Kursa kods Teol5494
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 37 27 96
E-kursi 2VAL1662: Jaunās Derības hermeneitika
Kursa anotācija Kursa mērķis ir rosināt studējošos veidot savu izpratni par Jaunās Derības interpretācijas būtību. Lai to sasniegtu, kursa uzdevums ir iepazīstināt un ar dažādiem Jaunās Derības interpretācijas modeļiem Baznīcas vēsturē un modernajā kritiskajā pētniecībā un kritiski tos izvērtēt. Šajā kursā tiek uzstādīti jautājumi, kā varam skaidrot, tulkot, saprast Jauno Derību, Bībeli kopumā. Piemēram, vai Bībeles sapratnei nepieciešami īpaši garīgi priekšnosacījumi, kā to uzskatīja baznīctēvi, vai arī Bībeles interpretācija jāpakļauj vispārējai hermeneitikai, kas piemērojama jebkuram tekstam.

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti
1) spēj atpazīt un aprakstīt svarīgākos konceptus Jaunās Derības hermeneitikas vēsturē
2) spēj atpazīt un aprakstīt mūsdienu Jaunās Derības hermeneitikas galvenās problēmas
3) spēj lietot literatūru par kursā apgūtajām tēmām


Kursa plāns 1.Kas ir Jaunās Derības hermeneitika?3 (L3)
2.Hermeneitika Baznīcas vēsturē.10 (L4 S6)
3. Metožu un nozīmju daudzveidība.9 (L6 S3)
4. Teksts kā vārda notikums.6 (L3 S3)
5.Teksts kā autora un lasītāja kopdarbs. 6 (L3 S3)
6.Teksts kā dvēseles spogulis.6 (L3 S3)
7.Teksts kā avots rīcībai.6 (L3 S3)
8.Teksta iedarbības vēsture. 6 (L3 S3)
9.Jaunās Derības hermeneitiskie impulsi.6 (L3 S3)
10.Patiesības jautājums interpretācijā. 6 (L6)

Prasības kredītpunktu iegūšanai 75% apmeklējums
Referāts (50%)
Rakstisks eksāmens (50%)


Mācību literatūra 1.Stuhlmacher, P., Vom Verstehen des Neuen Testaments. Eine Hermeneutik, GNT 6, Göttingen 1986 (LUB: Daudznozaru 1 eks.)
2.Maier, Gerhard, Biblical hermeneutics / Gerhard Maier ; translated from the German edition by Robert W. Yarbrough. 1st English ed. Wheaton, Ill. : Crossway Books, c1994 (LUB: Daudznozaru 1 eks.)
3.Müller-Vollmer, K. (ed.), The Hermeneutics reader: texts of the German tradition from the Enlightenment to the present, New York 1988 (LUB: Daudznozaru 1 eks.)
4.Luz, U., Zankapfel Bibel. Eine Bibel – viele Zugänge, Zürich 2002 (LUB: Daudznozaru 1 eks.)

Papildus literatūra 1.Berger, K., Hermeneutik des Neuen Testaments, Tübingen 1999
2.Burrows, M., Biblical Hermeneutics in Historical Perspective, Michigan 1991
3.Körtner, U. H. J., Einführung in die theologische Hermeneutik, Darmstadt 2006
Periodika un citi informācijas avoti 1.http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~dr6/hermeneutik.html
Studiju programmas Teoloģija