Kursa kods VadZ7027
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 30 34 96
E-kursi 2VAD7027: Uzņēmējdarbības vadības problēmas - promocijas eksāmens
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis – noskaidrot vadībzinātnes attīstības tendences, ar tām saistītās uzņēmējdarbības vadīšanas problēmas un uzlabot svešvalodas zināšanas.
Kursa uzdevumi:
1) noskaidrot mūsdienu saimniekošanas sistēmas funkcionēšanas un attīstības īpatnības;
2) analizēt jauna tipa organizāciju veidošanās nosacījumus un šo jauno organizāciju vadīšanas īpatnības;
3) izpētīt jaunu vadīšanas metožu veidošanos plānošanā, organizēšanā, līderībā un noskaidrot to izmantošanas iespējas.

Studiju kurss tiek docēts latviešu un angļu valodā.
Kursa atbildīgais Andrejs Cekuls
Rezultāti Kursa apguves laikā pilnveidojas studentu teorētiskās zināšanas par vadībzinātnes attīstības tendencēm un ar tām saistītām uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām, kā arī uzlabotas svešvalodas zināšanas. Kursa apguves laikā doktoranti iegūst:
zināšanas:
1) izprot vadības zinātnes attīstības likumsakarības un pamatnosacījumus;
2) parāda zināšanas par vadības zinātnes jaunākajām teorētiskajām nostādnēm;
3) pārvalda jaunākās studiju, apmācību un PĒTĪJUMU metodes;
4) pārvalda pētījumu rezultātu efektīvas prezentēšanas metodes;
prasmes:
5) spēj formulēt vadības zinātnes problēmas;
6) spēj argumentēti pamatot jaunāko vadības zinātnes teoriju izmantošanas lietderību;
7) spēj novērtēt dažādu teoriju un metožu izmantošanas lietderību konkrētā organizācijā;
8) spēj rast dažādu vadīšanas problēmu risinājumus organizācijā;
9) spēj atklāt dažādus faktorus, kas ietekmē biznesa efektivitāti un piedāvāt dažādu iespēju risinājumus;
10) spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un argumentēti interpretēt to rezultātus, prezentēt pētījuma rezultātus atbilstošā veidā;
kompetences:
11) spēj radīt patstāvīgu zinātniski pamatotu spriedumu un piedāvāt jaunus vadīšanas problēmu risinājumus;

12) spēj nodrošināt efektīvu zinātnisko pētījumu un studentu apmācības vadīšanas procesu.
Kursa plāns 1. Pasaules saimniekošanas sistēmas attīstības tendences. L 2 S 2
2. Vadīšanas zinātnes attīstības tendences. L 2 S 2
3. Pētījumu rezultātu prezentēšanas māksla. L 2
4. Organizācijas ietekmējošā ārējā vide un pārmaiņas organizācijās. L 4 S 6
5. Organizāciju vadīšanas aktuālie risinājumi. L 10 S 10
6. Organizāciju darba plānošana mainīgā vidē. L 6 S 6
7. Stratēģiski orientētas organizācijas veidošana. L 2 S 4
8. Stratēģiskās sadarbības vadīšanas sistēma organizācijās. L 2 S 4
L - lekcija, S - seminārs

Kopējais studndu skaits 64

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1) aktīva līdzdalība semināros, sava viedokļa izteikšana par semināros apspriestiem jautājumiem - 20%;
2) pētījums, praktiskā darba izstrādāšana un tā prezentācija - 30%;
Noslēguma pārbaudījums:
3) pozitīvi nokārtots eksāmens – 50%.

Noslēguma pārbaudījumu studenti drīkst kārtot tikai tad, ja ir iesniegts un prezentēts individuālais praktiskais darbs.
Mācību literatūra 1. H.Mintzberg. Managing. San Francisko Berrett – Koehher Publishers. 2016.
2. R.L.Daft. Management. Ninth Edition. Thomson south-Western. 2014.
3. G.Cokins. Performance Management. Finding the Missing Pieces (To Close the Intelligence Gap.). John wiley&Sons, Inc., 2014.
4. D.S.Evans and R.Schmalensee Catalyst Code. The Strategies Behind the World’s Most Dynamic Companies.
Harvard Business School Press. 2007.
Papildus literatūra 1. John Bessant, Joe Tidd. Innovation and Entrerpreneurship. - Third Edition. ISBN 978-1-118-99309-5. 2018. 524 p.
2. Дж.Пфеффер, Р.Саттон. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от Гарвардской школы бизнеса. Пер. С англ. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с.
3. Dž.Rifkins. Jaunās ekonomikas laikmets. R.: Jumava, 2004. – 279 lpp.
4. P.Senge. The Fifth Discipline. The Art and Practice of the learning Organization. London. Double day currency, 1994.
5. Roberts.Kaplan, David P.Norton. The Strategy-Focused Organization. Harvard Business School Press, Boston. 2000.
6. Creating Value With Knowledge. Insights from the IBM Institute for Business Value. Edited by Eric Lesser,
Laurence Prusak. Oxford University Press, Inc., 2004.


Periodika un citi informācijas avoti
Izvēlās pēc nepieciešamības doktorants.
Studiju programmas Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne