Kursa kods Teol5105
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
2 3 32 22 10
Kursa anotācija Kurss aplūko 19. gadsimta vācu teoloģiju kā tiešu atbildi uz vācu ideālisma filozofiju. Kurss apskata kā šī filozofija un zinātnes attīstība kopumā iespaidoja kristīgo teoloģiju šajā laikā. Vēl joprojām aktuāls ir arī jautājums, kā no šodienas perspektīvas vērtējama 19. gadsimta teoloģijas pieeja.
Rezultāti Kurss studentiem palīdzēs (1) formulēt priekšstatus par 19. gs. luterāņu teoloģiju un tās vietu teoloģijas vēsturē; (2) kritiski izvērtēt luterānisma vēsturisko attīstību Eiropā; (3) orientēties pazīstamāko 19. gs. vācu teologu darbos; (4) salīdzināt Latvijas luterānismā notiekošo ar procesiem citviet Eiropā.

Kursa plāns 1. Luterāņu teoloģijas vieta Rietumu teoloģijas vēsturē(L2)
2. Filozofisko un reliģisko uzskatu sistēmas 18. un 19. gs. Vācijā. (L6, S4)
3. Pazīstamākie 19. gs. vācu teoloģijas pārstāvji. (L14, S4)
4. 19. gs. teoloģijas saikne ar mūsdienām (S2)

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - rakstisks kontroldarbs (50%)
Mutisks eksāmens (50%).


Mācību literatūra 1. Heglunds B. Teoloģijas vēsture. - [Rīga] : Augsburgas institūts, 2003. (4. eks.)
2. Ritschl D.Zur Logik der Theologie : kurze Darstellung der Zusammenhänge theologischer Grundgedanken. - München : Chr. Kaiser, 1984, 1988. (1. eks.)
3. Welch C. Protestant thought in the nineteenth century. - New Haven, Yale University Press, 1972, 1985. (1 eks.)
4. Schleiermacher F.Lectures on philosophical ethics. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. (1 eks.)


Papildus literatūra 1.Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert / bearbeitet und mit einem Verzeichnis der Schriften Martin Kählers herausgegeben von Ernst Kähler. - Muncher: Kaiser, 1962.
2. Weeber M. Schleiermachers Eschatologie : eine Untersuchung zum theologischen Spätwerk. - Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 2000.
3. Barth K. Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert: Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. - Zollikon; Zürich: Evangelischer Verlag, 1952.

Periodika un citi informācijas avoti
Ceļš
Reliģiski-filozofiski Raksti
Studiju programmas Teoloģija