Kursa kods Vēst5338
Fakultāte Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48
E-kursi Vēst5338: Absolūtisma izpausmes Baltijā 17.-18.gs.
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par absolūtisma izpausmēm 17. un 18. gadsimtā, salīdzinot kopējās izpausmes un Latvijas teritorijai specifiskās.

Rezultāti 1.Zināšanas:
- par svarīgiem Latvijas jauno laiku vēstures notikumiem, problēmjautājumiem historiogrāfijā;
- par absolūtisma vietu un nozīmi vēsturē;
- par vēstures likumsakarībām un īpatnībām.

2. Izpratne:
- par specifisku Latvijas jauno laiku vēstures posmu;
- par vēstures avotu nozīmi vēstures pētniecībā;
- par dažādām koncepcijām Latvijas jauno laiku un absolūtisma interpretācijā.

3. Prasmes:
- vērtēt Latvijas jauno laiku notikumus un parādības;
- analizēt jauno laiku vēstures avotus un izmantot tos sava viedokļa argumentācijā;
- argumentēti paust zināšanas par Latvijas jauno laiku vēsturi.Kursa plāns 1. Absolūtisma jēdziens. L 2
2. Laikmeta kopaina. L 4
3. Ekonomiskā attīstība. L 2
4. Merkantilisms. L 4
5. Sabiedrības struktūra: 1) firsti un galms; 2) vecā un jaunā muižniecība; 3) garīdzniecība; 4) pilsētu iedzīvotāji; 6) zemniecība. L 14
6. Kultūra. 1) Konfesionālā daudzveidība. 2) Piētisms. 3) Apgaismība. 4) Zinātne, izglītība, audzināšana. L 4
7. Apgaismotais absolūtisms. L 2

Prasības kredītpunktu iegūšanai Tests (rakstisks) 50%
Eksāmens (rakstisks) 50%
Mācību literatūra 1. Vipers R. Vēstures lielās problēmas. - Rīga, 1990.
2. Kunisch J. Absolutismus. - Goetingen, 1999.
3. Vierhaus R. Deutschland im Zeitalter des Absolutismus. - Goetingen, 1984.
4. Европейские монархии в прошлом и настоящем. - С-Петербург, 2001.
5. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture, 1700.-1800. - Daugava, 1973.
6. Dundsorfs E. Latvijas vēsture, 1600.-1710. - Daugava, 1962.
Papildus literatūra 1. История России. - Москва, 2001.
2. Mattiesen H. Herzog Jakob von Kurland und seine Politik // Pirmā Baltijas vēsturnieku konference. - Rīga, 1938. - 427.-434. lpp.
Studiju programmas Vēsture