Kursa kods Teol5128
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48
E-kursi Teol5128: Reliģijas Ķīnā
Kursa anotācija
Kursā studenti gūs ieskatu klasiskajās Ķīnas reliģijās un citās reliģijās, kas eksistē Ķīnā, ieskaitot jaunās reliģiskās kustības. Semināros studenti veiks patstāvīgu darbu, pētot kādu no reliģijām Ķīnā. Kursa gaitā tiks aplūkoti arī maoisma un Ķīnas 20. gs. nacionālisma kvazireliģiskie aspekti.
Rezultāti Apgūstot kursu studējošie 1) gūs zināšanas un izpratni par reliģijām Ķīnā sākot no agrīnā perioda līdz mūsdienām; 2) spēs analizēt un salīdzināt ķīniešu reliģiozitāti ar Rietumu reliģiozitātes formām.
Kursa plāns 1. temats. Ievads (8L,2S)
2. temats. Viduslaiku Ķīnas reliģijas (6L,2S)
3. temats. Jauno laiku reliģijas Ķīnā (10L,4S)
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
1. veiksmīga uzdevumu izpildīšana semināros 15%;
2. rakstisks starppārbaudījums - vērtējums 35%,
3. rakstisks eksāmens un pētniecisks kursa darbs (par vienu no pasniedzēja dotajām tēmām) - vērtējums 50% no kopējā vērtējuma.
Mācību literatūra
Kohn, Livia. Daoism and Chinese culture. Cambridge: Three Pines Press, 2001.

Ching, Julia. Chinese religions. Maryknoll: Orbis Books, 2005.

Haicheng, Ling. Buddhism in China. Transl. Liu Jun and Xie Tao. Beijing: China Intercontinental Press, 2005;

Guanglin, Zhang. Islam in China. Transl. Min Chang, Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005.

Kangjun, Mei. Christianity in China. Transl. Zhu Chengming. Beijing: China Intercontinental Press, 2005.
Papildus literatūra

Jones, Lindsay, ed. Encyclopedia of religion. Detroit: Thomson/Gale, 2005.


Studiju programmas Teoloģija