Kursa kods Teol5121
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits
2 3 32 32
E-kursi Teol5121: JD apokrīfi: Ezotēriskie evaņģēliji I
Kursa anotācija Šis studiju kurss ievadjautājumu līmenī piedāvā analītisku ieskatu mūsu ēras pirmo gadsimtu ļoti plašajā kristīgās literatūras klāstā, kas ļoti diferencētu iemeslu dēļ palika ārpus JD kanona robežām. No apokrīfās literatūras tiek piedāvāta ezotērisko evaņģēliju tradīcijas analīze. Šie evaņģēliji ir īpaši nozīmīgi JD laikmeta, pirmkristīgās literatūras, vēsturiskā Jēzus, JD avotu, literāro pirmspakāpju un tradīciju, kā arī visas vēlākās (arī mūsdienu) ezotērikas pētniecībā. Ikviens apokrīfais sacerējums tiks analizēts saskaņā ar klasisko kritiskās pētniecības metodiku- aplūkojot pieejamo literatūru, autorības, autenticitātes, rakstīšanas laika un vietas, adresāta jautājumus, analizējot sacerējuma literāro integritāti, uzbūvi, struktūru, jautājot pēc tradīcijām, avotiem, noskaidrojot arī sacerējuma teoloģisko vēstījumu un jaunākās zinātniskās interpretācijas.Īpaši tiks jautāts par šo apokrīfo, ezotērisko sacerējumu saskarsmes punktiem ar JD literatūru un tajā esošajām tradīcijām.
Rezultāti Studenti gūst pamatzināšanas un iemaņas ārpus Jaunās Derības kanona palikušās ezotēriskās (gnostiskās un herētiskās) literatūras sistematizācijā, tekstu un to saturu analīzē, kā arī ieskatu nozīmīgāko ezotērisko, slepeno rokrakstu fragmentu un dialogevaņģēliju rašanās laika, vietas, apstākļu, autorības, teoloģijas, teksta attīstības un iedarbes pētniecībā.
Kursa plāns 1JD kanona un apokrīfās tradīcijas robežu jautājums.
2Tradīcijās "izkaisītie" Kunga vārdi. Grūti interpretējamie un dīvainie kanonu saraksti.
3Nezināmu evaņģēliju rokrakstu fragmenti: Pox840, PapEgerton2, PapCairensis10735, u.c.
4Slepenais Marka evaņģēlijs. Fajjuma fragments. Koptiskais Toma evaņģēlijs (ThEv).
5Jūdu kristiešu evaņģēliji - NazEv, EbEv, HebrEv.
6Filipa evaņģēlijs (PhEv) un Ēģiptiešu evaņģēlijs (AegEv). Pētera evaņģēlijs (PtEv).
7Ezotēriskie Pestītāja dialogi: Toma grāmata, Freer Logion, Epistula Apostolorum (EpAp).
8Ezotēriskie Pestītāja dialogi: Jēkaba vēstule, Pestītāja Dialogs.
9Ezotēriskie Pestītāja dialogi: Abas Jēkaba apokalipses un Pētera vēstule Filipam.
10Evaņģēliji ar vispārīgiem nosaukumiem - Debesu Leģendu, Pasaules Gala u.c. evaņģēliji.
11VD personām pierakstītie ezotēriskie evaņģēliji.
12It kā Jēzus rakstītie evaņģēliji: Sophia Jesu Christi, Pestītāja Dialogs, Pistis Sophia, Jeu grām.
13Apustuļu kopības evaņģēliji: 12Apustuļu ev., Memoria apostolorum, 70Ev., u.c.
14Vienam apustulim pierakstītie Ev.: PhEv, ThEv, Toma Atlēta grām., Matija Ev., Judas u.c. ev.
15Svētajām sievietēm pierakstītā ezotēriskā tradīcija: Marijas jaut., Marijas Ev., Marijas Genna.
16Seminārs un konsultācija par oriģināltekstiem un to hermenētiskajām prolēmām.
17 Atkārtojums
18 Konsultācija
19 Eksāmens
Prasības kredītpunktu iegūšanai Norādītās sekundārliteratūras apgūšana, vismaz 75% lekciju apmeklēšana; aktīva iesaistīšanās diskusijās, kā arī avotu literatūras analīze (gan nodarbību laikā, gan ārpus tām patstāvīgi).Sekmīga rakstiska gala pārbaudījuma nokārtošana.
Mācību literatūra 1.W.Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, Teil I: Evangelien; J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen 1990.
2.Th.Zahn, Grundriss der Geschichte des ntl. Kanons, 1904.; Geschichte des ntl. Kanons, I.II., 1888-1892.
3.P.Vielhaurer, Geschichte der Urchristlichen Literatur, W.deGruyter, Berlin/NY, 1975.
4.Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), I-VI, 1957.-1965.
5.Theologische Realenzyklopaedie (TRE), I-XXVIII, kopš 1976.
6.Katra apokrīfā sacerējuma analīzes sakarā tiek piedāvāts savs ieteicamās literatūras saraksts!
Papildus literatūra 1.K.Rudolph, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spaetantiken Religion, (3)1990 (UTB sērija).
2.A.Logan/A.Waddeburn (izdevēji), The New Testament and Gnosis (R.Wilson), 1983.
3.J.M.Robinson (izdevējs), The NagHammadi Library, (3)1988.
4.E.Lohse, Die Texte aus Qumran, 1986.
5.R.Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, 1986.
6.Katra apokrīfā sacerējuma analīzes sakarā tiek piedāvāts savs ieteicamās literatūras saraksts!
Studiju programmas Teoloģija