Kursa kods Teol5103
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 62 2 96
E-kursi 2TEO5217: Vecās Derības teoloģijas aktuālās problēmas
Kursa anotācija Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunākajām (pēc 1970.gada) tendencēm Vecās Derības teoloģijā. Studentiem tiks piedāvātas dažādas teorijas un metodes, kas raksturo jaunāko Vecās Derības pētniecību, lai iemācītos novērtēt un izmantot šīs teorijas un metodes.
Galvenā uzmanība kursā tiks pievērsta:
1) intelektuālajai videi, kurā teorijas radās,
2) teoriju un metožu filozofiskajiem un teoloģiskajiem pieņēmumiem,
3) teoriju stiprajām un vājajām pusēm,
4) teoriju un metožu piemērotībai, skaidrojot Vecās Derības tekstus,
5) to kritikai vai konstruktīviem priekšlikumiem šo teoriju un metožu izmantošanai.


Kurss tiek docēts latviešu valodā.
Rezultāti Zināšanas
1. izskaidrot galvenās tendences jaunākajā Vecās Derības pētniecībā, parādot izpratni par 20. un 21. gs. Vecās Derības teoloģijas aktuālajām problēmām;
2. saprast (filozofiskos u.c.) pieņēmumus, kas ir šo teoloģiju pamatā;

Prasmes
3. analizēt dažādas Vecās Derības teoloģijā izmantotās koncepcijas un interpretācijas.
4. diskutēt par Vecās Derības teoloģiju kā par pētniecības subjektu

Kompetence

5. neatkarīgi un kritiski izvērtēt Vecās Derības teoloģijas tekstus
Kursa plāns 1. Ievads. Pārskats par Vecās Derības teoloģiju līdz 1970. gadam L2
2. Galvenās tendences Vecās Derības teoloģijā pēc 1970.gada L2
3. Vecā Derība un sistematizācijas problēma (diskusija par Vecās Derības centru) L2
4. Vecās Derības teoloģijas un senās Izraēlas reliģiju vēstures attiecības L4
5. Vecā Derība kā vēsturisks teksts L2
6. Vecā Derība un jūdu – kristiešu dialogs L2
7. Vecās Derības kanons L2
8. Septuagintas nozīme Vecās Derības teoloģijā L4
9. Nāves jūras teksti un Vecā Derība L4
10. Vecā Derība un kulta tēlu aizliegums L2
11. Vecā Derība un monoteisma rašanās L4
Vidussemestra kontroldarbs P2
12. Vecās Derības grāmatas jaunākajā pētniecībā L10
13. Dieva „tumšā puse” L4
14. Vecās Derības antropoloģija L6
15. Jahves kults Vecajā Derībā L4
16. Vecā Derība un feminisma teoloģija L2
17. Mesija Vecajā Derībā L2
18. Jūdu misticisma aizsākumi Vecajā Derībā L2
19. Vecās Derības teoloģijas nākotnes perspektīvas L2

L - lekcija,
P - kontroldarbs


Prasības kredītpunktu iegūšanai Apmeklējums – vismaz 75% lekciju.
Studentam jāveic patstāvīgs pētījums par kādu no lekcijās aplūkotajām tēmām (8-10 lpp), kas jāiesniedz līdz pēdējai lekcijai.
Gala atzīmi veido:
Starppārbaudījumu novērtējums:
1. rakstiskā vidussemestra kontroldarba atzīme (30%),
2. atzīme par referātu (30%).
Noslēguma pārbaudījuma novērtējums:

3. rakstiskā eksāmena atzīme (40%).Mācību literatūra 1. Frederick E. Greenspahn (Ed.). The Hebrew Bible: New Insights and Scholarship. New York: New York University Press, 2008.
2. Walter Brueggemann. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress Press, 1997.
3. Brevard S. Childs. Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible. Minneapolis: Fortress Press, 1993. // Brevard S. Childs. Die Theologie der einen Bibel. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 1996.
4. Henning Graf Reventlow. Problems of Biblical theology in the Twentieth Century. Philadelphia: Fortress Press, 1986.// Henning Graf Reventlow. Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20. Jahrhundert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
5. Rainer Albertz. A History of Israelite Religion in the Old Testament Period. London: SCM Press, 1994.//Rainer Albertz. Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992.
6. James Barr. History and Ideology in the Old Testament: Biblical Studies at the End of a Millennium. Oxford: Oxford University Press, 2000.
7. Dažādu enciklopēdiju, teoloģisko vārdnīcu šķirkļi par attiecīgo tēmu - The Anchor Bible Dictionary (AncBD), Theologische Realenzyklopädie (TRE), Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG4) u. c.

Piezīme:
katra grāmata ir 1 eksemplārā LUB Daudznozaru bibliotēkā!
Papildus literatūra 1. Hans – Joachim Kraus. Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments. Neukirchen – Vluyn: Neukirchener Verlag, 1988.
2. Werner H. Schmidt. Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte. Neukirchen - Vluyn: Neukirchener Verlag, 1987.
3. John Day (Ed.). Temple and worship in biblical Israel. London: T&T Clark, 2006.
4. Hans-Jürgen Hermisson. Alttestamentliche Thelogie und Religionsgeschichte Israels. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2000.
5. Jennifer Dines. The Septuagint. London: T&T Clark, 2004.
6. Silvia Schroer, Thomas Staubli. Body Symbolism in the Bible. Collegeville: Liturgical Press, 2001.
7. Hans Walter Wolff. Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2002.

8. Luise Schottroff (Hg.). Kompendium feministische Auslegung. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Biblica (http://www.bsw.org/project/biblica)
2. Vetus Testamentum
3. Currents in Biblical Research
4. Theologische Rundschau

5. Jahrbuch für Biblische Theologie
Studiju programmas Teoloģija