Kursa kods Teol5113
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48
E-kursi Teol5113: Frīdriha Nīčes reliģijas filosofija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt ievadu Frīdriha Nīčes filosofijā, īpaši koncentrējoties uz tās reliģiskajiem aspektiem, kas bieži vien netiek ievēroti. Patiesībā reliģiski un teoloģiski pārspriedums caurauž visu Nīčes domāšanu – pie tam ne tikai kā reliģijas kritika, bet arī kā pozitīvs ieguldījums. Nīče ne tikai paredz filosofijas konceptuālo un reliģijas nihilistisko Dieva konstrukciju „nāvi”, bet arī to vietā pats konstruē „atzīšanas vērta”, „cēla” Dieva idejas, kas saskan ar paša meklēto stiprā, nepakļaujamā, autonomā cilvēka tēlu. Nīče ne tikai kritizē jūdaisma, kristietības u.c. reliģiju ideoloģiskās varas konstrukcijas un noliedzošo attieksmi pret dzīvi, bet arī dedzīgi, eksistenciāli iesaistās tādā savā ziņā reliģiskā nostājā, kas neierobežoti pieņem doto, iemiesoto cilvēka esamības veidu pasaulē un piešķir tam savdabīgi reliģisku vērtību. Nīči var pat saredzēt kā sava veida ekstātisku mistiķi – taču tādu, kura garīgums nebalstās pārpasaulīgā, transcendentā esamībā, bet gan iegremdēts eksistencē un tapšanā.
Rezultāti Kursa apguves rezultātā studenti a) iegūs priekšstatu par F. Nīči – vienu no ievērojamākajiem un radošākajiem domātājiem filosofijas vēsturē; savukārt, ja priekšstats jau ir – būs iespējams paskatīties uz Nīči no citas, negaidītas perspektīvas; b) radīs iespēju noskaidrot savas ticības pārliecības (ja tādas ir) un mācīties tās pamatot Nīčes kritikas priekšā; c) attīstīs prasmes filosofisku tekstu lasīšanā un interpretācijā; d) attīstīs analītiskās, radošās un kritiskās domāšanas spējas.
Kursa plāns 1) Ievads: nepamatotie stereotipi par Nīči. L-2
2) „Dieva nāve” un tās dažādie aspekti. L-1, S-1
3) Kristietība kā nihilistiskās racionālisma metafizikas tradīcijas izpausme. L-1, S-1
4) Morāles vērtību pārvērtēšana ārpus labā un ļaunā. L-1, S-1
5) „Askētiskais ideāls” un tā dažādie aspekti. L-1, S-1
6) Nīče un askētisms, disciplīna. Garīgums, ķermenis un seksualitāte. L-2
7) Varas griba. Pārcilvēks. L-2
8) Varas problēma. Svētais, askēts, priesteris. L-1, S-1
9) „Mūžīgās atkārtošanās” tēma. L-2
10) Politeisms kā plurālisma un perspektīvisma garants. L-1, S-1
11) Nīčes Jēzus un Pāvila kļūda. Nīče kā „Jēzus”. L-1, S-1
12) Nīčs un misticisms. Dionīsiskā ekstāze, prieks, „imanentā transcendence”. L-2
13) Ciešanas, apstiprinājums un tagadnes reālās dzīves vērtība. L-2
14) Amor fati. Traģiskā ticība un tapšanas nevainība. L-2
15) Vai Nīče ticis saprasts? „Dionīss pret krustā sisto”. L-1, S-1
16) Noslēgums. Filosofija kā garīga disciplīna. Nīčes „ticība”. L-2
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1) Jāapmeklē nodarbības (maksimālais kavējums 20%, tālāk par katru kavēto nodarbību tiek samazināta kopējā atzīme par vienu balli);
2) jāizlasa uzdotie teksti un jāuzraksta par katru no tiem refleksija līdz 1 lpp. apmērā (30% no kopējās atzīmes);
3) jāuzraksta izpētes darbs par kādu Nīčes reliģijas filosofijas tēmu līdz 10 lpp. apjomā (50% no kopējās atzīmes);
4) rakstisks eksāmens (20% no kopējās atzīmes).

Mācību literatūra 1) Frīdrihs Nīče, Antikrists, tulk. P. Brants (Rīga: AGB, 1996) – 20 eks. LUB
2) Frīdrihs Nīče, Ecce homo: kā cilvēks top tas, kas viņš ir, tulk. V. Gammeršmidts (Zvaigzne ABC, 1998) – 13 eks. LUB
3) Frīdrihs Nīče, Tā runāja Zaratustra: grāmata visiem un nevienam, tulk., I. Šuvajevs (Rīga: Zvaigzne ABC, 2007) – 14 eks. LUB
4) Frīdrihs Nīče, Par morāles ciltsrakstiem, tulk. J. Krūmiņš (Rīga: AGB, 2005) – 11 eks. LUB
5) Frīdrihs Nīče, Varasgriba: mēģinājums pārvērtēt vērtības, tulk. K. Muela (Rīga: Intelekts, 2008) – 11 eks. LUB
Papildus literatūra 1) Friedrich Nietzsche, Werke (hrsg. Karl Schlechta), Berlin: Directmedia, 2000), Digitale Bibliothek Band 31
2) Martins Heidegers, „Nīčes vārdi ‘Dievs ir miris’”, Malkasceļi (Rīga: Intelekts, 1998), 142.-180. lpp. – 20 eks. LUB
3) Rīdigers Safranskis, Nīče: viņa domāšanas biogrāfija, tulk. J. Krūmiņš (Rīga: Dienas Grāmata, 2010) – 12 eks. LUB
Studiju programmas Teoloģija