Kursa kods Teol5104
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 30 2 48
E-kursi 2TEO5095: Psalmu grāmatas ekseģēze
Kursa anotācija Psalmu grāmatas ekseģēzes kursā studenti varēs iepazīties ar Psalmu grāmatas literāro uzbūvi, teksta vēsturisko attīstību un literārajām īpatnībām. Kursa gaitā studentiem būs jādarbojas ar dažādiem teksta analīzes paņēmieniem (konteksta un satura analīze, formas analīze, struktūras analīze, teoloģiskā analīze), izmantojot iepriekš gūtas iemaņas ebreju valodā un ebreju tekstu lasīšanā.
Rezultāti Kursa gaitā studenti iegūs:
1) prasmes Psalmu grāmatas lasīšanā,
2) ekseģētiskā darba iemaņas,

3) spēju izprast tās vēsturiskos rašanās apstākļus, satura un formas īpatnības.
Kursa plāns 1Ievads Psalmu grāmatas ekseģēzē. Psalmu grāmatas nozīmīgums. Psalmu grāmatas pētniecības vēstureL2
2Psalmu grāmatas teksts, kompozīcija, rašanās.L2
3Psalmu grāmatas žanri. Psalmi ārpus Psalmu grāmatas. Psalmu valodas raksturojums.L2
4Ciānas psalmi.L2
5JHWH – ķēniņa psalmi.L2
6Ķēniņa psalmi.L2
7Radīšanas psalmi.L2
8Individuālie vaimanu psalmi.L2
Rakstisks vidussemestra pārbaudījums. S2
9Atriebības un lāsta psalmi.L2
10Individuālie pateicības psalmi.L2
11Psalmi par taisnīgumu.L2
12Gudrības psalmi. L2
13Psalmi Septuagintā. L2
14Psalmi Nāves jūras tekstos.L2

15Psalmi kristīgajā liturģijā: grēku nožēlas psalmi. L2


Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa klausītājiem jāapmeklē vismaz 75% lekciju, aktīvi jāiesaistās lekciju darbā, patstāvīgi jāapgūst pasniedzēja piedāvātie papildmateriāli.
Rakstisks vidussemestra darbs (kontroldarbs) – 30%,
Referāts – 30%,

Rakstisks eksāmens – 40%.
Mācību literatūra 1.J. Day. Psalms. Sheffield,1990.
2.J. Veinbergs, „Psalmi – Dāvida dziesmas: cilvēks sarunā ar Dievu“, in: U. Bērziņš, J. Veinbergs. Slavinājumi: Psalmu grāmata. Rīga, 2005, 451.- 530.lpp.
3.B. Janowski. Konfliktgespräche mit Gott: Eine Anthropologie der Psalmen. Neukirchen- Vluyn, 2003.
4.C. Westermann. Praise and lament in the Psalms. Atlanta, 1981.// C. Westermann. Lob und Klage in den Psalmen. Göttingen, 19775
5.K. Seybold. Die Psalmen. Tübingen, 1996.

6.H. Spieckermann. Heilsgegenwart: Eine Theologie der Psalmen. Göttingen,1989.

Papildus literatūra 1.O. Keel. The Symbolism of the Biblical World. New York, 1978. //O. Keel. Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament: Am Beispiel der Psalmen. Darmstadt, 19843.
2.J. Day (Ed.). Temple and worship in biblical Israel. London, 2006.
3.H. – J. Kraus. Theologie der Psalmen. Neukirchen - Vluyn, 1979.
4.W. Brueggemann. The message of the Psalms: a theological commentary. Minneapolis, 1984.
5.F.-L. Hossfeld, E. Zenger. Psalms 2: a commentary on Psalms 51 – 100. Minneapolis, 2005.

6.A. Lange. Handbuch der Textfunde vom Toten Meer (B.I), Tübingen, 2009, 373. – 450. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti 1.Biblica (http://www.bsw.org/project/biblica)

2.Vetus Testamentum

Studiju programmas Teoloģija