Kursa kods Teol5120
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48
E-kursi Teol5120: Jaunās Derības grāmatas eksegēze: Vēstule filipiešiem
Kursa anotācija Studiju kursā seminārnodarbību veidā tiks veikta Vēstules filipiešiem pilna un izvēsta ekseģēze, strādājot ar Nestle/Aland "Novum Testamentum Graece" (ed. XXVII, Stuttgart, 1996) oriģinālteksta zinātniski kritisko izdevumu. Teksta analīzē notiks gan oriģinālā grieķu koinē teksta lasīšana, gan arī darbs ar teksta Kritisko aparātu. Analīzē tiks praktiski pielietotas specifiskas metodes (teksta, formu, redakcionālā, implicītā u.c. kritika), notiks diskusija par hermenētiskiem un interpretatīviem jautājumiem, aplūkojot pētniecības tradīcijas un skolas. Tiks salīdzināti komentāru viedokļi un diskutēts par sekundārliteratūras/monogrāfiju pieteikumiem.

Rezultāti 1) Izvērsts priekšstats par vēstules vietu un nozīmi CorpusPaulinum un pirmkristīgās literatūras kontekstā.
2) Praktiskas zināšanas gan vēstules tradicionālajos ievadjautājumos (autorība, rašanās laiks, vieta, apstākļi, adresāts, vēstules autenticitāte, literārā integritāte, teoloģiskie uzsvari), gan arī dažādu tradīciju un skolu metodikā un līdz ar to - arī interpretācijās.
3) Metodiskā bāze un prasmes zinātniski kritiski analizēt JD tekstu un veikt tā pilnu ekseģēzi.
Kursa plāns 1. Vēstules vispārīgs raksturojums, tās vieta un nozīme. Jaunākās pētniecības tendences, literatūras apskats – S2.
2. Autorība un autenticitāte. Adresāts. Pāvila biogrāfija un Filipu draudze – S2.
3. Literārās integritātes jautājumi. Struktūra un saturs – S2.
4. Rakstīšanas laiks, vieta, mērķi. Vēstules teoloģiskie smaguma punkti – S2.
5. Vēstules tradīciju un avotu jautājums. Reliģiski - vēsturiskais un pirmkristietības literārais konteksts – S2.
6. Vēstules sākuma ekseģēze. ( 1,1 - 1,30) – S2.
7. Vēstules sākuma ekseģēze. ( 1,1 - 1,30) – S2.
8. Vēstules korpusa ekseģēze. ( 2,1 - 4,1) – S2.
9. Vēstules korpusa ekseģēze. (2,1-4,1) – S2.
10. Vēstules korpusa ekseģēze. (2,1-4,1) – S2.
11. Vēstules korpusa ekseģēze. (2,1-4,1) – S2.
12. Vēstules korpusa ekseģēze. (2,1-4,1) – S2.
13. Vēstules korpusa ekseģēze. (2,1-4,1) – S2.
14. Vēstules noslēguma ekseģēze. ( 4,2 - 4,23) – S2.
15. Vēstules noslēguma ekseģēze – S2.
16. Vēsturisko un aktuālo teoloģisko viedokļu salīdzināšana un analīze – S2.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1) Obligāts visu seminārnodarbību apmeklējums - teksta lasīšana, analīze, darbs ar JD oriģinālteksta kritisko izdevumu un ekseģētisko literatūru un Patstāvīgs darbs: 50%.
2) Eksāmens - vienas perikopes pilna ekeģēze: 50%.
Mācību literatūra Craddock, Fred B., Philippians / 1985 – LU bibliotēkā 2 eks.
Hawthorne, Gerald F., Philippians / 1983 – LU bibliotēkā 2 eks.
Lightfoot, Joseph Barber, Saint Paul's Epistle to the Philippians : a revised text with introduction, notes and dissertations / 1953 – LU bibliotēkā 2 eks.
Becker J., Paulus. Der Apostel der Voelker, Tuebingen, 1998.
Mengel B., Studien zum Philipper Brief, WUNT 28, Tuebingen, 1982.
Barth, G., Der Brief an bie Philipper, ZBK NT 9, 1979.

Papildus literatūra Ebner M., Heininger B., Exegese des Neuen Testaments, UTB 2677, Ferdinand Schoening Verlag, Padeborn 2005.

Soeding Th., Muench Chr., Kleine Methodenlehre zum Neuen Testament, Herder Verlag, Freiburg 2005.

Periodika un citi informācijas avoti New Testament Studies. v. 1- Sept. 1954- Cambridge : Cambridge University
Press, 1954- scj. ISSN 0028-6885.
LU daudznozaru bibliotēkā kopā 6 gadu izdevumi (2000.-2010.), 24 nummuri, 28 eksemplāri.
Gnilka J., Der Philipperbrief , HThK x/3, 1987.
Studiju programmas Teoloģija