Kursa kods Teol5126
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 22 10 48
E-kursi 2TEO5126: Austrumu Baznīcas: vēsture un teoloģija
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir veicināt studējošo izpratni par Austrumu senbaznīcu vēsturiskās attīstības specifiku un tās politiskām un kulturālām implikācijām. Semināru nodarbībās studenti prezentē un apspriež patstāvīgu pētījumu rezultātus par Austrumu baznīcu formatīvajiem tekstiem un vēsturiskās attīstības posmiem.
Studiju kursa uzdevums ir iepazīsināt studentus ar galveno Astrumu senbaznīcu liturģisko un disciplināro tradīciju attīstību divu gadu tūksošu gaitā Tuvajos Austrumos un diasporā.
Rezultāti Zināšanas
1. studenti gūst priekšstatu par Austrumu kristietības rituālo un jurisdikcionālo daudzveidību,
2. izskaidro Austrumu kristietības daudzveidības veidošanās vēsturiskos nosacījumus.

Prasmes
3. studenti spēj sistematizēt dažādo Austrumu kristietības tradīciju teoloģiskās atšķirības,
4. apazīst raksturīgākās rituālās atšķirības.

Kompetence

5. studenti spēj kritiski izvērtēt moderno Tuvo Austrumu reliģiski politiskā diskursa kristīgo komponentu
Kursa plāns
1.temats. Austrumu senbaznīcu teoloģiskā un rituālā diferenciācija kristietības pastāvēšanas pirmajā gadu tūkstotī. (L10, S4)
2.temats. Austrumu senbaznīcas laika posmā pēc Krusta kariem: starp noslēgšanos un vienības meklējumiem. (L6, S2)
3.temats. Austrumu senbaznīcas 20. un 21.gs. (L6, S4)

L- lekcija,
S- seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība kursā.
Starppārbaudījums:
Prezentācija 50%

Noslēguma pārbaudījums:

Eksāmens (mutisks) 50%
Mācību literatūra
1. Angold, E., ed. Eastern Christianity. New York: Cambridge University Press, 2006.
2. Parry, K., ed. The Blackwell companion to Eastern Christianity. Oxford : Blackwell Pub., 2011

3. Robertson, R. The Eastern christian churches : a brief survey. Roma : Edizioni "Orientalia Christiana", 2008
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Ecclesiastical History

2. Church History: Studies in Christianity and Culture
Studiju programmas Teoloģija