vietējo pašvaldību harta2
6.Pašvaldības ārzemēs8
7.Latvijas pašvaldību attīstības vēsture4
8.Pašvaldību sistēma, vēlēšanas un kompetence4
9.Municipālās pārvaldes organizācijas struktūras2
10.Darba organizācija pašvaldībās4
11.Valsts un pašvaldību attiecības2
12.Pašvaldību finanses4
13.Pašvaldību ekonomiskais pamats4
14.Pašvaldību reformas Latvijā4

Prasības kredītpunktu iegūšanai Katram doktorantam jāsagatavo un jāuzstājas auditorijā ar referātu par publiskās pārvaldes aktuālu tēmu. Gala vērtējumu veido referāta atzīme un doktorantu aktivitāte doktorsemināros (50%) un rakstiskā promocijas eksāmena novērtējums (50%). Doktorants individuāli studē speciālo literatūru svešvalodā.
Mācību literatūra 1. Vanags Edvīns, Vilka Inga. Pašvaldību darbība un attīstība. – Rīga: LU, 2005.
2. Pūķis Māris. Pašu valdība - Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. - LPS,2010.
3. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas /Zinātniskie redaktori Oļģerts Krastiņš un Edvīns Vanags – Rīga: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2005.
4. Vanags Edvīns. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. – Rīga: LSI, 207.
5. Aslund Anders, Dombrovskis Valdis - How Latvia Camr through the Financial Crisis. -Washington DC, Peterson Institute for International Economics, 2011


Papildus literatūra 1. Jansone Dace, Reinholde Iveta, Ulnicāne Inga. Latvijas publiskā pārvalde. – Rīga: Euro-Faculty, 2002.
2. Rags Ziedonis. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības. – Rīga, 2002.
3. Rags Ziedonis. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (ārvalstu pašvaldību tiesības). Rīga: 2004.
4. Polits Kristofers, Bukerts Gerts. Sabiedrības vadības reforma: Salīdzinošā analīze. – Rīga, 2002.
5. Starlings Grovers. Valsts sektora pārvalde. – Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999.
6. Osborne, David and Ted Gaebler. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. – New York: Addison – Wesley Publishing Co, 1992.
7. Laba pārvaldība- Žanetas Ozoliņas un Ivetas Reinholdes red. -Zinātne, Rīga, 2009
8. Vaidere Inese, Vanags Edvīns, Vanags Ilmārs, Vilka Inga. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
9. Vanags Edvīns, Vanags Ilmārs, Krastiņš Oļģerts. Pašvaldību pirmais pašnovērtēums. – Rīga: LSI, 2006.
Periodika un citi informācijas avoti 1.Žurnāls “Logs”
2.Žurnāls “Public Administration Review”
3.Žurnāls “Public Administration”
Studiju programmas Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne