Kursa kods VadZ7003
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2VAD7019: Projektu vadīšanas aktuālās problēmas
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt doktorantus ar projektu vadīšanā pastāvošiem normatīviem un projektu vadītāju zināšanu vērtēšanas starptautiskām sistēmām un vadlīnijām, kā arī iepazīstināt tos ar projektu kvalitātes vadīšanas sistēmu veidošanas teoriju un praksi.

Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.


Kursa atbildīgais Andrejs Cekuls
Rezultāti Studiju kurs apguves rezultātā tiek iegūtas
Zināšanas
1. Padziļināta izpratne par projektu vadīšanā pastāvošiem normatīviem
2. Padziļinātas zināšanas par starptautiskām vadlīnijām projektu vadīšanā
3. Padziļinātas zināšanas par kvalitātes vadīšanas sistēmu veidošanos
4. Zināšanas projektu vadīšanā, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai

Prasmes
5. Prasmes argumentēti novērtēt projekta vadītāju darba efektivitāti
6. Prasmes patstāvīgi argumentēt savu viedokli projektu vadīšanas aspektā

Kompetence
7. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas un prasmes ar projektu vadīšanas procesu saistītu jautājumu un problēmu risināšanā un jaunu zināšanu radīšana
8. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par projektu vadīšanā pielietotajām normām un vadlīnijām
9. Spēja patstāvīgi izstrādāt projektu

10. Spējas konstatēt un formulēt problēmas projektu vadīšanas procesā un, ja nepieciešams, veikt korekcijas
Kursa plāns N.p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Normas un vadlīnijas projektu vadīšanā L 2, S2
2. Starptautiskās vadlīnijas projektu vadīšanā L 4, S4
3. Projektu vadīšanas institūta (PMI) vadlīnijas projektu vadīšanā L 2, S2
4. Kvalitātes vadīšanas saistība ar projektu vadīšanu L 2, S2
5. Kvalitātes vadīšanas sistēmas veidošana projektā L 2, S2
6. Kvalitāte projektā un tās novērtēšanas metodes L 2, S2
7. Projekta sasniegumu kontrole un tās mērīšanas tehnika L 2, S2

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums:
1 referāta sagatavošana (50%)

Noslēguma pārbaudījums:

Rakstisks eksāmens (50%)
Mācību literatūra 1. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse.- ISBN 9984-516-46-6. Rīga: LU, 2003.- 318 lpp.
2. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība - ISBN 9984-640-25-6. Rīga : Merkūrijs LAT, [2004].v., 308 lpp.
3. Tom Redman, Adrian Wilkinson Contemporary Human Resource Management: Text and Cases, 2nd ed., Publisher: Financial Times Press: 2006; 544 p.
4. Robert P.Watson. Public Administration: Cases in Managerial Role-Playing. ISBN 0-321-08552-3, University of Hawaii -Hilo, 2002.-192 p.
5. Human Resource Management: a contemporary approach, 5th ed.,
Beardwell, Claydon & Beardwell, 2007 Financial Times Press; 720 p.

6. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice. -9th ed., ISBN 0749441054, 2003., 979 p.
Papildus literatūra 1. Bokuma Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata- Rīga: Kamene, 2000.- 142 lpp.
2. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu- Rīga: "Jāna Rozes apgāds” UDK, 159.9., 2002.- 125lpp.
3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija- Rīga, "Kamene", 2001.-171 lpp.
4. Dennis D.Riley. Public Personnel Administration, 2nd ed., ISBN 0-321-08750-X, University of Wisconsin, 2002.- 464p.
5. Stephen E. Lucas, The Art of Public Speaking, 1995. - 468.
6. Derek Torrington, Laura Hall, Personnel Management: A New Approach, Printice Hall International (UK) Ltd, 1991. jaunāks izd.: 6th edition 2004 -Human Resource Management by Derek Torrington (Author), Laura Hall (Editor), Stephen Taylor (Editor), 752 p.
7. Masaaki Imai. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. M., 2004.
8. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами:17 модульная прграмма для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 16.-М. Инфра-М, 2000.
9. Harvard business review on effective communication. Latviešu val. Efektīva komunikācija ; tulkojums no angļu valodas - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006.
10. Human resource development : learning & training for individuals & organizations London ; Sterling, VA : Kogan Page, 2005.

11. Team building. Latviešu val. Komandas veidošana Rīga : ATRADUMS-Personības attīstības resursi, 2004.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Human Resource Management,
2. Darba likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019&mode=DOC
3. Personnel Review
4. NISPAcee news 2006 (http://www.nispa.sk)
5. Human Resource Development International
6. Training and Human Resource Development http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=BA41&titles=true

7. Human Resource Management http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/course/0,1143,341360,00.html
Studiju programmas Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne
Izglītības vadība