Kursa kods Teol5134
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 20 12 48
E-kursi Teol5134: Reliģijas psiholoģijas problēmjautājumi
Kursa anotācija Izmantojot pakāpenisku un vēsturisku skatījumu uz psiholoģijas problemātikas attīstību, kurss iepazīstina studentus ar atsevišķiem problēmjautājumiem, kas saistībā ar reliģijas psiholoģiju aktualizējušies 20. gadsimtā. Piedaloties lekcijās, patstāvīgi studējot psiholoģijas teorētiķu oriģināldarbus un apspriežot tos semināros, studenti tiek aicināti padziļināt savu izpratni par reliģijas un psiholoģijas saskarsmes un mijiedarbības konstruktīvajiem un problemātiskajiem punktiem. Pēc kursa apguves studentiem būs priekšstats par jautājumiem, kas reliģijas un psiholoģijas mijiedarbē šķiet problemātiski un nereti ir sarežģīti izprotami.
Rezultāti 1. Izprot reliģijas psiholoģijas problēmjautājumu cēloņus, pārzina to interpretācijas;
2. Orientējas nozīmīgākajos reliģijas psiholoģijas teorētiķu uzskatos;
3. Izprot 20. gadsimta reliģijas psiholoģijas attīstības vēsturi;

4. Pārzina 20. gadsimta reliģijas psiholoģijas galvenās tendences un prot tās analizēt.Prasības kredītpunktu iegūšanai Studējošā semestra vērtējumu veido:
Aktīva līdzdalība semināros – 30%
Vidussemestra pārbaudījums (tests) – 30%

Eksāmens- Noslēguma eseja (5-6.lpp., par kādu no kursā aplūkotajām tēmām) – 40%Mācību literatūra 1. Freids, Z. Totēms un tabu, tulk. S. Brice. - Rīga: Minerva, 1995.
2. James, W. The Varieties of Religious Experience. - New York: Collier, 1961.
3. Judeo-Christian Perspectives on Psychology. Human Nature, Motivation, and Change. Ed. William R. Miller and Harold D. Delaney. – Washington, DC: American Psychological Association, 2005
3. Jung, C. Memories, Dreams, Reflections. - New York: Vintage, 1961.
4. Kirkpatrick, Lee A. Attachment Theory and the Evolutionary Psychology of Religion. The International Journal for the Psychology of Religion, 22:231–241, 2012
5. Kurzban, R. P. Descioli. Why Religions Turn Oppressive. A Perspective from Evolutionary Psychology.
6. Lacan, J. Ecrites. Transl. B. Fink. – New York, London. Norton and Company, 1999
7. Lee, J. The Human Dark Side: Evolutionary Psychology and the Original Sin. J Relig Health (2014) 53:614–629

8. Martin, Luther H. Daniel Dennett’s Breaking the Spell: An Unapologetic Apology. Method and Theory in the Study of Religion 20 (2008) 61-66


Papildus literatūra 1. Freud, Z. The Future of Illusion. - Garden City: Anchor, 1964
2. Gerald Edelman. Second Nature: Brain Science and Human Knowledge. Yale University Press, 2006
3. James, W. The Varieties of Religious Experience. - New York: Collier, 1961
4. Jung, C. G. Undiscovered Self. London: Routledge & Kegan Paul, 1958.
5. Jung, C. G. Synchronicity: an Acausal Connecting Principle. London: Routledge, 1955.
6. Haule, John Ryan. Jung in 21th Century: Arhetype and Evolution. New York: Routledge, 2010.
7. Dourley, P. Paul Tillich, Carl Jung and the Recovery of Religion. USA: Routledge, 2008.
8. Julian Jaynes. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind Houghton Mifflin, 2000.
9. John Bowlby. Attachment and Loss, Volume 1: Attachment. Basic Books: New Yourk, 1982

10. Lee A. Kirkpatrick. Attachment Evolution and the Psychology of Religion. Guilford press: USA, 2005.Periodika un citi informācijas avoti 1. The International Journal for the Psychology of Religion
2. Journal of Humanistic Psychology
3. Journal of Transpersonal Psychology

4. Method and Theory in the Study of Religion


Studiju programmas Teoloģija