Kursa kods Teol5127
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48
E-kursi Teol5127: Grieķu, romiešu mitoloģija un reliģija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir aplūkot sengrieķu un romiešu mitoloģiju un reliģiju, pievēršot uzmanību grieķu un romiešu reliģiskajiem priekšstatiem vēsturiskā secībā, tāpat arī sniedzot ieskatu par antīkās pasaules reliģiskajām tradīcijām un amatiem.
Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūst zināšanas par grieķu un romiešu reliģisko un mītisko pasauli un spēj otientēties antīkajā literatūrā un grieķu un romiešu kultūras vidē.Kursa plāns 1. Sengrieķu reliģiskā psaule no arhaikas līdz Hellēniskajam. L14, S2
2. Romiešu reliģiskie priekšstati līdz republikas laikam. L12, S2
3. Romiešu reliģiskā pasaule Romas impērijas laikā. L2.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums ir obligāts (ne mazāk par 50%),
semināru apmeklējums – obligāts.
Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
1. starppārbaudījuma (rakstisks kontroldarbs) vērtējums 50%,
2. rakstiskā eksāmena vērtējums 50% no kopējā vērtējuma.


Mācību literatūra Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. Rīga; Zvaigzne ABC. 1998.
Rubenis A. Senās Romas kultūra. Rīga; Zvaigzne ABC. 1999.
Rubenis A. Varas politika senajā Romā. Rīga; 2013.
Eliade M. Istorija veri i reļigioznih idei. Tom I 2002.
Eliade M. Istorija veri i reļigioznih idei. Tom II 2002.


Papildus literatūra 1. Hēsiods. Teogonija. Darbi un dienas. - Rīga. Zinātne. 1998.
2. Homers. Odiseja. - Rīga 1967.
3. Homers. Iliada. - Rīga 1961.
4. Eiripīds. Traģedijas. - Rīga. Liesma. 1984.
5. Sengrieķu traģēdijas. - Rīga. Liesma. 1975.
6. Lukiāns. Dievu, mirušo un hetēru sarunas. - Rīga. Zinātne. 1980.
7. Vergilijs. Eneīda. - Rīga. Liesma. 1970.
8. Ovidii P.N. Sobraņije sočiņeņii. I i II tom. Sankt-Peterburg. Studia Biografika. 1994.
9. Mommzen T. Istorija Rima. - Rostov n/ D. Feniks. 1997.
Studiju programmas Teoloģija