Kursa kods Teol5106
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48
Kursa anotācija Kristīgā alegorija bieži vien ir palikusi ārpus no Bībeles zinātniskās ekseģēzes, tomēr tā ir liturģijas pamatā. Mūsdienās parādās tendence saistīt alegorisko metodi un zinātnisku hermeneitiku. Jūdu-kristiešu alegorija kalpo kā filozofiska domāšanas veida izpausme. Tā ne tikai pieder baznīcai, bet baznīca pati konceptualizējama kā alegorija. Līdzīgi mēs varam saprast kristietības centrālo dogmu – Trīsvienību, kā arī jūdu izpratni par Dieva vārdu.
Šis studiju kurss ir starpdisciplināra rakstura, tas saista kopā tas jomas, kuras runā par zīmēm un simboliem, it īpaši to lomu mākslā un reliģijā.
Rezultāti Sekmīgi absolvējot kursu, studenti (1) iegūst padziļinātas zināšanas Bībeles interpretācijas vēsturē, kā tā atklājas liturģijā un ikonogrāfijā; (2) atpazīst dažādus kristīgos simbolus to saistībā ar mākslu; (3) prot saistīt Bībeles ekseģēzes problemātiku ar plašāku teoloģijas kontekstu.
Kursa plāns 1.Vārds un zīme kristietībā (L2)
2. Alegorijas lietojums kristietībā (L12, S2)
3. Atsevišķi alegorijas pielietojuma piemēri kristietības vēstures kontekstā (L10, S6)
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - rakstisks kontroldarbs (50%), mutisks gala eksāmens (50%).
Mācību literatūra 1.Werlich E. Typologie der Texte : Entwurf eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik. Heidelberg : Quelle & Meyer, 1975. (1 eks.)
2.Lepick P. Universals in the context of Juri Lotman’s semiotics. Tartu : Tartu University Press, 2008. (1 eks.)
3. Hsia R.P. Reform and expansion, 1500-1660. Cambridge, UK ;New York : Cambridge University Press, 2007. (1 eks.)
Papildus literatūra 1.Hans Urs von Balthasar: Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik 1961-69
2.Meyer-Blanck, Michael, Vom Symbol zum Zeichen : Symboldidaktik und Semiotik. 2., überarb. Und erw. Aufl. Rheinbach : CMZ-Verl., 2002.
3.Stuhlmacher, Peter Vom Verstehen des Neuen Testaments : e. Hermeneutik. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1979
4.Stuhlmacher, Peter Historical criticism and theological interpretation of Scripture : toward a hermeneutics of consent. Philadelphia : Fortress Press, c1977
5.Kurz, Gerhard, Metapher, Allegorie, Symbol. 6. Aufl. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2009
6.Offenbarung. In: Theologische Realenzyklopädie Bd. 25. In Gemeinschaft mit Horst Robert Balz ... [et al.] herausgegeben von Gerhard Krause und Gerhard Müller, 109-210.
7.Kunst und Liturgie : Choranlagen des Spätmittelalters – ihre Architektur, Ausstattung und Nutzung / herausgegeben von Anna Morath-Fromm. Ostfildern : Jan Thorbecke, 2003
8.Iconoclasm and iconoclash : struggle for religious identity : second conference of Church historians Utrecht / edited by Willem van Asselt ... [et al.]. Leiden ;Boston : Brill, 2007
9.Eberl, Immo, Die Zisterzienser : Geschichte eines europäischen Ordens / Immo Eberl. Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe 2002
Periodika un citi informācijas avoti 1.http://www.doberanermuenster.de/
2. Žurnāls "Ceļš"
3. Reliģiski-filozofiski Raksti.
Studiju programmas Teoloģija