Kursa kods VadZ7004
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2VAD7020: Personālvadības problēmas
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt doktorantus ar uzskatu par personālvadību un tajā notiekošo procesu attīstību. Kursa apguvei tiek piedāvāti semināri, lai attīstītu patstāvīgu domāšanu, analītisku pieeju dažādu personāla vadīšanas situāciju vērtēšanā un attiecīgo lēmumu pieņemšanā. Semināri varētu veicināt doktoranta zinātnisko pētījumu veikšanu un to publikāciju sagatavošanu.Kursa atbildīgais Inesa Vorončuka
Rezultāti Studiju kursa apguves rezultātā:
tiek iegūtas
paplašinātas teorētiskas zināšanas:
1. cilvēkresursu vadīšanā, darbinieku motivācijas auditā, par vadītāja lomu organizācijā,
2. lēmumu pieņemšanā iespējamo konfliktu novēršanai un efektīvai to risināšanai;
prasmes:
3. efektīvi darboties komandā valsts un publiskajā pārvaldē, un privātās struktūrās;
kompetences:
4. KONCEPTUĀLA DOMĀŠANA - spēja izmantot radošo, konceptuālo vai induktīvo domāšanu, lai piemērotu esošās koncepcijas vai definētu jaunas koncepcijas, vispusīgu izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības personālvadības jautājumiem, personāla pārvaldes funkcijām un mijiedarbību ar organizācijas vadību,
5. ANALĪTISKĀ DOMĀŠANA - studiju laikā iegūto zināšanu praktiskā pielietojuma un to diversificēšanas spējas atbilstoši mainīgajām situācijām darba tirgū Latvijā un ārzemēs, spēja noteikt prioritātes, balstoties uz loģiku;
6. RADOŠA DOMĀŠANA un NOVATORISMS - spēja kvalitatīvi un radoši pildīt atbildīgus amatpienākumus privātās struktūrās, publiskā sektora struktūrās, sekmīgi vadīt darbus nevalstiskajās organizācijās;

7. DARBS KOMANDĀ - kompetence strādāt profesionālā komandā, saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, Latvijas un ārvalstu partneriem.


Kursa plāns 1. Cilvēkresursu vadīšanas problēmjautājumi L 4 S 4
2. Darbinieku motivācijas audits L 4 S 4
3. Vadītāja loma organizācijā L 4 S 4

4. Darbinieku un vadības attiecības L 4 S 4Prasības kredītpunktu iegūšanai Darbs semestrī - 70%,
t.sk.:
Divu teorētisko testu nokārtošana - 20%
Aktīva piedalīšanās un uzstāšanās semināros - 10%
Praktisko darbu izpilde - 30%
Referāta sagatavošana un prezentēšana - 10%


Eksāmens rakstisks - 30%

Mācību literatūra 1. Zīlīte Ligita Personāla vadība un socionika / Ligita Zīlīte. Rīga : Turība, 2013 304 lpp. : il., tab. ; 20 cm. Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65 . ISBN 9789984828756.
2. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. - ISBN 9984-679-67-5. Rīga: LU, 2009. - 400 lpp.
3. Armstrong Michael, Armstrong's handbook of human resource management practice / Michael Armstrong. 12th ed. London ; Philadelphia : Kogan Page, 2012. xxxvi, 752 lpp. : il., sh., tab. ISBN 9780749465506 (pbk.).
4. Spencer, Lyle M. Darba kompetences : izcila darba snieguma veidošana / Lails Spensers, Signe Spensere ; [tulkojusi Undīne Bušmeistere]. [Rīga] : Eiro Personāls, 2011 400 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. ISBN 9789984492568.

E-grāmatas:
1. Fundamentals of Human Resource management. Robert N.Lussier, John R.Hendon. 2017, 440 p. ISBN: 9781483358505
https://us.sagepub.com/en-us/nam/fundamentals-of-human-resource-management/book243566
2. Human Resource Management. Jonathan Crawshaw, Pawan Budhwar, Ann Davis. 2017, 496 p. ISBN: 9781473967663
https://us.sagepub.com/en-us/nam/human-resource-management/book250716
3. Strategic Human Resource Management. Gary Rees, Paul Smith. 2017, 616 p. ISBN: 9781473969322
https://us.sagepub.com/en-us/nam/strategic-human-resource-management/book249141%20
4. Human Resource Management in International NGOs. Brunt, Carol.
http://www.springer.com/us/book/9781137573056. 2016, 158 p. ISBN 978-1-137-57306-3
5. Excel 2016 for Human Resource Management. Quirk Thomas J, Palmer-Schuyler, Julie
http://www.springer.com/us/book/9783319400624. 2016, 258 p. ISBN 978-3-319-40063-1
6. Handbook of Human Resource management. Editors: Zeuch, Matthias
http://www.springer.com/us/book/9783662441510. 2016. 1430 p. ISBN 978-3-662-44152-7 ISBN 978-3-662-44153-4 ISBN 978-3-662-44151-0
7. Human Resource Management, Innovation and Performance. Editors: Sparrow, P., Shipton, H., Budhwar, P., Brown, A. 2016, 352 p. ISBN 978-1-137-46519-1 ISBN 978-1-137-46518-4

http://www.springer.com/us/book/9781137465184
Papildus literatūra 1.Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами:17 модульная прграмма для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 16.-М. Инфра-М, 2000.
2. Darba likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019&mode=DOC
3. Dessler, Gary, Human resource management / Gary Dessler, Florida International University. Fifteenth Edition, global edition. Boston : Pearson Higher Education, [2016], ©2017. xxxv, 675 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm ISBN 9781292152103.
4. Minder, Susanna Maria Human resource management's marketing approach for improving employee satisfaction : doctoral thesis submitted for the doctor's degree in management science (Dr.sc.admin.), subfield business management / Susanna Maria Minder ; supervisor Signe Balina ; University of Latvia. Faculty of Economics and Management. Riga, 2016. 191 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm + CD.
5. Berman, Evan M. Human resource management in public service : paradoxes, processes, and problems / Evan M. Berman, James S. Bowman, Jonathan P. West. 5th edition. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, Inc, 2015. xviii, 562 lpp. : il. ISBN 9781483340036.
6. Armstrong, Michael, Armstrong's handbook of human resource management practice / Michael Armstrong and Stephen Taylor. 13th Edition. Philadelphia, PA : Kogan Page Ltd, 2014. 1 tiešsaistes resurss (xxxiv, 842 lpp. : il.).
ISBN 9780749469658.
Periodika un citi informācijas avoti 1.Human Resource Management,
2.Personnel Review
3.NISPAcee news 2017 (http://www.nispa.sk)
4.Human Resource Development International
5.Training and Human Resource Development http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=BA41&titles=true

6.Human Resource Management http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/course/0,1143,341360,00.html
Studiju programmas Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne