Kursa kods Teol5109
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi Teol5109: Lutera teoloģija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt kritisku Lutera teoloģijas analīzi, parādīt kā Lutera teoloģiskā doma ietekmēja baznīcu un sabiedrību kopumā. Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar galvenajiem Lutera darbiem, viņa teoloģisko uzskatu attīstību.
Rezultāti Kursa rezultātā studentiem būs izveidojies priekšstats par Lutera teoloģiju, tās vēsturisko kontekstu un Eiropas mēroga pārmaiņām, kuras sabiedrībā notika šīs teoloģijas ietekmē. Studenti spēs izprast Lutera teoloģiskās domas ietekmi uz kristīgo teoloģiju un praksi sākot no 16. gs. Studenti atpazīs un sapratīs Lutera teoloģijas pamatkonceptus.

Kursa plāns
1. Lutera biogrāfijas galvenie posmi un vēsturiskā nozīme. (L2)

2. Lutera un luterānisma pētniecība un teoloģijas interpretācija (L2, S2)

3. Atsevišķi Lutera teoloģijas aspekti (L12, S14)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums – obligāts.
Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījuma (rakstisks kontroldarbs) vērtējums - 50%,
2. Eksāmena (rakstisks) vērtējums - 50%.
Mācību literatūra
1. Vienprātības grāmata = Liber concordiae: luterāņu ticības apliecības / [tulkojuma redaktors: Ilārs Plūme]. Rīga : Augsburgas institūts, 2001. (5 eks.)
2. Luters M. Lielais katehisms. 5. atkārt. izd. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2010 (1 eks.)
3. Oberman H. Luther: man between God and the Devil. New Haven : Yale University Press, 1989. (1 eks.)
4. Reform and expansion, 1500-1660 / edited by R. Po-chia Hsia. Cambridge, UK; New York : Cambridge University Press, 2007. ( 1 eks.)


Papildus literatūra
1. Brātens K. Luteriskās teoloģijas principi. Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes izdevniecība "Ceļš", 2001
2. Lutheran ecclesiastical culture, 1550-1675 / edited by Robert Kolb. Leiden; Boston: Brill, 2008.
3. Luther’s liturgical music : principles and implications / Robin A. Leaver. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub. Co., 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. "Ceļš"
2. "Mantojums"
3. A Journal of Theology (EBSCO)


Studiju programmas Teoloģija