Kursa kods Teol5102
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 24 40 96
E-kursi 2TEO5212: Starpreliģiju dialogs (seminārs)
Kursa anotācija Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par starpreliģiju dialoga secifiku.
Kursa uzdevumi:
iepazīstināt studentus ar starpreliģiju dialoga uzdevumiem un robežām, ar dažādām attieksmēm pret citām reliģijām kristīgās teoloģijas ietvaros un to kritiku, ar dialoga praktiskiem modeļiem un duālās/multi-reliģiskās piederības iespējām; rosināt studentus pašus kritiski izvērtēt dialoga iespējas un veidot savu viedokli.
Rezultāti Kursa noslēgumā studenti ir guvuši:
Zināšanas:
1. pārzina starpreliģiju dialoga specifiku.

Prasmes:
2. adekvāti analizē speciālo literatūru par starpreliģiju dialogu.
3. spēj klausīties specifiskus lekciju kursus starpreliģiju dialogā.

Kompetenci:

4. ir kompetenti uzsākt patstāvīgu pētījumu starpreliģiju dialogā.
Kursa plāns 1. Ievads. Reliģiju teoloģija. L6
2. Dialoga doktrinārie modeļi. S20 L8
3. Dialoga praktiskie modeļi. S6 L2
4. Jūdu-kristiešu dialogs. S8 L2
5. Musulmaņu-kristiešu dialogs. S2 L4
6. Duālā/multi-reliģiskā piederība. L2
7. Prezentācijas. S4

L - lekcija,
S - semnārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Semināri - 60%
2. Prezentācija - 10%
3. Mājas darbs: duālā/multireliģiskā piederība - 10%

Noslēguma pārbaudījums:

4. rakstisks eksāmens - 20%
Mācību literatūra 1. Paul F. Knitter. No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991.
2. Paul F. Knitter. One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Resposibility. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995.
3. Martins Grāls. Kristiešu un jūdu dialogs. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2008. (10 ekz. LUB)
4. Ifran A. Omar (ed.), A Muslim View of Christianity: Essays on Dialogue by Mahmoud Ayoub. Maryknoll: New York: Orbis Books, 2007.

5. Perry Schmidt-Leukel, Religious Pluralism & Interreligious Theology: The Gifford Lectures – An Extended Edition. Maryknoll: New York: Orbis Books,2017.
Papildus literatūra 1. Francis X. Clooney, Comparative Theology: Deep Learning Across Religious Borders. Madlen: Wiley-Blackwell, 2010. (ir LUB)
2. Paul Hedges, Comparative Theology: A Critical and Methodological Perspective. Leiden: Boston, MA: Brill, 2017. (ir LUB)
3. Catherine Cornille, Stephanie Corigliano (eds.), Interreligious Dialogue and Cultural Change. Eugene, Or.: Cascade Books, 2012. (ir LUB)
4. Mona Siddiqui, The Routledge Reader in Christian-Muslim Relations. London: New York: Routledge, 2013. (ir LUB)
5. Catherine Cornille (ed.), The Wiley-Blackwell Companion to Interreligious Dialogue. Wiley-Blackwell, 2013.
6. Harold Coward, Hindu-Christian Dialogue: Encounters and Perspectives (Faith Meets Faith Series). USA: Orbis Books, 1990.
7. Harold Kasimow, Alan Race (eds.), Pope Francis and Interreligious Dialogie: Religious Thinkers Engage with Recent Papal Initiatives (Pathways for Ecumenical and Interrelifious Dialogue). Grinnell: London: Pagrabe Macmillan, 2018.

8. Elizabeth J. Harris, John O’Grady (eds.), History as a Challenge to Buddhism and Christianity. EOS, 2016.
Periodika un citi informācijas avoti 1. A Resource Book for Programmes of Interfaith Dialogue: Published by Ecumenical and Multifaith Unit of the Diocese of New Westminster. Diocese of New Westminster, Anglican Church of Canada, 2007. (www.vancouver.anglican.ca)
2. Studies in Christian-Jewish Relations, US: Boston College Libraries and Center for Christian-Jewish Learning (https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/scjr)
3. Journal of Global Buddhism (http://www.globalbuddhism.org/)

4. Studies in Interreligious Dialogue (https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=SID)
Studiju programmas Teoloģija