Kursa kods Teol5136
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48
E-kursi 2TEO5136: Austrumu reliģiskā māksla un arhitektūra
Kursa anotācija Lekciju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par Austrumu reliģiskās mākslas un arhitektūras specifiku un simboliku. Lekciju kursa uzdevumi ir: iepazīstināt ar Indijas, Ķīnas, Japānas, Tibetas, Dienvidaustrumāzijas un islāma mākslas un arhitektūras reliģisko jēgu un simboliku, kā arī svarīgākajiem mākslas un arhitektūras attīstības posmiem un tendencēm sākot ar neolīta periodu līdz pat mūsdienām; īpašu uzmanību pievērst pieminēto reģionu iedzīvotāju pasaules skatījumam un reliģiskajiem priekšstatiem ar nolūku sniegt padziļinātu izpratni par to vizuālo un auditīvo manifestāciju; sekmēt studentu prasmi atpazīt un izvērtēt Austrumu mākslas objektus.

Rezultāti Kursa noslēgumā studenti ir guvuši:
Zināšanas:
1. pārzina Austrumu reliģiskās mākslas un arhitektūras specifiku.

Prasmes:
2. prot atpazīt un komentēt Indijas, Ķīnas, Japānas, Tibetas, Austrumāzijas un islāma mākslas un arhitektūras pieminekļus
3. spēj klausīties specifiskus lekciju kursus Austrumu reliģiskajā mākslā;
4. spējīgi uzsākt patstāvīgu pētījumu Austrumu reliģiskās mākslas un arhitektūras jomā.

Kompetenci:

5. ir kompetenti uzsākt patstāvīgu pētījumu Austrumu reliģiskās mākslas un arhitektūras jomā.
Kursa plāns 1. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra islāma valstīs. L8
2. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra Indijā. L8
3. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra Tibetā. L2
4. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra Ķīnā. L8
5. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra Japānā. L4
6. tēma. Reliģiskā māksla un arhitektūra Dienvidaustrumāzijā. L2

L- lekcija
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Prezentācijas sagatavošana 25%.
2. starppārbaudījums (3 jautājumi) 25%.
3. starppārbaudījums (3 jautājumi) 25%.
Eksāmens:

4. Rakstisks eksāmens (3 jautājumi) 25%.
Mācību literatūra 1. Partha Mitter. Indian Art. Oxford: Oxford University Press, 2001.
2. Craig Clunas. Art in China. Oxford: Oxford University Press, 2009.
3. Robert Hillenbrand. Islamic Art and Architecture. London: Thames and Hudson Ltd., 1999.
4. Joan Stanley-Baker. Japanese Art. 3rd edn. London: Thames and Hudson Ltd., 2014.
5. Fiona Kerlogue. Arts of Southeast Asia. London: Thames and Hudson Ltd., 2004.

6. Robert E. Fisher. Art of Tibet. London: Thames and Hudson Ltd., 1997.
Papildus literatūra 1. Jane McIntosh. The Ancient Indus Valley: New Perspectives. Santa Barbara, Denver,Oxford: ABC-CLIO, 2008. (Pieejams: file:///C:/Users/User/Documents/Grāmatas/Hinduisms/%255bJane_R._McIntosh%255d_The_ancient_Indus_Valley__new_%20(1).pdf )
2. Gen. ed. Gordon Johnson. The New Cambridge History of India: Architecture and Art of Southern India. Cambridge: Cambridge Histories Online © Cambridge University Press, 2008. (Pieejams: BookFi.org)
3. Mario Bussagli, Calembus Sivaramamurti. 5000 Year of the Art of India. New York: Harry N. Abrams; Bombay: The Tulsi Shah Enterprises, 1978. (Pieejams: BookFi.org)
4. Ed. Erberto F. Lo Bue. Art in Tibet: Issues in Traditional Tibetan Art from the Seventh to the Twentieth Century. Leiden, Boston: Brill, 2011.
5. Marylin M. Rhie Robert A.F. Thurman. A Shrine for Tibet: The Alice’s Kanoell Collection. New York, London: Tibet House US, 2009. (Pieejams: bookfi.net)
6. Robert Treat and Alexander Soper. 3rd edn. The Art and Architecture of Japan. Yale: Yale University Press, 1981.
7. Andrew Juniper. Wabi Sabi: the Japanese Art of Impermanence. Tokyo:Rutland, Vermont: Singapore:TUTTLE Publishing, 2003.
8. Jean C. Cooper. An Illustrated Introduction to Taoism: The Wisdom of the Sages. USA: World Wisdom, 2010. (pieejams: file:///C:/Users/User/Documents/Grāmatas/Ķīnas%20reliģijas/Jean%20C.%20Cooper%20An%20Illustrated%20Introduction%20to%20Taoism.pdf )

9. Ed. Markus Hattstein and Peter Delius. Islam Art and Architecture. Cambridge: Kay Hyman, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Indian Art: http://arthistoryresources.net/ARTHindia.html
2. Art in Southeast Asia: http://arthistoryresources.net/ARTHLinks3.html
3. Asian Art: Asian Art: http://www.asianart.org/
4. Par dažādām tēmām: http://www.asia.si.edu
5. Islamic Art: http://arthistoryresources.net/ARTHislamic.html
6. Chinese Art: http://arthistoryresources.net/ARTHchina.html

7. Japanese Art: http://arthistoryresources.net/ARTHjapan.html
Studiju programmas Teoloģija