Kursa kods Teol5124
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 26 6 48
E-kursi 2TEO5124: Korāns
Kursa anotācija Kursa mērķis - "Korāns" paredzēts studentiem, kuriem nav priekšzināšanu vai ir minimālas zināšanas par islāma pamatiem.
Kursa uzdevums - iepazīstināt ar Korāna tapšanas vēsturiskajiem un teoloģiskajiem apstākļiem, Korāna ekseģēzes metodēm, Korāna teoloģijas centrālajām tēmām, aktualitātēm Korāna pētniecībā, kā arī atšķirībām Rietumu un musulmaņu Korāna pētniecībā.
Rezultāti Zināšanas
1. izskaidro Korāna tapšanas vēsturiski-reliģiskos apstākļus kā arī zina Korāna saturu, struktūru un stilu.

Prasmes
2. kritiski analizē Korāna musulmaņu un nemusulmaņu ekseģētu interpretāciju.

Kompetence

3. izmantot gūtās zināšanas pētnieciskajā darbā.
Kursa plāns Nr. Temats. (Nodarbību veids. Stundas)
1. Ievadlekcija (L 2).
2. Korāns (L 6, S 2).
3. Musulmaņu zinātne un Korāns, musulmaņu ekseģēze (L 4).
4. Korāns un Rietumu pētniecība (L 14, S 4).

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
Starppārbaudījums:
1. Vidussemestra kontroldarbs (rakstiskais) - vērtējums 50%,

Noslēguma pārbaudījums:

2. Eksāmens (rakstiskais) - vērtējums 50%.
Mācību literatūra 1. The Qur’an. A new translation by M. A. S. Abdel Haleem. Oxford University Press, 2005.
2. Brannon M. Wheeler. Prophets in the Quran. An Introduction to the Quran and Muslim Exegesis. New-York. 2002.
3. Holy Quran. Maulana Muhammad Ali. 2011.
4. M. A. Draz. Introduction to the Quran. New-York: St. Martins Press, 2000.
5. Abdullah Saeed. The Quran. An Introduction. New-York: Routledge, 2008.

6. Mohammad Abu-Hamdiyyah. The Quran. An Introduction. London: Routladge, 2000.
Papildus literatūra 1. Р. Белл, У. М. Уотт. Коранистика. Введение. Москва, СПб: Диля, 2005.

2. С. М. Б. Худжати. Исследование по истории Корана. Москва: Исток, 2011.
Studiju programmas Teoloģija