Kursa kods Teol6003
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 28 36 96
E-kursi 2TEO6206: Politiskā teoloģija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir aplūkot politiskās teoloģijas jēdziena dažādās izpratnes gadsimtu gaitā un to, kā kristīgie domātāji ir sapratuši reliģijas vietu sabiedrībā un valstī. Kursa gaitā īpaša uzmanība tiks pievērsta kopīgai ar politiskās teoloģijas problemātiku saistītu autoru tekstu salīdzinošai analīzei. Kursa tēmas aptver visu kristietības ēru, tomēr galvenais akcents likts uz 20. gs. politisko teoloģiju, tās izvērsumu atšķirīgās kristīgajās tradīcijās kontekstā ar Rietumu demokrātijas attīstību.
Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti (1) iegūst padziļinātu izpratni par politiskās teoloģijas dažādiem traktējumiem gadsimtu gaitā; (2) spēj analizēt reliģiskās grupas, ņemot vērā sociāli-politisko kontekstu; (3) spēj saistīt teoloģisku tekstu analīzi ar politiskās filozofijas atziņām.

Kursa plāns 1. Politiskās un publiskās teoloģijas jēdzieni. Kristīgās politiskās teoloģijas sākumi. L6, S4
2. Baznīca un sabiedrība viduslaikos un reformācijas periodā L8, S12
3. Baznīca sekulārā valstī 17.-19. gs. L8, S4

4. Mūsdienu teologu refleksijas par politisko teoloģiju. L6, S16
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums ir obligāts (ne mazāk par 50%)
semināru apmeklējums – obligāts.
Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
1. starppārbaudījuma (rakstisks kontroldarbs), vērtējums 50%,

2. eksāmena (pētnieciskā darba), vērtējums 50% no kopējā vērtējuma.
Mācību literatūra 1. Scott P., Cavanaugh W.T., ed. The Blackwell Companion to Political Theology (Blackwell Companions to Religion). Oxford: Wiley-Blackwell, 2007, 2004. (2 eks.)
2. Dumas A. Political theology and the life of the church / André Dumas. Philadelphia : Westminster Press, 1978. (1 eks.)
3. Schmitt C. Political theology: four chapters on the concept of sovereignty. Chicago, London: University of Chicago Press, 2005. (1 eks.)
4. Tēraudkalns V. Kristus un cēzars. Rīga: Zinātne,
2010. (3 eks.)
Papildus literatūra 1. Moltmann, J. The Crucified God. London: SCM Press,1974. (2 eks.)
2. Gutiérrez, G. Theology of Liberation. London: SCM Press, 1988. (1 eks.)
3. Milbank, J. Theology and Social Theory. Oxford: Blackwell,
1993. (1 eks.)
Periodika un citi informācijas avoti 1. Political Theology (EBSCO data base)
2. Religion in Eastern Europe
(EBSCO data base)
Studiju programmas Teoloģija