Kursa kods Teol6005
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
20 30 800
E-kursi Teol6005: Maģistra darbs
Kursa anotācija Maģistra darbs ir maģistratūras gala pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa. Tas apliecina studenta spējas veikt patstāvīgu pētījumu un maģistra studijās teoloģijas un reliģijas zinātnes priekšmetos iegūtās zināšanas. Maģistra līmeņa darba īpašie parametri: skaidra sapratne par darba metodiku, plaša literatūras pārzināšana par izvēlēto tēmu, spēja dot sistemātisku un argumentētu tēmas apstrādi.
Izpildot Teoloģijas maģistra studiju programmas prasības, studentam par izvēlēto tēmu, konsultējoties ar darba vadītāju, ir jāveic patstāvīgis pētījumi kādā no teoloģijas un reliģiju studiju apakšnozarēm. Pētījuma rezultāti noteiktajā apjomā (65-70 lpp., 135 000-150 000 zīmes) ir jāapkopo maģistra darbā. Nepieciešamie maģistra darba parametri: darba struktūrai jābūt pārskatāmai un loģiskai, tai skaidri jāatklāj visi pētījuma soļi un metodiskie apsvērumi, jauzrāda precīza un pilnīga avotu un literatūras informācija, pareizi jāizveido norādes, piezīmes un atsauces, jāizpilda paredzētās darba apjoma un formāta prasības. Darbs iesniedzams divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un elektroniskas kopijas veidā vismaz divas nedēļas pirms aizstāvēšanas datuma.
Rezultāti Izstrādājot maģistra darbu students:
•spēj īstenot patstāvīga pētniecības darba iemaņas teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās;
•padziļinājis zināšanas izvēlētajā jomā;
•spēj apliecināt savu zināšanu atbilstību maģistra grāda līmenim.
Kursa plāns 1.Koncepcijas izstrāde
2.Plāna veidošana
3.Melnraksta izstrāde
4.Tīrraksta izstrāde


Prasības kredītpunktu iegūšanai Izstrādāts un laicīgi iesniegts maģistra darbs atbilstoši prasībām.
Darba aizstāvēšana.

Mācību literatūra 1.Eko, U., Kā uzrakstīt diplomdarbu, Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006.
2.Krämer, W., Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit: eine Einleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten für Studierende aller Fächer an Universitäte, Fachhochschulen und Berufsakademien, Stuttgart; Jena: Fischer, 1995.
3.Alley, M., The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid, New York : Springer, 2003.

Papildus literatūra 1.Mūze. B., Pakalna, D., Kalniņa, I., Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis.
Periodika un citi informācijas avoti 1.http://www.lu.lv/studijas/index.html
Studiju programmas Teoloģija