Kursa kods Teol5118
Fakultāte Teoloģijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 17 15 48
E-kursi Teol5118: Postmodernisms un reliģija
Kursa anotācija Šī maģistrantūras semināra mērķis ir sniegt studentiem ieskatu par postmoderno reliģijas filosofiju/teoloģiju. Pēc vispārēja ievada postmodernisma galvenajās nostādnēs seminārā tiks apskatīta dažu izvēlētu dažādiem virzieniem piederošu (piem., fenomenoloģija, poststrukturālisms, dekonstruktīvisms, feminisms u.c.) 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu ievērojamāko (galvenokārt franču, bet arī amerikāņu) domātāju teorijas. Reprezentatīvi autori: Žoržs Bataijs, Žans Bodrijārs, Emanuels Levinas, Žans-Luks Marions, Mišels Fuko, Žaks Deridā, Lūsa Irigaraja, Žans-Luks Nansī, Marks Teilors u.c. (konkrētie autori var pa gadiem mainīties). Daži no šiem autoriem, kā Levinas un Marions, būdami pamatā filosofi, arī pārstāv noteiktas reliģiskās tradīcijas, kuru iespaids caurauž visu viņu domāšanu. Citi, savukārt, no savas pašu unikālās domāšanas redzes viedokļa pieskārušies reliģiskām tēmām, no kurām šajā kursā tiks apskatītas dažas. Katram no izvēlētajiem filosofiem/teologiem tiek veltītas vairākas nodarbības, sākumā iezīmējot viņu domāšanu vispārīgos vilcienos, bet pēc tam koncentrējoties uz specifiski reliģiskajiem aspektiem un lasīšanai izvēlēto tekstu analīzi.
Rezultāti Apgūstot šo kursu, studenti a) iegūs vispārīgu priekšstatu par mūsdienu filosofijas tendencēm; b) iegūs priekšstatu par vairāku prominentu 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu domātāju postmoderno reliģijas filosofiju un veidiem, kā tā tiek izmantota teoloģijā; c) attīstīs prasmes salīdzinoši sarežģītu filosofisku tekstu lasīšanā un saprašanā; d) attīstīs filosofiskās domāšanas kompetences; e) attīstīs filosofisku tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas.


Kursa plāns 1. Ievads. Mūsdienu franču postmodernās filosofijas vēsturiskais konteksts un galvenās nostādnes: marksisms, eksistenciālisms, fenomenoloģija, strukturālisms, post-strukturālisms. L-2.
2. Mišels Fuko. Attieksme pret ķermeni un reliģija. Grēksūdzes transformācija modernajā zinātnē. L-1; S-1.
3. Mišels Fuko. Zināšana un vara. Varas diskurss reliģijā. L-1; S-1.
4. Žoržs Bataijs. Sakrālais un profānais. Nāve, erotisms un reliģiskā apziņa. L-1; S-1.
5. Žoržs Bataijs. Upurēšanas interpretācija. L-1; S-1.
6. Žans Bodrijārs. Ikonoklasti un ikonolatri. Dievišķā simulakri un Dieva nāve. L-1; S-1.
7. Emanuels Levinas. Dieva ideja un filosofija un ētika. L-1; S-1.
8. Emanuels Levinas. Bezgalības ideja un dievišķā citādība. L-1; S-1.
9. Žans-Luks Marions. Dievs ārpus esamības. L-1; S-1.
10. Žans-Luks Marions. Dievs kā (fenomenoloģiski) dāvātais. L-1; S-1.
11. Lūsa Irigaraja. Dzimte, subjektivitāte, femīnais reliģiskais simbolisms. L-1; S-1.
12. Žans-Luks Nansī. Kristietības dekonstrukcija. Monoteisma ateistiskās premisas un konsekvences. L-1; S-1.
13. Žans-Luks Nansī. Pasaules „transimanence” un filosofiskā „ticība”. L-1; S-1.
14. Žaks Deridā. Logocentrisms, transcendentālais apzīmētais un teoloģijas valoda. Differance un negatīvā teoloģija. Nāves dāvana, reliģija, atbildība. L-1; S-1.
15. Džons Kaputo. Deridā reliģiskā interpretācija. L-1; S-1.
16. Marks Teilors. Dekonstruktīvisma a/teoloģija a la Deridā. L-1; S-1.
17. Rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai Nodarbību apmeklējums (maksimālais kavējums 20%, tālāk par katru kavēto nodarbību tiek samazināta kopējā atzīme par vienu balli). Katru nedēļu jāizlasa uzdotie teksti un jāuzraksta par katru no tiem eseja 1-2 lpp. apmērā (65%). Rakstisks gala eksāmens vai darbs (35%).
Mācību literatūra Graham Ward (ed.), The Blackwell Companion to Postmodern Theology (Oxford: Blackwell, 2001) - 1 eks. LUB kopkatalogā.
Jacques Derrida, On the Name (Stanford University Press, 1995) - 1 eks. LUB kopkatalogā.
John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion (Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1997) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.
Mark C. Taylor, Erring: A Postmodern A/theology (University of Chicago Press, 1984) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.
Georges Bataille, Theory of Religion (New York: Zone Books, 1992) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā; 1 eks. LUB kopkatalogā krievu valodā.
Geroges Bataille, Eroticism, Death and Sensuality (San Francisco: City Lights Books, 1986) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.
Žans Bodrijārs, Simulakri un Simulācija (Rīga: Omnia Mea, 2000) - 27 eks. LUB kopkatalogā.
Mišels Fuko, Seksualitātes vēsture. Zinātgriba (Rīga: Zvaigzne ABC, 2000) - 11 eks. LUB kopkatalogā.
Mišels Fuko, Patiesība, vara, patība (Rīga: Spektrs, 1995) - 15 eks. LUB kopkatalogā.
Jean-Luc Marion, God Without Being: Hors Texte (Chicago and London: University of Chicago Press, 1995) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.
Emmanuel Levinas, Collected Philosophical Papers, tr. Alphonso Lingis (Pitsburgh: Duquesne University Press, 1998) - 1 eks. LUB kopkatalogā.
Emmanuel Levinas, Basic Philosophical Writings, ed. A. Peperzak, S. Critchley, R. Bernasconi (Bloomington: Indiana University Press, 1996) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.
Jean-Luc Nancy, Dis-Enclosure: The Deconstruction of Christianity (New York: Fordham University Press, 2008) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.


Papildus literatūra Harold Coward, Toby Foshay (eds.), with a conclusion by Jacques Derrida, Derrida and Negative Theology (SUNY Press, 1992) - docētājs nodrošina lasāmos tekstus elektroniskā formā.


Periodika un citi informācijas avoti Jean-Luc Marion, “Metaphysics and Theology: A Relief For Theology”, Critical Inquiry 20/4 (1994), 572-91 (pieejams LUB abonētajās datubāzēs).


Studiju programmas Reliģijas un ētikas skolotājs
Teoloģija