Kursa kods Teol5122
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi Teol5122: Hagiogrāfija Baznīcas tradīcijā
Kursa anotācija Kursa mērķis ir palīdzēt studentam labāk orientēties kristietības svētuma paraugu daudzveidībā, kas katras konkrētas Rietumu un Austrumu tradīcijas kultūrvidē ir atstājusi savu iespaidu ne tikai uz reliģisko, bet arī uz sociālo, literāro vai artistisko mantojumu. Kursa apjomos ieskicētā problemātika saistās ar diferencētiem kritērijiem beatifikācijas un kanonizācijas procesā katrā konkrētā Rietumu vai Austrumu baznīcā. Vēsturiskā konteksta analīze studentam dod iespēju salīdzināt dažādu konfesiju Baznīcu liturģiski-disciplinārās prakses atšķirības, spriest par to izveidošanās cēloņiem un par to ietekmi uz konkrētās Baznīcas svētuma ideālu
Rezultāti Studenti, kas apgūst Hagiogrāfijas kursu, seko līdzi pirmā un otrā gadu tūkstoša dažādu kristīgo Baznīcu diferencētām ticīgo grupām piedāvātā un ar konkrētu personu paraugu īstenotā reliģiskā ideāla attīstībai, sākot no II-III gadsimta agrīno kristiešu kopienu spontānas prakses līdz Romas impērijas protežētās valsts Baznīcas oficiālā kulta, kas sazarojas patriarhātos ar atšķirīgām liturģiski disciplinārajām tradīcijām, un vēlāk līdz pat XX-XXI gadsimta ekumēnisma iezīmētai izpratnei par kristieša svētumu. Par hagiogrāfijas ideāliem un praksi iegūtais priekšstats ļauj studentam patstāvīgi analizēt un vērtēt dažādu kategoriju svēto un viņu kulta atbilstību kristiānisma reliģiskās domas attīstības dažādiem periodiem.
Sekmīga Hagiogrāfijas kursa apguve piešķir iespēju padziļināti sekot specifiskiem patroloģijas, ekezioloģijas, sakrālās mākslas, ikonogrāfijas vai dažādu Austrumu reliģiju hagiogrāfijas kursiem.
Kursa plāns 1. temats. Hagiogrāfiskās literatūras veidošanās Agrīnajā kristietībā. (L8, S6)
2. temats. Hagiogrāfija un Svēto kults Viduslaikos. (L4, S4)
3. temats. Zinātnātniski kritiskā pieeja hagiogrāfijai Jaunajos un Jaunākajos laikos. (L4, S6)


Prasības kredītpunktu iegūšanai Piedalīšanās lekcijās un semināru apmeklējums + ieskaite par semināra darbu (50%)
Kursa noslēgumā mutvārdu eksāmens (50%)
Mācību literatūra Федотов, Г. Святые Древней Руси. Москва: Московский рабочий, 1990
Иванов, С. А. Византийское юродство. Москва: Международные отношения 1994
Mozga, S. Sveto dzīves. Toronto, 1963
Palādijs. Lausa grāmata. Rīga, 2000
Medieval hagiography : an anthology / ed. by Thomas Head. New York, 2001
Delahaye, H. The legends of the saints : an introduction to hagiography. London, 1961

Papildus literatūra 1.Robert Taft, The Liturgy of the Hours in East and West, Collegeville: The Liturgical Press 1986.
2.Памятники Армянской Агиографии. Пер. К. С. Тер-Давтян. Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1973
3.Jacopo da Varagine, Leggenda Aurea, Firenze: Libreria Editrice Fiorentina 1990
4.Giovanni Vantini, Il Cristianesimo nella Nubia antica, Verona: Museum Combonianum 1985
5.Thomas Špidlík, La spiritualità dell'Oriente cristiano, Milano: Eizioni San Paolo 1995
6.Eusebio di Cesarea, Storia della Chiesa, Roma: Edizioni Dehoniane, 1999
7.Ioann Kovalevskij, Podvig jurodstva, Moskva: Lepta 2000.
8.Calendarium Romanum ex Decreto sacrosancti Oecumenici concilii Vaticani II instauratum, Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1969.
9.Martyrologium Romanum, Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2001
10.Bibliotheca Sanctorum Orientalium, Roma: Città Nuova Editrice 1998
Periodika un citi informācijas avoti Journal of Ecclesiastical History
Church History: Studies in Christianity and Culture
St. Vladimir’s Theological Quarterly. Ed. Paul Meyendorff. New York: The Faculty of St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary
Vox Patrum, Antyk Chrześcijański, KUL, Lublin
Kyrklig Kalender, Oestanboacks kloster, Uppsala

Studiju programmas Teoloģija