Kursa kods Teol5123
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits
2 3 32 32
E-kursi Teol5123: Jaunās Derības grāmatas eksegēze: Jāņa evaņģēlijs
Kursa anotācija Kursā tiks aplūkoti visi svarīgākie ar Jāņa Ev. saistītie jautājumi - no ievadzinībām līdz kompleksām kristoloģiskām, eshatoloģiskām tēmām un jaunākajiem pieteikumiem teoloģijā. Aplūkots tiks Jāņa ev. fenomens Jaunajā Derībā, pirmkristietībā un pat pasaules literatūras kontekstā. Izdarot teksta, īpaši jau Jāņa " Atvadu runu " eksegēzi, īpaša uzmanība tiks pievērsta hermenētikai, teksta vienreizējajai, sarežģītajai daudzpakāpju uzbūvei un līdz ar to evaņģēlija īpatajai kristoloģijai un spilgtākajām teoloģiskajām tēmām.
Rezultāti Studenti iegūst:
1)izvērstu priekšstatu par Jāņa evaņģēlija vietu pirmkristīgās literatūras kontekstā un par tā sarežģīto daudzpakāpju uzbūvi.
2)zināšanas par Jāņa evaņģēlija tradicionālajiem ievadjautājumiem (autors, rašanās laiks, vieta, apstākļi, autenticitāte, literārā integritāte un teksta attīstība, johanneiskās teoloģijas mezglu punkti), kā arī par Jāņa evaņģēlija tekstu, tā perikopju secību, par dažādu tradīciju un skolu interpretācijām.
3)prasmes izprast Jāņa evaņģēlija komplicēto struktūru, tā daudzpakāpju teoloģisko vēstījumu, vēsturiskos rašanās apstākļus, satura un formas īpatnības.
4)Jāņa evaņģēlija eksegēzes iemaņas.
Kursa plāns 1 Vispārīgs Joh. Ev. novērtējums, literatūras apskats.
2 Ev. īpatnības, rakstīšanas ( tapšanas) vieta, laiks, konteksts.
3 Avotu jautājums, struktūra, redakcionālās midatēzes.
4 Evaņģēlija plašākais konteksts.
5 Evaņģēlija daudzpakāpju kompleksā uzbūve un teoloģija.
6 Evaņģēlija kristīgais un eventuālais nekristīgais fons.
7 Evaņģēlija autoritātes un izcelsmes jautājums.
8 Evaņģēlija autoritātes un izcelsmes jautājums.
9 Jaunākās tendences un izklāsta, interpretācijas metodes.
10 Prologa eksegēze.
11 Evaņģēlija I. daļas eksegēze.
12 Evaņģēlija I. daļas eksegēze.
13 Evaņģēlija I. daļas eksegēze.
14 Atvadu runu eksegēze.
15 Atvadu runu eksegēze.
16 Atvadu runu eksegēze.
17 Atvadu runu eksegēze.
18 Plašais ciešanu stāsts, tā eksegēze.
19 Plašais ciešanu stāsts, tā eksegēze.
20 Abi Lieldienu stāsti - eksegēze .
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums + patstāvīgs darbs ar sekundāro literatūru. Kursa darbs - vienas Joh ev. perikopes eksegēze. Kursa noslēgumā - pārbaudes darbs.
Mācību literatūra Barret C. K.., The Gospel According to St. John, London 1978
Brown R. E., The Gospel According to St. John, Ancss 29/29A, NY 1966 I, 1970 II
Schnackenburg R., Das Johannesevangelium, I-IV, Freiburg-Basel-Wein 1971-1984
Zahn, T., Das Evangelium des Johannes, Leipzig/Erlangen 1921
Papildus literatūra Dettwiler A., DIE GEGENWART DES ERHOEHTEN. EINE EXEGETISCHE STUDIE ZUDEN JOH. ABSCHIEDSREDEN (JOH 13,31-12,33) UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG IHRES RELECTURE-CHARACTERS, Goetingeng 1995
Zumstein J., Memoire et relecture pacale dans l'evangelie selon Jean, Geneve 1991 (Miettes exegetiquea, MoBi25), 299-316 lpp.
Zumstein J., DER PROZESS DER RELECTURE IN DER JOHANNEISCHEN LITERATUR, MTS 42 (1996), 394-411. lpp
Studiju programmas Teoloģija