Kursa kods Teol5129
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2TEO5129: Aktuālas tēmas Sv. Augustīna teoloģijā
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izcilā Ziemeļāfrikas teologa Augustīna(354-430) garīgo mantojumu, kas lielā mērā ir noteicis patristikas laikmeta teoloģisko pētījumu paradigmu, kas savukārt ir pamatā gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcu teoloģijai, Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu interpretācijas tradīcijai līdz pat mūsu dienām.
Kursa uzdevums - kursa ietvaros, balstoties uz Augustīna slaveno darbu „Atzīšanās”, aplūkot Augustīna dzīve un viņa teoloģiskās domas attīstību no viņa jaunības līdz mūža beigām. Īpaša vērība pievērsta tālaika dažādajām Romas impērijas mācībām, ar kurām polemizējot, veidojās Augustīna doma un teoloģija, proti, neoplatonismam, maniheismam, donātismam, pelagiānismam, ariānismam, kā arī vēsturiskajiem notikumiem (Romas krišana 410), kuri iespaidoja teologa pētījumu virziena attīstību un darbu tematikas izvēli.
Kurss šobrīd tiek docēts latviešu valodā.Rezultāti
Zināšanas
1. studenti, kas apgūst kursu Aktuālas tēmas Svētā Augustīna teoloģijā, seko līdzi pirmā tūkstoša vidus kristietības attīstībai un tuvāk iepazīstas ar Sv. Augustīna personību, dzīvi un teoloģisko domu,
2. iepazīst Augustīna laiku agrīnās kristietības sabiedrības reliģisko dzīvi un reliģisko praksi.

Prasmes
3. par kristietības pirmā gadu tūkstoša vidus teoloģiju iegūtais priekšstats ļauj studentam patstāvīgi analizēt un vērtēt kristiānisma reliģiskās un sociāli ētiskās domas attīstību no Augustīna laika līdz mūsdienām
4. argumenēti diskutēt teologu un vēsurnieku vidū par Agrīnās kristietības izcilā teologa un filozofa Augustīna lomu Rietumeiropas teologiskās un filozofiskās domas attīstībā.

Kompetence
5. sekmīga Augustīna laika teoloģijas apguve piešķir iespēju padziļināti sekot specifiskiem sistemātiskās teoloģijas, eklezioloģijas un sociālās ētikas kursiem teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura un maģistra kursu ietvaros,

6. kā arī novērtēt Augustīna teoloģiskā un filozofiskā mantojuma ietekmi uz mūsdienu sabiedrības reliģisko kultūru.
Kursa plāns 1. tēma. Augustīna laikmets un Augustīna biogrāfija. (L8, S4)
2. tēma. Augustīna oriģinālā teoloģiskā doma. (L4, S4)
3. tēma. Teoloģiskās polemikas tēmas Augustīna literārajā mantojumā un tā interpretācijā. (L4, S8)

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums:
1. referāts semināra laikā, tā prezentācija - 50%.

Noslēguma pārbaudījums:

2. mutisks eksāmens - 50%


Mācību literatūra
1. P.R.L. Brown, Augustine of Hippo: A Biography (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967; repr. 1969
2. L. Hansone, Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā, LU TF doktora disertācija: 2010.
3. J.M. Rist, Augustine: Ancient Thought Baptized (Cambridge: Cambridge University Press, 1994)
4. E. Gilson, The Christian Philosophy of Saint Augustine, trans. L.E.M. Lynch (London: Victor Gollancz, 1961)
5. The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century, ed. J.E. Rotelle (NY: New City Press, 1900-...)

6. Augustīns, Atzīšanās (Rīga: Rītups, 2008)
Papildus literatūra
1. G.Bonner, St. Augustine of Hippo: Life and Controversies, rev.ed. (Norwich: Canterbury Press, 1986)
2. A. Rubenis, Ētika. Rietumu baznīctēvu antropoloģija un ētika (Zvaigzne ABC)
3. Collectanea Augustiniana, vol.1: Augustine: Second Founder of the Faith, ed. J.Scnaubelt and F. Van Fleteren (NY: Peter Lang Publishing, Inc., 1990)
4. Collectanea Augustiniana, vol.2: Augustine: Presbyter factus sum, ed. J.T. Lienhad, E.C. Muller, and R.J. Teske (NY: Peter Lang Publishing, Inc., 1993)

5. G.J.P. O’Daly, Augustine’s Philosophy of Mind (Berkeley: University of California Press, 1987)
Periodika un citi informācijas avoti
1. M. Wundt, Augustins Konfessionen, ZfdnW 22 (1923), S. 161-206
2. Augustinian Studies (Villanova: V. University Press, 1970-...)
3. Revue des Études Augustiniennes (Paris: Études Augustiniennes, 1955-...)
4. Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language (Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1947-..._
5. www.ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine

6. www.augustinian.villanova.edu
Studiju programmas Teoloģija