Kursa kods Teol5151
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 30 2 48
E-kursi 2TEO5091: Derības un izredzētības teoloģija Vecajā Derībā
Kursa anotācija Derība un izredzētība ir divi nozīmīgi, savstarpēji saistīti teoloģiski jēdzieni, ar kuru palīdzību Vecajā Derībā tiek parādītas īpašās Jahves un Viņa tautas Izraēla attiecības. Šī maģistrantūras lekciju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām derības koncepcijām Vecajā Derībā, to izcelsmi, ņemot vērā arī reliģiski vēsturisko kontekstu. Kursa ietvaros ir paredzēts arī pārskats par aktuālajām tendencēm Vecās Derības pētniecībā derības teoloģijas sakarā. Darbs kursā balstās pamatā uz teksta eksegēzi, īpašu uzmanību veltot teoloģiski nozīmīgākiem tekstiem un to interpretāciju iespējām.
Rezultāti Zināšanas:
1) raksturot dažādas derības un izredzētības teoloģijas tradīcijas Vecajā Derībā (vairāk uzmanības veltot nozīmīgākajām tradīcijām),
2) aprakstīt konkrētās derības struktūru.

Prasmes:
3) analizēt mūsdienu kritiskās pieejas derības teoloģijai,
4) orientēties Vecās Derības derības teoloģijas un izredzētības teoloģijas tekstu interpretāciju problemātikā;

Kompetence:

5) kritiski izvērtēt ar derības teoloģiju saistītās teoloģiskās problēmas.
Kursa plāns 1. Ievads. Ievads derības un izredzētības teoloģijā. Izredzētības teoloģija. L4
2. Berīt etimoloģija. Derības formulas. L2
3. Berīt lietojums neteoloģiskā kontekstā (derība starp cilvēkiem). L2
4. Dieva derība ar Noa (Gen 9). L2
5. Dieva derības ar Ābrahamu (Gen 15, Gen 17). L2
6. Dieva derība ar Dāvidu (2 Sam 7). L2
Vidussemestra pārbaudījums. S2
7. Derības teoloģija Psalmu grāmatā. L2
8. Derības teoloģija deiteronomiskajos tekstos. L4
9. Derības teoloģija Hozejas grāmatā. Priesteru derība. L2
10. Jaunā derība (Jer 31). L2
11. Derības teoloģijas akcentu maiņa starptestamentālajā literatūrā un Jaunajā Derībā. L2
12. Derības teoloģija VD teologu teoloģijā. Diskusija par derību kā Vecās Derības centru (Eichrodt). Derības teoloģija bez berīt (Rüterswörden)? L2
13. Derības teoloģija un jūdu-kristiešu dialogs. L2

L - lekcija,
S - pārbaudījums
Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa klausītājiem jāapmeklē vismaz 75% lekciju, aktīvi jāiesaistās lekciju darbā, patstāvīgi jāapgūst pasniedzēja piedāvātie papildmateriāli.

Gala atzīmi veido
Starppārbaudījuma novērtējums:
1. atzīme par rakstisku vidussemestra kontroldarbu (50%)
Noslēguma pārbaudījuma novērtējums:

2. rakstiskā eksāmena atzīme (50%).
Mācību literatūra 1. Reinhard Feldmeier, Hermann Spieckermann, God of the living: a biblical theology. Waco, 2011.
2. Mark McEntire, Portraits of Mature God: Choices in Old Testament Theology. Minneapolis, 2013.
3. M. Weinfeld, “תירב,” in J. G. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry (ed.), Theological Dictionary of the Old Testament (Grand Rapids, 1977), 2: 253-279.
4. H. Seebass, “רחב,” in J. G. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry (ed.), Theological Dictionary of the Old Testament (Grand Rapids, 1977), 2:73-87.
5. G.E. Mendelhall, “Covenant”, in D.N. Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary(New York, 1992), 1: 1179-1197.
6. D.Patrick, “Election”, in D.N. Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary(New York, 1992), 2: 434-441.
7.David P. Wright,nventing God’s law : how the covenant code of the Bible used and revised the laws of Hammurabi. Oxford, 2009.
8. O. Kaiser, Der Gott des Alten Testaments. Göttingen, 2003.

Katra grāmata ir pieejama 1 eksemplārā LU Daudznozaru bibliotēkā!
Papildus literatūra 1. L.Perlitt, Bundestheologie im Alten Testament. Neukirchen-Vluyn, 1969.
2. W.Gross, Zukunft für Israel: Alttestamentliche Bundeskonzepte und die aktuelle Debatte um den Neuen Bund. Stuttgart, 1998.
3. R.E.Clements, Prophecy and Covenant. London, 1965.
4. Ch. Levin, “Die Entstehung der Bundestheologie im Alten Testament,” in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 4 (2004): 87-104
5. H. – D. Neef, “Aspekte alttestamentlicher Bundestheologie,” in F. Avemarie (Hg.), Bund und Tora: Zur theologischen Begriffsgeschichte in alttestamentlicher, frühjüdischer und urchristlicher Tradition
(Tübingen, 1996), 1-24.


Periodika un citi informācijas avoti 1. Vetus Testamentum.
2. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

3. Biblica.
Studiju programmas Teoloģija