Kursa kods Teol5139
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 26 6 48
E-kursi Teol5139: Kristīgo baznīcu vēsture 20. gs.
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt ieskatu vēsturē, lai saprastu mūsdienu baznīcā notiekošo. Kursa gaitā tiks akcentēti svarīgākie notikumi 20. gs. baznīcas vēsturē, sniedzot studentiem iespējas analizēt procesus, kas ir veduši pie mūsdienu situācijas. Tas saistīts ar pārmaiņām, kādas skārušas baznīcas lomu sabiedrībā un sabiedrības mentalitāti, kā arī
baznīcas un politikas attiecības. Galvenā vērība kursa gaitā tiks pievērsta Rietumu baznīcām, taču tiks aplūkots arī pareizticīgajās baznīcās notiekošais. Ģeogrāfiski galvenā vērība tiks pievērsta Rietumeiropai, it īpaši Lielbritānijai un Vācijai, taču tiks analizēta arī Austrumeiropas un citu pasaules daļu vēsture.
Kursa atbildīgais Riho Altnurme
Rezultāti Zināšanas:
1. Padziļināta izpratne par mūsdienu baznīcas vēstures galvenajiem notikumiem un metodoloģiskām pieejām baznīcas vēsturei.

Prasmes:
2. Spēja brīvi diskutēt par kursā aplūkotajiem jautājumiem, spēja apkopot vēstures pētījumu atziņas un rakstisk analizēt kādu no pētniecības jomām.

Kompetences:
3. Prasme analizēt, sintezēt un vispārināt zināšanas, kas gūtas kursā.

4. Prasme konstruktīvi piedalīties diskusijā par kursa tēmām.
Kursa plāns 1. Ievads. 19. gs. un baznīcas līdz Pirmajam pasaules karam. L4
2. Kristietība un totalitārie režīmi. L6, S2
3. Pārmaiņas Romas katoļu baznīcā. L4
4. Ekumēniskā kustība un politika. L4, S2
5. Kristietība pēc sabiedrības pārmaiņām 20. gs. sešdesmitajos gados. L4, S2

6. Kristietība ārpus Eiropas. L4
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums (ne mazāk kā 50%)
Obligāta dalība semināros.
Raktisks eksāmens.

Gala vērtējums -
1. 50% dalība semināros;

2. 50% eksāmens.
Mācību literatūra 1. The Cambridge History of Christianity ; vol. 9. World Christianities c.1914-c.2000 / edited by Hugh McLeod Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
2. Berglund, R. Bruce, Brian Porter-Szűcs, Brian. Christianity and modernity in Eastern Europe. Budapest; New York: Central European University Press, 2010.

3. Edwards, David. Christianity : the first two thousand years. London: Cassell, 1997.
Papildus literatūra 1. Greschat, Martin. Christentumsgeschichte II. Stuttgart: Kohlhammer, 1997. S. 209-302.
2. Besier, Gerhard. Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Band 56. München: Oldenbourg 2000.
3. Besier, Gerhard; Boyens, Armin; Lindemann, Gerhard. Nationaler Protestantismus und Ökumenische Bewegung. Kirchliches Handeln im Kalten Krieg (1945-1990). Berlin: Duncker&Humblot 1999.
4. Derek Holmes, J; Bickers, Bernard W. A Short History of the Catholic Church. London, New York: Burns&Oates 2002.

5. Wallmann, Johannes. Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. Tübingen: Mohr Siebeck 2000.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Kirchliche Zeitgeschichte / Contemporary Church History
2. Religion, State and Society (RSS)
3. G2W

4. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (Religion in Eastern Europe)
Studiju programmas Teoloģija