Kursa kods Teol5112
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 14 18 48
E-kursi Teol5112: Ievads reliģijas fenomenoloģijā
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas reliģijas fenomenoloģijas problemātikā un attīstības vēsturē, kā arī iepazīstināt ar disciplīnas aktualitātēm Rietumu Eiropā un Krievijā. Kurss paredz padziļinātu reliģijas fenomenologu koncepciju un piedāvāto pētniecības metožu analīzi uz pamattekstu bāzes.
Rezultāti
1.Orientēties reliģijas fenomenoloģijas metodoloģijas daudzveidībā;
2.adekvāti klasificēt un vērtēt vadošo reliģijas fenomenologu viedokļus;
3.klausīties specifiskus kursus reliģijas fenomenoloģijā;
4.veikt patstāvīgu pētījumu reliģijas fenomenoloģijā.
Kursa plāns
1.tēma. Reliģijas fenomenoloģijas termins un tā nozīmes. (L2)
2.tēma. Filozofijas fenomenoloģija un tās iezīmes. (L2)
3.tēma. Reliģijas fenomenoloģijas aizsākumi. (L2, S2)
4.tēma. Klasiskās reliģijas fenomenoloģijas posms. (L2, S6)
5.tēma. Klasiskās fenomenoloģijas krīze un neo-fenomenoloģija. (L2, S2)
6.tēma. Mūsdienu Rietumu Eiropas reliģijas fenomenoloģijas tendences. (L2, S6)
7.tēma. Reliģijas fenomenoloģijas tendences mūsdienu Krievijā. (L2, S2)

Prasības kredītpunktu iegūšanai 1.Veiksmīga uzdevumu izpildīšana semināros – 50%;
2.Rakstisks eksāmens – 50%.
Mācību literatūra
1.Eliade, Mirča. Mīts par mūžīgo atrgriešanos, 1907-1986. Rīga, 1995. (1 ekz. LU)
2.Smart, Ninian. The Philosophy of Religion. New York: Random House, 1970. (1 ekz. LU)
3.Smart, Ninian and Steven Konstantine. Christian Systematic Theology in a world context. Minneapolis: Fortress Press, 1991. (1 ekz. LU)
4.Smart, Ninian. Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World’s Beliefs. Berkeley, Los angeles: University of California Press, 1996. (1 ekz. LU)
Papildus literatūra
1.Waardenburg, Jacques. Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, Methods, and Theories of Research, 2 vol. The Hague: Mouton, 1973-1974.
2.Hinnells, John R., ed. The Routledge Companion to the Study of Religion. London and New York: Routledge, 2005.
3.Gothoni, Rene, ed. How to do Comparative Religion: Three Ways, Many Goals. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005.
4.Sharpe, J. Eric. Comparative Religion: A History. London: Darkworth, 2003.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Meta : Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, www.doaj.org
2.PhaenEx : Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture, www.doaj.org
3.Phenomenology & Practice, www.doaj.org
4.Религиоведение: научно-теоретический журнал, http://www.amursu.ru/religio
Studiju programmas Teoloģija