Kursa kods Teol5114
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 30 34 96
E-kursi 2TEO5114: Teoloģija un prakse
Kursa anotācija Kursa laikā tiek pētītā teoloģijas un prakses mijiedarbība.
Šis kurss piedāvā teorijas un zināšanu bāzi, kas nepieciešamas, lai spētu analizēt reliģiskās izpausmes no teoloģiskas perspektīvas. Kursa laikā norisinās vairāki lauka pētījumi, aicinot iegūtās akadēmiskās zināšanas izmantot praksē.
Mērķis ir sniegt studentiem jaunus rīkus un veidus kā kritiski analizēt reliģiskās prakses, kas ļautu paplašināt skatījumu uz mūsdienu kristietību un citām reliģiju izpausmēm.

Rezultāti Zināšanas
1. Iegūst zināšanas par teoloģijas un sociālo ziņātņu mijiedarbību

Prasmes
2. prot analizēt teorijas un prakses attiecības praktiskās teoloģijas un psihosociālās palīdzības darba nozarēs

Kompetences

3. Atpazīst teoloģisko ideju izpausmes praktiskās palīdzības darbā.
Kursa plāns 1. Teoloģija un sociālās zinātnes (L – 10, S – 14)
2. Teoloģijas un prakses apvienošana (L – 8, S – 12)
3. Teoloģija un sociālā aprūpe (L – 12 stundas, S – 8)

L - lekcija, S - seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Starppārbaudījums - rakstiski (50%)


2. Noslēguma eksāmens - Pētnieciskais darbs (50%).
Mācību literatūra
1. Boff C. Theology and Praxis: epistemological foundations. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1987. (1 eks.)
2. The Blackwell companion to Christian spirituality /edited by Arthur Holder. Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub., 2005. (1 eks.)
3. McGuire. M.B. Religion, the social context. Belmon (CA) : Wadsworth Publ. Co, 1997.
4. Milbank J. Theology & Social Theory. Oxford: Blackwell Publishing, 1990. (1 eks.)

5. Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation /edited by Jill Raitt in collaboration with Bernard McGinn and John Meyendorff. New York: Crossroad, 1987. (1 eks.)
Papildus literatūra
1. Juergensmeyer M., ed. Religion in Global Civil Society. Oxford: Oxford University Press, 2006.
2. Apine. E. Supervīzija sociālajā darbā. Rīga: LU, 2007.
3. Moltmann J. Theologie der Hoffnung. München: Chr. Kaiser Verlag, 1966.

4. Ammer H. Handbuch der praktischen Theologie. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.publictheology.org
2. Diakonie – www.diakonie.de

3. Deutsche Gesellschaft fuer Pastoralpsychologie – www.pasotralpsychologie.de
Studiju programmas Teoloģija