Kursa kods Teol5101
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 8 56 96
E-kursi Teol5101: Dzimte un reliģija
Kursa anotācija Pēdējo desmitgažu laikā jautājumu par dzimti un tās lomu reliģiskajā dzīvē pētniecība ir kļuvusi par neatņemamu teoloģijas un reliģiju zinātnes sastāvdaļu. Izaugot no feminisma kustības, mūsdienu dzimtes studijas ir vīriešu un sieviešu sadarbībā balstīta starpdisciplināra joma, kas koncentrējas uz dzimtes reprezentācijas un prakses pētījumiem, tajā skaitā arī reliģijas kontekstā. Šī semināra mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par dzimtes jautājumu pētniecību teoloģijas un reliģiju zinātnes kontekstā un veicināt savas motivētas pozīcijas izstrādi vēl joprojām kontraversālajos dzimtes jautājumos. Semināra gaitā tiks apskatītas galvenās kristīgās teoloģijas tēmas ar uzsvaru uz dzimtes jautājumiem, kā arī dzimtes studiju attīstība jūdaismā, islāmā, hinduismā un budismā.

Rezultāti -Padziļināta izpratne par dzimtes jautājumu pētniecības vēsturi, terminoloģiju, galvenajām tēmām.
-Prasmes formulēt, prezentēt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli diskusijās par dzimumu līdztiesību reliģisko doktrīnu attīstībā un reliģiskajā praksē.


Kursa plāns 1.Ievads.L6
2.Dzimte un kristietība: BībeleS4
3.Dzimte un kristietība: Mācība par Dievu, atklāsmi.S8
4.Dzimte un kristietība: Kristoloģija un soterioloģija.S8
5.Dzimte un kristietība: AntropoloģijaS4
6.Dzimte un kristietība: Seksualitāte. S4
7.Dzimte un kristietība: Ētika.S4
8.Dzimte un kristietība: Baznīca un kalpošana.S4
9.Dzimte un kristietība: Garīgums.S4
10.Dzimte un jūdaisms.S4
11.Dzimte un islāms.S4
12.Dzimte un hinduisms.S4
13.Dzimte un budisms.S4
14.Noslēgums.L2


Prasības kredītpunktu iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros—50%
Rakstiskais eksāmens(referāts par kādu no kursā aplūkojamām tēmām)—50%
Uz katru semināru tiek sagatavoti kontroljautājumi par tekstu, uz kuriem atbild visi studenti (tādā veidā tiek pārbaudīts, vai students ar izpratni ir izlasījis tekstu). Līdz kursa noslēgumam katrs students izstrādā referātu par kādu no kursā aplūkojamām tēmām.


Mācību literatūra 1.Clifford, A. M. Introducing Feminist Theology. – Maryknoll: Orbis, 2001.
2.LaCugna, C. M. (Ed.), Freeing Theology. – HarperSanFrancisco, 1993.
3.Parsons, S. F. (Ed.) The Cambridge Companion to Feminist Theology. – Cambridge University Press, 2001.
4.Eriksson, A. L. The Meaning of Gender in Theology. – Uppsala, 1995.
5.Carr, A. E. Transforming Grace. – Harper & Row, 1988.
6.Althaus-Reid, M. & Isherwood, L. Controversies in Feminist Theology. – SCM Press, 2007.
7.Fisher, Pat Mary. Women in Religion. – Pearson Longman, 2007.

Papildus literatūra 1.McFague, S. Metaphorical Theology. – Augsburg: Fortress, 1997.
2.Loades, A. (Ed.). Feminist Theology: A Reader.- London: SPCK, 1990.
3.Ruether, R. R. Sexism and God-Talk. – Boston: Beacon Press, 1983.
4.Johnson, E. She Who Is. – NY: Crossroad, 1992.
5.Schussler Fiorenza, E. Bread, Not Stone. – Boston: Beacon Press, 1984
6.Novikova, I. (Ed.). Gender Matters in Baltics. – LU Akadēmiskais apgāds, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti 1.Majordomo Marins, M. Vīrišķības konstruēšana antīkajā periodā un agrīnajā kristietībā. Ceļš, Nr. 58, lpp. 29-56.
2.Ceļš, Nr. 59.
3.Johnson, E. „A Theological Case for God-She” Commonweal, 29 January 1993.
4.Radford Ruether, R. Sex the Catholic Tradition
5.Radford Ruether, R. Feminist Hermeneutics, Scriptural Authority, and Religious Experience: The Case of Imago Dei and Gender Equality.
6. Boswell, John. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. - University of Chicago Press, 1980.
7. Brooten, Bernadette J. Love Between Women. Early Christian Responses to Female Homoeroticism. - University of Chicago Press, 1996.
Studiju programmas Teoloģija