Kursa kods VadZ7012
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 22 42 96
Kursa anotācija Kurss ir paredzēts doktorantu kā nākošo mācībspēku profesionālās darbības zinātniski pedagoģiskais pamats. Kurss ietver jaunākās tendences terciārajā izglītības līmenī, paradigmu maiņas aspektus, jaunākās atziņas augstskolu pedagoģijā un psiholoģijā, mācīšanās un zināšanu pārvaldību, modernās mācību vides veidošanu un darbību, dažādus studiju modeļus, mācībspēku un studentu lomas un darbību mūsdienīgā studiju procesā. Kursa ietvaros dota iespēja doktorantiem pilnveidot savu kritisko domāšanu, kompetences kā veidot studentu mācīšanos atbalstošu vidi, pilnveidot sevi kā augstskolas mācībspēkus.

Kurss tiks docēts latviešu un angļu valodās.


Rezultāti
Kursa apguves rezultātā doktoranti veidos mācībspēkiem būtiskas zināšanas:

1. par Boloņas procesu, Eiropas augstākās izglītības telpu, augstākās izglītības un augstskolu vietu mūžizglītības tālākā attīstībā;

2. andragoģijā par studentiem kā īpašu pieaugušo grupu;

3. IKT izmantošanas iespējām , e-mācībām inovāciju sekmēšanai augstskolā;

4. sagaidāmajiem un reālajiem studiju rezultātiem;

5. zināšanu un mācīšanās pārvaldību aktīvas mācīšanās stimulēšanai;

6. studentu studiju atbalsta sistēmas veidošanu un īstenošanu;

7. studiju programmu, moduļu un kursu veidošanu un īstenošanu.

 

sekojošas prasmes:

8. IKT izmantošana inovatīva studiju procesa organizēšanā;

9. formulēt sagaidāmos studiju rezultātus;

10. veidot jaunu studiju programmu

11. vērtēt studentu zināšanas un prasmes un kompetences.

 

 kompetences:

12. kritiski analizēt mācīšanas un mācīšanās pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus un to nozīmi studiju procesā;

13. analizēt un izmantot dažādas teorijas un pieejas augstskolu studiju procesā atbilstoši studentu vajadzību dažādībai;

14. veidot studentus atbalstošu studiju vidi.
Kursa plāns Nr. p.k. Tēma, Nodarbību veids, Apjoms
1. Boloņas process: teorija un prakse L2, S2
2. Teorijas un jēdzieni: mācīšana un mācīšanās augstākajā izglītībā L2, S6
3. Augstskolu studenti kā pieaugušie L2, S2
4. Mācīšanās centrēts studiju process L2, S4
5. Interakcija studiju procesā L2, S2
6. Studiju atbalsta sistēma L2, S2
7. Studiju vide L2, S6
8. Mācībspēku un studentu mainīgās lomas S4
9. Studiju modeļi un to īstenošanas specifika L2, S4
10. Studentu sasniegumu vērtēšana L2, S2
11. Kursa izglītības programmu veidošana un īstenošana L2, S4
12. Mūžizglītības ietekme uz augstskolu darbu L2, S4

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums:
1. Aktīva līdzdalība nodarbībās – 30 %
2. Patstāvīgo darba izpilde laikā un secībā – 30%
3. Starppārbaudījums - paraugnodarbības saīsināts demonstrējums - 20%
Noslēguma pārbaudījums:

4. Eksāmens: Kursa programmas izveide rakstiski un mutiska prezentācija – 20%

Mācību literatūra 1. Materiālu pakete
2. Smyth J.,Dow A.,Hattam R.,Reid.,Shacklock G.(2000)Teacher’s Work in a Globalizing Economy.Falmer Press,U.K.
3. Veidojot Kvalifikāciju Ietvarstruktūras Latvijas augstākajai izglītībai.http//wwwaic.lv
4. Heather Fry,Sreeve Ketheridge, Stephan Marchall (2009) A handbook for Teaching and Learning in Higher Eucation,Routledge,U.K.
5. Bluma D.(2004)Teaching as Management of Student Learning.
6. Stephen D.Brookfield (2011)Critical Theory for Adult Learning and Teaching, UK,AshfordColour Press LtD,Gosport,Hampshire
7. Marchia Devlin,Gayani Samarawickuma (2010), on line,Higher Ed. Research and development,volume 29
8. Jeffry L.Buller (2011)Positive Academic Leadership ,Jossey-Bass , A Willy Brand
9. Bluma D. (2001) Shift of Paradigms in the Qualifications of University Lecturers.Educational Sciences and Pedagogy in the Contemporary World. University of Latvia,Vol.635.
10. Jason P.Davies,Norbert Pachler (2018) Teaching and Learning in Higher Education ,UCL IOE Press, U.K.
11. Tuning of Eduational Structures in Europe (2004,2005)http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu
12. Sybille Reichert(2009)Institutional Diversity in European Higher Education,EUA
13. N.Yakovlevna,E.Yakovlev (2014)Interactive teaching in Higher Education,ScienceDirect,Elsevier
14. Pieaugušo izglītība. (2012) RaKa, Rīga.
15. Marcia Devlin,Gayani Samarawickuma (2010)Higher Education Research and Development,on line, volume 29
16. Beese, J. (2014). Expanding learning opportunities for high school students with distance learning. American Journal of Distance Education, 28(4), 292-306. https://doi.org/10.1080/089236....

17. European Universities' Charta on LLL (2008), available at www.eua.be
Papildus literatūra 1. About Learning Theories.http://www.funderstanding.com/learning_theory_how6.html
2. Gibbs G.,Habeshaw T.(1989) Preparing to Teach.Brstol,U.K.
3. Deķe I.,Ivanova I.,Kristovska I.(2000)Tālmācības konsultanta rokasgrāmata.Rīga
4. Ivanova I.,Kristovska I.,Slaidiņš I.(1999) Tālmācības rokasgrāmata.Rīga.
5. Buchberger F.,Berghammer S.(Eds),(2001) Active Learning in Teacher
Education. Padagogische Academie des Bundes in Obeosterreich.
6. Brown,G., Atkins, M. (1988) Effective Teaching in Higher Education, Meuthen, London.
7. Bluma D. (2003) Towards the Common European Education Space. Education, he Baltic States and the EU.In: Education:Emerging Goals in the New Millenium.NOVA Science Publ.,New York
8. Cropley A.,Knapper C.(2000) Lifelong Learning in HigherEducation.KoganPage,U.K.
9. Jarvis, P. (2004) Adult education and Lifelong Learning. Routledge-Falmer, UK.
10. Hung, M. L. (2016). Teacher readiness for online learning: Scale development and teacher perceptions. Computers & Education, 94, 120-133. https://doi.org/10.1016/j.comp...
11. Reese, S. A. (2015). Online learning environments in higher education: Connectivism vs. dissociation. Education and information technologies, 20(3), 579-588. https://doi.org/10.1007/s10639...
12. So, H. J., & Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. Computers & education, 51(1), 318-336. https://doi.org/10.1016/j.comp....
13. Adam,S. Using Learning Outcomes.
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Edinburgh/J_Moon_backgrP.pdf
14. Chripa Schneller, Carl Holmberg (2014) Distance Education in European Higher Education,ICDE, Norway,EUA

15. Suzana Strakova(2016)Assessment in Higher Education , grant project KEGA
Periodika un citi informācijas avoti 1. Teaching in Higher Education.
2. Higher Education Research and Development.
3. http://www.izm.gov.lv
4. http://www.aic.lv
5. American Journal of Distance Education,
6. Computers and Education

7. Education and Information Technologies.
Studiju programmas Ekonomika
Vadībzinātne
Izglītības vadība