Kursa kods VadZ7002
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2VAD7018: Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar jaunākām zinātniskām pieejām, metodēm, metodoloģijām, modeļiem un rīkiem sarežģītu un kompleksu biznesa un ekonomikas situāciju kritiskai izvērtēšanai, inovāciju un pārbūves iespēju meklēšanai. Pēc kursa apgūšanas studenti ir spējīgi izvirzīt pamatotas pētījumu un inovācijas idejas, organizēt pētīšanas darbus un projektus dažādu jomu, nozaru integrētu, starptautisku risinājumu realizācijai.Kursa atbildīgais Jānis Priede
Rezultāti Zināšanas:
1. pārzina jaunākās zinātniskās teorijas un pieejas procesu, informācijas un datu pētīšanā;
2. pārvalda modernās procesu, informācijas un datu modelēšanas metodoloģijas un analīzes rīkus;
3. izprot aktuālākās zinātniskās atziņas par sakarību meklēšanu datos un informācijā.
Prasmes:
4. patstāvīgi izvērtēt biznesa un ekonomikas problēmu pētīšanai nepieciešamos datus un informāciju;
5. patstāvīgi izvēlēties atbilstošas pieejas, analīzes metodes, modeļus un rīkus biznesa un ekonomikas procesu pētīšanai;
6. patstāvīgi veikt sarežģītu un kompleksu biznesa un ekonomikas situāciju kritisku analīzi;
7. patstāvīgi plānot un vadīt pētniecības, attīstības un pārbūves projektus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās
Kompetences:
8. veikt nozīmīgus inovācijas un procesu pārbūves uzdevumus ekonomikā un biznesā, kuri balstīti uz dziļu pētniecisku darbību, kritisku savākto datu, informācijas un faktu analīzi, dažādu jomu informācijas integrāciju un risinājumu sintēzi;

9. neatkarīgi izvirzīt pētījumu un inovāciju idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus uzņēmumā, valstī, arī starptautiskā līmenī.Kursa plāns 1. Procesu identifikācija un modelēšana. L2,P2.
2. Procesu datu iegūšana un analīze. L2,P2.
3. Modeļu, pētījumu rezultātu prezentācija. L2,S4
4. Zinātniskās informācijas pārvaldība. L2.
5. Ekonometriskā modelēšana. L2,P2.
6. Hipotēžu pārbaude. L2,P2.

7. Datu analīzes metodes. L4,P4.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Praktisko darbu izpilde – 50%.
2. Analītiski pētījumi un to prezentācija – 40%.
Noslēguma pārbaudījums:
3. Eksāmens (rakstiski vai e-studiju vidē) - 10%.
Noslēguma pārbaudījumu studenti drīkst kārtot tikai tad, ja ir nokārtoti visi starppārbaudījumi.Mācību literatūra 1. O`Gorman K.D., Macintosh R. Research Methods for Business and Management Goodfellow Publishers Limited, 2015. 279 pp.
2. Quinlan, Babin, Carr, Griffin, Zikmund. Business Research Methods. Cengage Learning, 2015. 433 pp.

3.Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006.
Papildus literatūra 1. Tregear R. Reimagining Management. Blurb, 2017. 260 pp.
2. Fundamentals of Business Process Management / Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, Hajo A. Reijers. Springer-Verlag, 2013. 399 pp.
3. McCormick K., Salcedo J. SPSS Statistics for Data Analysis and Visualization. John Wiley & Sons Inc, 2017. 531 pp.
4. Wil Van Der Aalst. Process Mining. Springer Verlag, 2016. 477 pp.

5. Rossetti M.S. Simulation Modeling and Arena. John Wiley & Sons Inc, 2015. 746 pp.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Emerald Internet Journal: Business Process Management Journal
2. Emerald Internet Journal: International Journal of Innovation Science
3. Emerald Internet Journal: Journal of Advances in Management Research
4. Emerald Internet Journal: Management Research News

5. http://www.bpmn.org/Studiju programmas Ekonomika
Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne
Demogrāfija