Kursa kods Teol5125
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 22 10 48
E-kursi Teol5125: Nāves teoloģija
Kursa anotācija Studiju kurss sniedz padziļinātu ieskatu nāves teoloģiskajā problemātikā, atklājot dažādus diskursus un uzskatu sistēmas attieksmē pret nāvi. Kursā tiek analizēta nāves fenomenoloģija līdztekus teoloģiskās un filosofiskās domas vēsturiskajai attīstībai. Tāpat kursā tiek aplūkotas atšķirīgas pozīcijas attiecībā pret nāves un personālās identitātes līdzatkarību, kā arī padziļināti analizēta dvēseles nemirstības ideju kopa un koncepti.
Rezultāti Kursa noslēgumā studenti/-tes:
1. Izprot nāves filozofijas un teoloģijas diskursu, analizē ar tēmu saistītas uzskatu sistēmas;
2. Izprot un argumentē nāves un sociālās laiktelpas likumsakarības, t.sk. reliģijas, kultūras, zinātnes, filozofijas un politikas ietekmi uz nāves koncepta ģenēzi;
3. Spēj analizēt eksistenciālistu un eksistences filozofijā uzskatus par nāvi, skaidrojot atšķirīgus veidus, kā nāve var tikt interpretēta
4. Spēj analizēt un izvērtēt dažādu reliģisko grupu uzskatus par nāvi.


Prasības kredītpunktu iegūšanai Studējošā semestra vērtējumu veido:
Rakstveida eksāmens – 50%
Patstāvīga pētījuma īstenošana – 30%
Praktiskais darbs semināros – 20%


Mācību literatūra Buc, Philippe: The Dangers of Rituals. Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton, Oxford 2001
Ariès, Philippe: Geschichte des Todes, 5. Aufl., München 1991. Skat. arī krievu valodā: Čelovek pered ļicom smerti, posleslovie Gurjeviča A.J., Moskva 1992
Davies, Douglas. The Theology of Death. New York, 2008
Jacques Derrida: The Gift of Death. The University of Chicago Press, 1995
Feldmeier, Reinhard. God of the Living Waco, Tex., 2011
Moltmann, Juergen. Theology of Hope: on the Ground and Implications of Christian Theology. New York, 1967
Oaklander, Nathan L. Existentialist Philosophy. An Introduction. New Jersey, 1992

Papildus literatūra Georges Bataille: The Unfinished System of Nonknowledge. Minneapolis-London, 2001
Raivis Bičevskis: Dzīves un nāves hermeneitika. Rīga, 2013
David Benatar: Better Never to Have Been: the Harm of Coming into Existence. Oxford, 2006
Džons Loks: Eseja par cilvēka sapratni, Rīga : Zvaigzne, 1977
Albērs Kamī: Mīts par Sīsifu, Rīga: Daugava, 2002
Allan Kellehear: A social history of dying, Cambridge;New York:Cambridge University Press, 2007
Carolyn N. Kitch: Journalism in a Culture of Grief. New York, London, 2008
Friedrich Wilhelm Nietzsche: The Gay Science: New York, 1974
Platons: Dialogi un vēstules /Faidrs, Rīga : Zinātne, 1999
Studiju programmas Teoloģija