Kursa kods Teol5107
Fakultāte Teoloģijas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48
E-kursi Teol5107: Budisms*
Kursa anotācija Kurss ievada vienā no lielākajām Dienvidāzijas reliģijām. Doktrīna un kulta izpausmes tiek izklāstītas saskaņā ar vēsturiskās attīstības hronoloģiju un budisma ģeogrāfisko atrašanos Dienvidāzijas un Austrumāzijas reģionā. Liela uzmanība ir pievērsta budisma filozofisko skolu un psihotehniku izklāstam. Kurss ir papildināts ar avotu lasīšanu un analīzi, kā arī ar nelielu pētījumu no studentu puses.
Rezultāti Studenti
1. orientējas budisma doktrīnas un kulta īpatnībās;
2. ir spējīgi klausīties specializētus kursus budismā;
3. spēj veikt patstāvīgu pētījumu budismā.
Kursa plāns 1. tēma. Budisma priekšvēsture L2
2. tēma. Budas dzīve un 4 cēlās patiesības L10
3. tēma. Filozofiskās skolas budismā L8
4. tēma. Budisms Ķīnā un Tibetā L4 S2
5. tēma. Reformētais budisms L2
6. tēma. Budisms komparatīvās reliģiju zinātnes gaismā L2
7. tēma. Budisms dažādās Āzijas valstīs S2

Prasības kredītpunktu iegūšanai Uzdevumu izpildīšana seminārā 20%
referāts 30%
rakstisks eksāmens 50%


Mācību literatūra 1. Wilkinson, Philip. Budisms. Rīga, 2004 . (3 ekz. LU)
2. Conze, Edward,1904-1979. Буддизм. 2003 (1 ekz. LNB)
3. Pant, Pushpesh. Buddhism. 1997 (1 ekz. LU)
4. Spiegelman, J. Marvin. Buddhism and Jungian psychology. 1985 (1 ekz. LKA)
5. Lopez, Donald S. Buddhism & science : 2008. (1 ekz. LU)
6. Maurice Walshe (trans.). The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Digha Nikāja. Boston: Wisdom Publications, 1995. (1 ekz. LU)
Papildus literatūra 1.J. P. Ostrovskaja, V. I. Rudoj. Klassicheskije buddijskije praktiki: vstuplenije v nirvanu. Sankt-Peterburg: Azbuka klassika, Peterburgskoje vostokovedenije, 2006.
2.Aloysius Pieris, S.J. Love Meets Wisdom: A Christian Experience of Buddhism. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1990.
3.Rene Gothoni. Attitudes and Interpretations in Comparative Religion: FF Communications No. 272. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2000.
4.Radmila Moacanin. The Essence of Jung’s Psychology and Tibetan Buddhism: Western and Eastern Paths to the Heart. Boston: Wisdom Publications, 2003.
5.Robert A. F. Thurman (trans.). The Tibetan Book of theDead: Liberation Through Understanding in the Between. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland: Bantam Books, 1994.

Periodika un citi informācijas avoti 1. Electronic Journal of Vedic Studies. USA. http://www.ejvs.laurasianacademy.com/
2. Journal of Buddhist Ethics. USA. http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/
3. Journal of Global Buddhism. USA. http://www.globalbuddhism.org/
4. Library of Tibetan Works&Archives. http://www.ltwa.net/
5. The Best of The Asian Studies WWW Monitor. http://asia-www-monitor.blogspot.com/


Studiju programmas Kultūras un sociālā antropoloģija
Teoloģija
Orientālistika