Kursa kods Teol5111
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi Teol5111: Reliģijas antropoloģija
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par reliģijas antropoloģiju kā nozari, tās pētnieciskajām metodēm, galvenajiem pārstāvjiem, kā arī tām reliģijas dimensijām, kuras ir antropologu interešu lokā.
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs (1) guvuši priekštati par reliģijas antropoloģijas metodēm un galvenajiem pārstāvjiem; (2) būs apguvuši prasmi analizēt reliģiju kā antropoloģisku kategoriju.
Kursa plāns 1. Reliģija kā antropoloģijas pētniecības objekts (L6, S4)
2. Atsevišķi reliģijas aspekti atropoloģisko pētījumu ietvarā. (L10, S12)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks starppārbaudījums (50%) un rakstisks eksāmens - pētniecisks noslēguma darbs (50%).

Mācību literatūra
1.Bowie F. The Anthropology of Religion. Oxford: Blackwell Publishing, 2000, 2006 (2 eks.)
2.The anthropology of religion, magic and witchcraft / Rebecca L. Stein, Philip L. Stein. Boston : Pearson/Allyn and Bacon, c2005. (1 eks.)
3.A Reader in the Anthropology of Religion / M. Lambek, ed. - Oxford: Blackwell Publishers, 2002.
Papildus literatūra
1.Moore R.L.. Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture. – New York, Oxford: Oxford University Press, 1994.
2.The Routledge Companion to the Study of Religion. – Hinnells J.R.m ed. – London, New York: Routledge, 2005.
3.Flood G. Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion. – London, New York: Cassell, 1999,
4.Masuzawa T. The Invention of World Religions: How European Universalism was Preserved in the Language of Pluralism– Chicago, London: The University of Chicago Press, 2005.
Periodika un citi informācijas avoti 1.Journal for the Scientific Study of Religion (EBSCO)
2.Numen: International Review for the History of Religions (EBSCO)
3.Religion (EBSCO)

Studiju programmas Teoloģija